Bible21Přísloví27

Přísloví

1 Ne­chlub se tím, co bude zít­ra – netušíš ani, co bude dnes!
2 Ať tě chválí druzí, a ne tvá vlastní ústa, ať jsou to cizí, a ne tvé vlastní rty.
3 Ká­men tlačí a písek tíží, vydržet s tup­cem je těžší než obo­jí.
4 Zlo­ba je krutá a hněv prudký, kdo však ob­sto­jí před závis­tí?
5 Lepší otevřené pokáránínež­li tajené mi­lování.
6 Bez­pečnější jsou rá­ny od pří­te­lenež hojné po­libky od soka.
7 Sytý i pláství medu pohrdá, hladovému se každá hořkost sladká zdá.
8 Jako pták vy­plašený ze svého hníz­daje člověk pr­chající z do­mova.
9 Olej a ka­di­dlo ob­lažují srdce, přítel je vítanější než vlastní úsu­dek.
10 Svého ani ot­cova pří­te­le neopouštěj. Do domu svého bra­t­ra ne­choď v ne­s­názích – lepší je blízký sou­sed než bra­tr vzdálený!
11 Po­těš mé srd­ce, synu, a buď moudrý, ať mám co od­po­vědět na cizí urážky.
12 Roz­vážný vi­dí hroz­bu a vy­hne se jí, prosťáčci však jdou dál, až na to do­platí.
13 Vez­mi plášť to­mu, kdo ručí za cizího, když ručí za cizinku, vez­mi si zástavu.
14 Kdo své­mu pří­te­li halasně žeh­ná už brzy od rána, za klet­bu se mu to počítá.
15 Věčné­mu crčení v ob­dobí dešťůse haš­teřivá že­na podobá.
16 Kdo ji chce zkro­tit, chce zkro­tit vítr, do pravé ruky chce olej po­chytat.
17 Že­le­zo se brou­sí železem, tak pří­tel brou­sí svého pří­te­le.
18 Kdo pěs­tuje fí­kovník, bude jíst fíky, kdo pečuje o pá­na, vy­s­louží si díky.
19 Hla­di­na zrca­dlí lid­s­kou tvář, člověk zrca­dlí srd­ce člověka.
20 Hrob a záhu­ba se nikdy nenasytí, právě tak nena­sytné jsou lid­ské oči.
21 Na stříbro je tyglík, na zla­to pec, podle své po­věsti člověk po­zná se.
22 I kdybys hňu­pa v hmoždíři­na­padrť roz­drtil palicí, nezbavil bys ho hlouposti!
23 Své ovce znej na první pohled, své srd­ce věnuj své­mu stá­du.
24 Bo­hatství pře­ce netrvá věčně, netrvá ani ko­ru­na králů.
25 Tráva však vy­ros­te na po­se­kané louce, seno se znovu sve­ze z hor.
26 Berán­ci kdyko­li oděv ti poskytnou, za koz­líky si koupíš po­ze­mek.
27 Kozího mléka bude dostatek, pokrm pro tebe i pro tvou rodinu, dostatek živo­bytí i pro tvou če­ládku!

Bible21Přísloví27

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček