Bible21Přísloví7

Přísloví

Jako vůl na porážku1 Dbej na mé výroky, můj synu, příkazy mé jak poklad opatruj.
2 Dbej na mé příka­zy a na­jdeš život, učení mé jak oko v hlavě chraň.
3 Připou­tej si je k prstům, vyryj do srd­ce.
4 Moud­rosti řekni: „Buď mi sestrou!“ rozumnost na­z­vi svou příbuz­nou.
5 Bude tě chránit před cizí ženou, před svůdnicí a její řečí vá­bivou.
6 Jednou jsem z okna svého do­mu­skrze mřížoví ven vy­hlížel.
7 Mezi pro­sťáčky, mlá­deží nezkušenou, spatřil jsem mladíka, co zřejmě zeší­lel.
8 Když pro­šel ulicí ko­lem jejího rohu, k její­mu domu náhle vy­kročil.
9 Bylo to večer, po setmění, když přiš­la noc a padla tma.
10 Vtom náhle že­na v ústrety mu mířív ne­věstčím hávu, v srd­ci pro­tře­lost.
11 Jak jen je bujná a jak rozpustilá, její nohy doma stání ne­mají.
12 Hned je na ulici, hned zas na náměstí, za každým ro­hem číhá na oběť.
13 Už se ho zmo­cni­la a už ho líbá, bez uzardění už mu po­vídá:
14 „Pořádám hosti­nu z čer­stvého masa, dnes jsem obětova­la, co jsem slí­bi­la.
15 To pro­to jsem ti na­pro­ti vyšla, sháněla jsem tě, a už tě mám.
16 Pokrýv­ka­mi jsem lože obložila, pestrými pře­ho­zy z vláken egyptských.
17 Svo­ji ložnici jsem myr­hou provoněla, aloe je tam, skořice ne­chybí.
18 Po­jď, opi­je­me se milováním, do rá­na ko­chej­me se laskáním!
19 Mužský dnes to­tiž není doma, na ces­tu od­jel někam dale­ko;
20 měšec s penězi od­ve­zl s sebou, do kon­ce měsíce se nevrátí!“
21 Prou­dem těch slov jej na­ko­nec svedla, úlisnými rty jej zláka­la.
22 Jako vůl na porážku šel hned za ní, jak je­len, když se vrhá do pasti,
23 než padne sko­len stře­lou do slabin. Jak ptáče do osidla vletěl, netušil, že mu jde o život!
24 Pro­to, synové, po­s­lyš­te mne, dávejte po­zor na mé výroky.
25 Na její ces­ty ať ne­vkročí tvé srdce; po jejích stezkách se nikdy netou­lej.
26 Tak mno­zí pod­leh­li jejím ranám, všech jejích obětí je bez­počet!
27 Ces­ta do pe­kel vede jejím domem, do síní smrti se prud­ce svažuje!

Bible21Přísloví7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček