Bible21Přísloví3

Přísloví

Důvěřuj Hospodinu1 Ne­za­po­meň, co jsem tě učil, synu, v srd­ci opatruj, co jsem ti přikázal;
2 dlouhé dny, lé­ta živo­ta ti to přidá, zajistí ti to klid a mír.
3 Lás­ka a věrnost ať tě neopouští, připoutej si je k hrdlu, vy­ryj do srd­ce!
4 Přízně a uznání teh­dy do­jdešpřed zra­kem li­dí i před Bo­hem.
5 Ce­lým svým srd­cem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní ro­zum­nost.
6 Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stez­ky urovná.
7 Sám sebe neměj za moudrého, cti Hos­po­di­na a vy­va­ruj se zla!
8 To při­ne­se tvé­mu tělu zdraví, celé tvé nit­ro to občer­ství.
9 Uctívej Hos­po­di­na vším, co ti patří, tím nej­lepším ze vší své úro­dy.
10 Tvé stodo­ly pak bu­dou plné zrní, tvé sudy bu­dou vínem přeté­kat.
Moudrost nad zlato11 Hos­po­di­novo poučení, synu, neodmítej, když tě na­pravuje, ne­zoufej;
12 Hos­po­din kárá, koho miluje, jak otec sy­na, je­hož má v ob­li­bě.
13 Blaze člověku, jenž nale­zl moudrost, blaze člověku, jenž zís­kal roz­vahu!
14 Přináší lepší zisk než stříbro, její výno­sy jsou nad zla­to.
15 Její cena je nad per­ly vyšší, nic, v čem si li­buješ, se jí ne­rovná.
16 Dlouhověkost ve své pravici třímá, bohatství a slávu drží v levici.
17 Její ces­ty jsou plné potěšení, její kroky vž­dy vedou k poko­ji.
18 Stro­mem živo­ta je těm, kdo se jí drží, blaze je těm, kteří ji uchopí!
19 Moud­rostí za­ložil Hos­po­din zemi, prozřetelností nebe upevnil.
20 Jeho věděním trys­kají z hlu­bin proudy, oblaka rosu ský­tají.
21 Soudnost a pro­zíravost ať ne­sejdou ti z očí, jak vzácný poklad je, synu, opatruj.
22 To ony da­rují tvé duši život, právě ony tvé hrdlo okrášlí.
23 Bez­pečně pak půjdeš svo­jí cestou, tvé nohy ne­bu­dou klopýtat.
24 Až půjdeš spát, nic ne­bu­de tě strašit, až usneš, tvůj sen bude příjemný.
25 Ne­bu­deš se bát náhlého děsuani zká­zy, jež čeká niče­my.
26 Hos­po­din bude stát po tvém boku, on sám tvé nohy před pastí ochrání!
Neodpírej dobrodiní27 Ne­odpírej dob­ro­diní těm, kdo je potřebují, když je v tvé moci něco uči­nit.
28 Neříkej bližní­mu: „Při­jď jindy,“ když právě teď mu můžeš po­mo­ci.
29 Ne­chys­tej pro­ti bližní­mu nic zlého, když k to­bě chová důvě­ru.
30 Nežaluj niko­ho pro nic za nic, když ti ne­pro­ve­dl žádné zlo.
31 Ne­záviď člověku, jenž páchá násilí, nesdílej žádnou z jeho cest.
32 Hos­po­di­nu se hnu­sí každý zvrhlík, s upřímný­mi však sdílí svá tajem­ství.
33 Hos­po­di­novo pro­kletí stíhá dům darebáka, obydlí sprave­dlivých ale požeh­ná.
34 Pro po­směvače má Hos­po­din posměch, pokorným ale přízeň věnuje.
35 Moud­rým připadne za dě­dictví sláva, tupce však čeká po­tu­pa.

Bible21Přísloví3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček