Bible21Přísloví12

Přísloví

1 Mi­lovník po­znání mi­lu­je poučení, jen tupý me­zek si ne­dá do­mlu­vit.
2 Dob­ro­tivého za­hrne Hos­po­din přízní, lstivého člověka však od­soudí.
3 Da­re­báctví niko­mu jisto­tu neposkytne, kořen sprave­dlivých však nikdo ne­vy­rve.
4 Zna­meni­tá že­na je ko­ru­nou svého muže, hanebná je ale jako kostižer.
5 Úmys­ly po­ctivých jsou spravedlivé, rady da­re­báků však zákeřné.
6 Slova da­re­báků jsou smr­telná léčka, poctivé vy­svo­bodí je­jich řeč.
7 Když da­re­báci padnou, je s nimi konec, dům sprave­dlivých ale ob­sto­jí.
8 Čím je kdo ro­zumnější, tím více bývá ceněn, muž křivé po­vahy však bude po­hrdnut.
9 Lépe být přehlížen, ale mít služebníka, než tvářit se důleži­tě a nemít na chle­ba.
10 Sprave­dlivý cítí i s dobytčetem, srdce da­re­báků je ale bez­citné.
11 Kdo ob­dělává po­le, na­sytí se chlebem, kdo ztra­til ro­zum, honí vi­di­ny.
12 Da­re­bák závi­dí kořist zlosynovi, kořeny sprave­dlivých však plo­dy přináší.
13 Hříšné rty jsou zlo­synovi pastí, spravedlivý však ujde trápení.
14 Ovo­ce svých úst každý hojně sklidí, vlastní sku­tek se k člověku navrátí.
15 Hlupák je přesvědčen, že jde správně, kdo je však moud­rý, dá si po­ra­dit.
16 Hlupákův hněv se pro­jeví ihned, rozvážný člověk sne­se urážky.
17 Prav­do­mluvný člověk svědčí o pravdě, křivopřísežník pod­vádí.
18 Unáh­lené řeči bodají jako meče, jazyk moud­rých je ale jako lék.
19 Prav­do­mluvné rty ob­sto­jí navždy, prolhaný jazyk jen krátký okamžik.
20 Zlo­my­s­lní mají v srd­ci jen faleš, mírumilovní ži­jí v ra­dosti.
21 Sprave­dlivým nic neublíží, darebáky stíhá samé neštěstí.
22 Pro­lhané rty se Hos­po­di­nu hnusí, kdo ži­jí v prav­dě, ti jej po­těší.
23 Roz­vážný člověk umí své vědění tajit, hňup ale z plna hrd­la křičí ne­smys­ly.
24 Pracovi­tým rukám bude svěře­na vláda, zahálčivost však vede k po­robě.
25 Sta­rosti člověka tíží v srdci, laskavé slovo ale ra­dost navrátí.
26 Sprave­dlivý na­jde i pro bližního cestu, cesta da­re­báků ale končí blouděním.
27 Lenoch si žádný úlovek neupeče, píle je pro člověka cenný majetek.
28 Život je na stez­ce spravedlnosti, vyšlapaná ces­ta vede ke smrti.

Bible21Přísloví12

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček