Bible21Přísloví4

Přísloví

Otcovské poučení1 Slyš­te, synové, ot­cov­ské poučení, dávejte po­zor a ro­zum získá­te.
2 Skvělé po­znání vám to­tiž nabízím; neopouštějte mé učení.
3 Sám jsem byl synem u svého otce, maličkým je­dináčkem u matky své.
4 Když učíval mne otec, říkal: „Moje slova si vez­mi k srdci, dbej na mé příka­zy a bu­deš žít.
5 Zís­kej moud­rost, ro­zum­nost získej, má slova ne­za­po­meň, ne­zko­mol.
6 Ne­opouštěj moud­rost – bude tě chránit, miluj ji – bude o tebe pečovat.
7 Moud­rost pře­devším! Získávej moudrost, za všech­no své jmění zís­kej ro­zum­nost.
8 Važ si jí a ona vy­výší tě, poctí tě, když ji k sobě přivi­neš.
9 Svým půvabem ověnčí tvo­ji hlavu, korunuje tě krásou svou!“
10 Slyš, synu můj, mé výroky přijmi, léta živo­ta se ti pro­dlouží.
11 Cestě moud­rosti chci tě učit, po přímých stezkách tě chci vést.
12 Půjdeš-li, tvůj krok nic nezastaví, jestliže po­běžíš, nic tě ne­srazí.
13 Poučení se chop a nepovoluj, opatruj je, vž­dyť je tvým živo­tem!
14 Stezku da­re­báků se ne­od­važuj zkoušet, cestou zlo­synů nikdy ne­kráčej.
15 Va­ruj se jí a ne­choď po ní, odvrať se od ní a jdi pryč!
16 Ne­u­snou, dokud něko­mu neublíží, nemohou spát, než něko­ho pod­razí.
17 Ta­koví se chle­bem da­re­báctví živí, opájejí se vínem nási­lí!
18 Stez­ka sprave­dlivých jak paprsek světlavíc a víc září, až se ro­ze­dní.
19 Ces­ta da­re­báků však tone ve tmách, o co klopýtnou, nikdy netuší.
Chraň své srdce20 Na má slova dej po­zor, synu, k mým výrokům své ucho na­kláněj,
21 nikdy z nich ne­spouštěj své oči, hluboko v srd­ci si je uchovej.
22 Živo­tem jsou těm, kdo je nacházejí, celému je­jich tělu zdraví dávají:
23 Pře­devším dobře chraň své srd­ce – právě z něj vše­chen život vy­chází.
24 Zbav se vší převrácené řeči, ústa, jež mluví zle, za­puď od se­be.
25 Tvé oči ať vž­dycky hledí přímě, svým po­hle­dem miř rovnou před se­be.
26 Zvaž, kudy po­vedou tvé kroky, všechny tvé ces­ty pak bu­dou bez­pečné.
27 Ne­u­chyluj se vpravo ani vlevo, své kroky vzdal od vše­ho zla!

Bible21Přísloví4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček