Bible21Leviticus19

Leviticus

Svatost v životě1 Hos­po­din dále pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: 2 „Mluv k ce­lé Iz­rael­ské ob­ci: Buď­te svatí, ne­boť já Hos­po­din, váš Bůh, jsem svatý! 3 Každý měj­te v úctě svou matku a svého otce a za­chovávej­te mé so­bo­ty. Já jsem Hos­po­din, váš Bůh. 4 Ne­ob­racej­te se k bůžkům a ne­od­lévej­te si so­chy bo­hů. Já jsem Hos­po­din, váš Bůh. 5 Když bu­dete obětovat pokojnou oběť Hos­po­di­nu, obě­tuj­te ji tak, abys­te doš­li za­líbení. 6 Ať je sně­de­na v den, kdy ji bu­dete obětovat, a v den násle­dující. Co zbu­de až do třetího dne, ať je spáleno. 7 Kdy­by se jedla i třetího dne, bude to ohavnost, ne­do­jde za­líbení. 8 Kdo by ji jedl, po­ne­se vi­nu, ne­boť zne­svě­til, co je svaté Hos­po­di­nu. Ta­kový člověk bude vy­ob­cován ze svého li­du. 9 Když bu­dete sklízet obi­lí své země, ne­sklízej své pole až do kraje a ne­paběrkuj, co po sklizni zůstalo. 10 Ani svou vi­nici úplně ne­obírej a ne­paběrkuj, co na vi­nici upadlo. Nech to chudá­kovi a přis­těhoval­ci. Já jsem Hos­po­din, váš Bůh. 11 Ne­smí­te krást ani lhát ani pod­vádět svého bližního. 12 Ne­smí­te v mém jménu křivě přísahat – tak bys zne­svě­til jméno svého Bo­ha! Já jsem Hos­po­din. 13 Ne­smíš svého bližního utis­kovat ani vy­kořisťovat. Mzda najatého dělníka se u tebe ne­smí zdržet do rá­na. 14 Ne­smíš na­dávat hlu­ché­mu ani podrážet nohy slepé­mu – boj se svého Bo­ha! Já jsem Hos­po­din. 15 Ne­smí­te niko­mu křiv­dit u sou­du. Ne­ber ohled na chudého a ne­straň bo­haté­mu; mu­síš svého bližního sou­dit po právu. 16 Ne­ob­cházej svůj lid jako po­mlou­vač. Ne­o­hrožuj život svého bližního. Já jsem Hos­po­din. 17 Nenos v srd­ci nenávist ke své­mu brat­ru. Svého bližního otevřeně na­po­meň – ji­nak jsi jeho spo­lu­viníkem! 18 Nem­sti se ani ne­chovej zášť pro­ti synům svého li­du. Mi­luj svého bližního jako sám se­be. Já jsem Hos­po­din. 19 Za­chovávej­te má pravidla. Nedávej spo­lu pářit dvo­jí druh dobytka. Neosívej své pole dvo­jím druhem semene. Nenos rou­cho z dvo­jího druhu tkani­ny. 20 Kdy­by někdo spal s ot­ro­kyní určenou pro jiného muže, která však do­sud ne­by­la vy­place­na ani pro­puště­na, bude pokutován. Ne­zemřou, ne­boť ne­by­la svo­bodná. 21 Do­tyčný při­ne­se Hos­po­di­nu ke vcho­du do Stanu setkávání svou oběť odškodnění – be­ra­na odškodnění. 22 Tím be­ranem pak za něj kněz vy­koná před Hos­po­di­nem obřad smíření kvů­li jeho hří­chu, aby mu byl hřích, je­hož se do­pustil, odpuštěn. 23 Až při­jdete do své země a za­sadí­te jakýko­li ovo­cný strom, nech­te na něm jeho ovo­ce jako ne­obřízku. Po tři roky pro vás bude ne­při­ja­telné tak jako ne­obříz­ka – ne­smí se jíst. 24 Čtvr­tého roku ať je všech­no jeho ovo­ce po­svěceno k oslavě Hos­po­di­na, 25 aby vám roz­množil jeho úro­du. Teprve pátý rok jez­te jeho ovo­ce. Já jsem Hos­po­din, váš Bůh. 26 Ne­jez­te maso s krví. Nezabývejte se věštěním ani jasnovi­dectvím. 27 Ne­za­stři­huj­te si vla­sy na skráních a ne­zkracuj si vou­sy na bradě. 28 Ne­dě­lej­te si na těle smu­teční jizvy ani žádné tetování. Já jsem Hos­po­din. 29 Ne­smíš zne­svě­tit svou dce­ru tím, že bys ji ne­chal smilnit – země by ji­nak pro­padla smil­stvu a na­plni­la se zvrh­lostí! 30 Za­chovávej­te mé so­bo­ty a mou sva­ty­ni měj­te v úctě. Já jsem Hos­po­din. 31 Ne­ob­racej­te se k vy­vo­lávačům du­chů a věšt­kyním. Ne­vy­hledávej­te je a ne­po­sk­vrňuj­te se ji­mi. Já jsem Hos­po­din, váš Bůh. 32 Před še­di­na­mi po­vstaň, starci pro­kaž čest a měj v úctě svého Bo­ha. Já jsem Hos­po­din. 33 Až s te­bou ve tvé zemi bude žít přis­těhovalec, ne­smí­te mu ub­ližovat. 34 K přis­těhoval­ci ži­jící­mu mezi vá­mi se bu­dete chovat jako k vlastní­mu. Mi­luj ho jako sám sebe – vž­dyť jste sami byli přis­těhoval­ci v Egyptě! Já jsem Hos­po­din, váš Bůh. 35 Ne­do­pouštěj­te se křiv­dy při sou­du ani při měření, vážení či odměřování. 36 Měj­te po­ctivé váhy, po­ctivá závaží, po­ctivou efu a po­ctivý hin. Já jsem Hos­po­din, váš Bůh, který vás vy­ve­dl z Egyp­ta. 37 Za­chovávej­te všech­na má pravi­dla a všech­ny mé záko­ny plň­te. Já jsem Hospodin.“

Bible21Leviticus19

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček