Bible21Přísloví6

Přísloví

Vyvázni jako pták1 Synu, pokud za něko­ho ručíš, cizímu člověku jsi svou ruku dal,
2 vlastní­mi slovy jsi nyní svázán, lapen jsi tím, co jsi pro­hlásil!
3 Nyní se mu­síš vy­prostit, můj synu – ten někdo tě to­tiž v hrsti má – jdi za ním, po­niž se a do­tírej!
4 Ne­do­přej svým očím žádný spánek, tvá víčka ať ani ne­oku­sí sen.
5 Unikni mu jako srnec lovci, vyvázni jako ptáče ze sítě!
Jdi za mravencem6 Jdi za mra­ven­cem, pecivále, pozoruj ho a zmoudříš hned!
7 Žádného vůd­ce mra­venec nemá, dozorce ani vlád­ce jemu netře­ba;
8 v létě si ale po­travi­ny chystá, o žních záso­by pilně ukládá.
9 Jak dlouho, leno­chu, bu­deš polehávat, kdy už se ko­nečně ze snu pro­budíš?
10 Chvilku si po­spíš, chvilku zdřímneš, na chvilku složíš ruce a spoči­neš?
11 Vtom jako tulák bída navštíví tě, jako lou­pežník tě nou­ze přepadne!
Ryzí ohavnost12 Ničemný člověk, hanebník­ji­nak než křivě ne­mluví.
13 Oči­ma po­mrkává, mele nohama, prsty ukazuje sem a tam.
14 Ve falešném srd­ci zlé věci chystá, neustále svá­ry roz­sévá.
15 Pro­to, až neštěstí jej náhle potká, v mžiku jej roz­dr­tí, ne­bu­de po­mo­ci.
16 Těch­to šest věcí Hos­po­din nenávi­día sed­mou má za ryzí ohavnost:
17 po­výšené oči, prolhaný jazyk, ruce mor­dující ne­vinné,
18 srd­ce, jež chys­tá hanebné plány, nohy po­spí­chající pá­chat zlo,
19 křivopřísežníka, který klam šíří, a roz­sévače svárů mezi bratří­mi.
Přikázání je svíce20 Opatruj, synu, ot­cova přikázání, od matčiných po­kynů se ne­vzdaluj.
21 Navěky připou­tej si je k srdci, okolo hrd­la si je přivěšuj.
22 Kamko­li půjdeš, moud­rost tě doprovodí, kdykoli uleh­neš, bude nad te­bou bdít, jakmile pro­citneš, s te­bou pro­mluví.
23 Přikázání je svíce a učení světlo, poučné do­mlu­vy jsou ces­ta k živo­tu.
24 Před špatnou ženou tě bu­dou chránit, před li­chotným jazykem svůd­kyně.
25 Ne­prahni v srd­ci po její kráse, jejími řa­sa­mi se nenech po­lapit.
26 Za ne­věstku se platí i boch­níkem chleba, cizoložnice však vzácnou duši uloví!
Oheň v klíně27 Může muž ukrýt oheň v klíně, aniž by pro­pá­lil si šat?
28 Může snad cho­dit po žhavém uhlí, aniž si spálí cho­di­dla?
29 Stejně tak ten, kdo s ženou bližního spí – kdo se jí do­tkne, tre­s­tu ne­u­jde!
30 Zloděj ne­bývá haněn, když krade, aby na­sy­til svůj ne­od­bytný hlad.
31 Sedmkrát více vrací, pokud je chycen, všechno své jmění mu­sí ode­vzdat.
32 Jenom šílenec ale cizoloží, kdo činí to, je se­bevrah!
33 Bi­tí a ostuda na něj čeká, pohanu svou už nikdy ne­smaže.
34 Žár­livost rozzuří manže­la té ženy, nelítostný bude v den po­msty své;
35 ne­vez­me ohled na žádné odškodnění, sebevětší úpla­tek jím ne­po­hne!

Bible21Přísloví6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček