Bible21Přísloví1

Přísloví

Klíč k poznání1 Přís­loví Šalo­mou­na, syna Davidova, krále nad Iz­rae­lem,
2 k nabytí moud­rosti a k poučení, jak ro­zumět hlu­bokým výrokům,
3 jak si osvo­jit, co učí rozum, spravedlnost, právo a po­ctivost,
4 jak předat pro­sto­du­chým chytrost, mládeži pro­zíravost a vědění.
5 Moud­rý ať po­s­lou­chá a roz­množí svou znalost, rozumný ať dá si po­ra­dit,
6 jak po­ro­zumět ús­lovím a jinotajům, rčením mudrců a je­jich hádankám.
7 Klíčem k po­znání je úcta k Hospodinu; moudrostí a poučením jen hlupák po­hrdá.
Nenech se zlákat8 Po­s­lou­chej, synu můj, ot­covo poučení, od matčiných po­kynů se ne­vzdaluj.
9 Půvabným věn­cem na tvé hlavě budou, náhrdelníkem bu­dou na hrdle tvém.
10 Nenech se zlá­kat, synu, když hříšníci tě mámí:
11 „Po­jď s ná­mi, bu­dem ze zálo­hy vraždit, někoho ne­vinného jen tak přepadnem,
12 jako hrob za­živa je spolknem, vcelku, jako když padnou do jámy.
13 Vše­možné cennosti si sna­dno pořídíme, domy si na­plní­me kořis­tí.
14 Na naši kar­tu vsaď svůj osud, společný měšec bu­dem všich­ni mít!“
15 Na ces­tu s nimi ne­pouštěj se, synu, nevydávej se v je­jich šlépějích –
16 je­jich nohy běží k neštěstí, k pro­li­tí krve spě­chají!
17 Líčit síť před oči­ma ptákůje jis­tě zce­la zby­tečné.
18 Tihle však na sebe smr­telnou léčku strojí, na vlastní duši číhají.
19 Tak skončí každý, kdo hledá mrzký zisk – o vlastní duši ho to připraví.
Moudrost na ulicích volá20 Moud­rost venku na ulicích volá, na náměstích svůj hlas po­zvedá,
21 na rušných nárožích hla­si­tě vykřikuje, v průcho­du městské brá­ny pro­s­lov má:
22 „Kdy ome­zen­ců lás­ka k ma­losti už skončí, kdy drzounů zá­li­ba v drzosti, kdy tup­ců nenávist ke vše­mu vědění?
23 Ob­rať­te se, když vás napomínám, hle, svého du­cha na vás vy­lít chci, právě vám chci svá slova ozná­mit!
24 Do­sud jsem vo­la­la, však ne­ch­tě­li jste slyšet, ruku jsem nabíze­la, nikdo však ne­vní­mal,
25 všech­ny mé rady za­vrh­li jste, mými do­mlu­va­mi se nikdo neří­dil.
26 Vaše­mu neštěstí já nyní za­smě­ji sei hrůze, jež vás přepadne. Bavit se bu­du,
27 až jako bouře za­chvátí vás hrůza, až jako vichr udeří vaše neštěstí, až soužením a tísní bu­dete sevřeni.
28 Až mě pak vo­lat bu­dou, ne­o­zvu se, budou mě shánět, avšak nena­jdou.
29 Pro­tože nenávi­dě­li poznání, úctu k Hos­po­di­nu si zvo­lit ne­ch­tě­li,
30 mý­mi ra­da­mi se nikdy neřídili, mojí do­mlu­vou vž­dy jen po­hrd­li,
31 pro­to ať snědí, co si navařili, vlastními plá­ny ať se na­sytí!
32 Ome­zen­ci za­jdou na vlastní umíněnost, spokojenost tup­ců je je­jich záhu­ba.
33 Kdo mě však po­s­lou­chá, ten po­ho­dlně ži­jev bez­pečí před hroz­bou vše­ho zla.“

Bible21Přísloví1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček