Bible21Přísloví26

Přísloví

1 Jako sníh lé­tu, jako sklizni déšť, asi tak sluší tup­ci čest.
2 Vrabec pře­letí, vlaštovka se mihne, bezdůvodná klet­ba k cí­li ne­do­jde.
3 Na koně je bič, na osla uzda, na hřbety tup­ců ale hůl.
4 Ne­od­po­ví­dej tup­ci na jeho tupost, aby ses mu sám ne­začal podo­bat.
5 Od­po­věz tup­ci na jeho tupost, aby si přestal moud­rý připa­dat.
6 Uřezává si no­hy, pije utrejch, kdo se zprávou tup­ce po­sílá.
7 Chabé jak zmrzačené no­hyje přís­loví v ús­tech tup­cových.
8 Jako do pra­ku nabíjet ká­men­je tup­ci pro­kazovat čest.
9 Jako trn v ruce opil­ce­je přís­loví v ús­tech pi­tom­ce.
10 Jako lučištník, jenž střílí naslepo, je ten, kdo najímá tup­ce jdou­cího oko­lo.
11 Jako se pes vrací k vlastním zvratkům, tak tu­pec opa­kuje vlastní pi­to­most.
12 Vi­děl jsi člověka, co si moud­rý připadá? Více se dá če­kat od hlupáka!
13 Lenoch říká: „Šel­ma je na cestě! Po ulicích běhá lev!“
14 Dveře se otáčejí v pantech, lenoch v peřině.
15 Lenoch k talíři ruku natáhne, zvednout ji k ústům už ale ne­zvládne.
16 Lenoch sám sobě připadá moud­rýnad sedm rád­ců zkušených.
17 Tahá za uši roz­běhnutého psa, kdo plete se do spo­ru, jenž se ho netýká.
18 Jako šílenec, jenž roz­sévá smr­tzápalný­mi šípy, které vy­pouští,
19 ta­kový je, kdo své­mu bližní­mu lže a po­tom říká: „Vž­dyť to byl žert!“
20 Chybí-li dře­vo, has­ne žár; chybí-li po­mlou­vač, tich­ne svár.
21 Uhlí je pro výheň, dře­vo pro oheň, svárlivý člověk pro vzplanutí ro­ze­pře.
22 Po­mlu­vy se pamls­ky být zdají, hluboko do nit­ra ale pa­dají.
23 Stříbrná glazura na střepu hliněnémjsou vře­lé rty na srd­ci zlém.
24 Ten, kdo nenávi­dí, se v řeči přetvařuje, hluboko v nit­ru ale chová lest.
25 Jeho příjemným řečem vůbec ne­věř – v srd­ci má sed­me­rou ohavnost!
26 I když se nenávist za přet­vářku skrývá, přece pak veřejně bývá od­hale­na.
27 Kdo já­mu kopá, sám do ní padá; kdo valí balvan, toho za­valí.
28 Pro­lhaný jazyk svou oběť nenávidí, úlisná ús­ta zká­zu chys­tají.

Bible21Přísloví26

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček