Bible21Přísloví30

Přísloví

1 Slova Agura, syna Jáke­ho z Massy. Výrok ono­ho muže k Itielovi, k Itie­lovi a Uchalovi:
2 Ne­sporně jsem ten nej­tupější z li­día běžná ro­zum­nost mi zce­la uniká.
3 Moud­rosti jsem se nenaučil, poznání Svatého jsem ne­do­sáh.
4 Kdo vy­stou­pil do ne­be, aby se vrátil? Kdo po­bral vítr do dlaní? Kdo shrnul moře do pláště? Kdo za­ložil všech­ny zem­ské končiny? Víš, jak se jmenuje? A jak jeho syn?
5 Veškerá Boží řeč je ryzí, on je štít těch, kdo v něho doufají.
6 K jeho slovům nic nepřidávej, jinak tě pokárá a ze lži usvědčí.
7 Jen o dvě věci jsem tě žádal, neodpírej mi je, dokud ne­zemřu:
8 Klam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bo­hatství ani chudobu. Syť mě pokr­mem tak, jak po­tře­bu­ji,
9 abych tě přesy­cen ne­zra­di­la nikdy neře­kl: „Kdo je Hospodin?“ Též abych ne­kra­dl, jsa v nouzi, a Boží jméno netu­pil.
10 Ne­o­sočuj ot­roka před jeho pánem, aby ti ne­zlořečil a abys ne­py­kal!
11 Je poko­lení, jež zlořečí ot­cia svo­jí mat­ce nežeh­ná.
12 Je poko­lení, jež se sobě zdá čisté, od svo­jí špí­ny však není omyté.
13 Je poko­lení – ó jak po­výšeně hledí, jak vy­soko zvedá svo­je obočí!
14 Je poko­lení s meči místo zu­bůa s dý­ka­mi namísto řezáků, aby spo­ly­ka­li ubožáky země a všech­ny chudáky na světě.
15 Pi­javice má dvě dcery: Dej, Dej! Tři věci se nikdy nenasytí, čtyři nikdy neří­kají Dost:
16 hrob, neplodné lůno, nezavlažená země a ne­zkro­ti­telný oheň.
17 To­mu, kdo vy­smívá se ot­cia po­s­lušností k mat­ce pohrdá, havrani od po­toka vy­klovou oči, spolykají mu je or­lí mláďa­ta.
18 Tři věci ve mně budí úžas, čtyři jsou nad mé chápání:
19 ces­ta orla nebem, cesta hada skálou, cesta lodi moře­ma ces­ta muže s pannou.
20 Ta­ková je ces­ta cizo­ložné že­ny – po­jí, otře si ús­ta a řekne: „Neprovedla jsem nic špatného.“
21 Před tře­mi věc­mi se chvěje země a čtyři ne­dokáže snést:
22 když služebník za­čne kralovat, když se hlupák může jídlem cpát,
23 když se ne­příjemná že­na vdáa když služka svou paní vy­střídá.
24 Tito čtyři jsou na zemi nepatrní, nad mudrce jsou ale moud­řejší:
25 mra­ven­ci, národ ne­pří­liš silný, v létě si ale chys­tají záso­by;
26 králíci, národ ne­pří­liš mocný, ve skále si však staví obyd­lí;
27 ko­bylky sice krále nemají, všechny však v jednom šiku vy­ráží;
28 pavou­ka sice chytíš do ruky, bydlí však v králov­ských palácích.
29 Tito tři mají vznešenou chůzia čtyři kráčí nád­herně:
30 lev, nej­udatnější zvíře, jež niko­ho se ne­leká,
31 ose­dlaný kůň, kozela ne­pře­moži­telný král.
32 Pokud ses bláhově chvástal, pokud sis vy­mýš­lel – ruku na ús­ta!
33 Pod tla­kem vzniká z mléka máslo, pod tla­kem vy­téká z nosu krev, pod tla­kem hněvu vzniká svár.

Bible21Přísloví30

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček