Bible21Leviticus8

Leviticus

Obřad pověření kněží1 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: 2 „Vez­mi Áro­na s jeho syny a je­jich rou­cha, olej po­mazání, býčka k obě­ti za hřích, dva be­ra­ny a koš ne­kvašeného pečiva 3 a shro­máž­di ce­lou obec ke vcho­du do Stanu setkávání.“ 4 Mo­jžíš tedy uči­nil, jak mu Hos­po­din přikázal. 5 Když se obec shro­máž­di­la u vcho­du do Stanu setkávání, Mo­jžíš jim ře­kl: „To­to nám přikázal vy­ko­nat Hospodin.“ 6 Teh­dy Mo­jžíš ne­chal přistou­pit Áro­na s jeho syny a omyl je vodou. 7 Navlé­kl mu suknici, přepásal ho šerpou, ob­lé­kl mu plášť, na něj umístil efod, přepásal ho tkaným pá­sem efo­du, a tak mu jej připevnil. 8 Na něj umístil náprsník a do náprsníku vložil urim a tu­mim. 9 Na hlavu mu na­sa­dil turban a na turban ze­pře­du připevnil zlatý ští­tek, to­tiž ko­ru­nu sva­tosti, jak Mo­jžíšovi přikázal Hos­po­din. 10 Po­tom vzal Mo­jžíš olej po­mazání a po­mazal Příby­tek i všech­no, co bylo v něm, aby to po­svě­til. 11 Sedmkrát jím stří­kl na ol­tář a po­mazal ol­tář s veškerým jeho náčiním i umyva­dlo s pod­stav­cem, aby je po­svě­til. 12 Část ole­je po­mazání také vy­lil na Áro­novu hlavu a po­mazal ho, aby ho po­svě­til. 13 Po­tom Mo­jžíš ne­chal přistou­pit Áro­novy sy­ny, ob­lé­kl jim suknice, přepásal je šerpou a uvázal jim pokrývky hlavy, jak Mo­jžíšovi přikázal Hos­po­din. 14 Přive­dl býčka k obě­ti za hřích, a když Áron se svý­mi syny vložil ruce na hlavu býčka obětovaného za hřích, 15 Mo­jžíš jej za­bil. Pak vzal jeho krev a prs­tem po­třel rohy ol­táře ze všech stran, aby ol­tář očistil od hří­chu. Zby­tek krve vy­lil k patě ol­táře. Tak jej po­svě­til ke konání obřadů smíření. 16 Mo­jžíš vzal také vše­chen tuk, který byl ko­lem vni­třností, ja­terní lalok, obě led­vi­ny i je­jich tuk a ne­chal to dý­mat na ol­táři. 17 Sa­motného býčka, jeho kůži, maso a výkaly pak spá­lil na ohni venku za tá­bo­rem, jak Mo­jžíšovi přikázal Hos­po­din. 18 Pak přive­dl be­ra­na k zápalné obě­ti, a když Áron se svý­mi syny vloži­li ruce na hlavu be­ra­na, 19 Mo­jžíš jej za­bil. Po­tom pokropil ol­tář ze všech stran krví. 20 Be­ra­na roz­se­kal na díly a ne­chal ty díly i s hlavou a tu­kem dý­mat na ol­táři. 21 Jeho vni­třnosti a nohy Mo­jžíš omyl vodou a ce­lého be­ra­na ne­chal dý­mat na ol­táři. Byla to příjemně vonící zápalná oběť, byla to oh­nivá oběť Hos­po­di­nu, jak Mo­jžíšovi přikázal Hos­po­din. 22 Pak přive­dl druhého be­ra­na, be­ra­na po­věření, a když Áron se svý­mi syny vloži­li ruce na hlavu be­ra­na, 23 za­bil jej. Mo­jžíš pak vzal tro­chu jeho krve a po­třel jí lalůček Áro­nova pravého ucha, palec jeho pravé ruky a palec jeho pravé no­hy. 24 Po­tom ne­chal přistou­pit Áro­novy syny a krví jim po­třel lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé no­hy. Zbytkem krve pak ze všech stran pokropil ol­tář. 25 Po­tom vzal tuk (tučný ocas a vše­chen tuk ko­lem vni­třností, ja­terní lalok i obě led­vi­ny s je­jich tu­kem) a pravou ký­tu. 26 Z koše ne­kvašeného pečiva, který je před Hos­po­di­nem, vzal je­den ne­kvašený bo­chánek, je­den chle­bový bo­chánek za­dělaný ole­jem a jednu placku a po­ložil je na onen tuk a pravou ký­tu. 27 To vše vložil do Áro­nových dlaní a do dlaní jeho synů, aby to zvedáním nabíze­li Hos­po­di­nu. 28 Po­tom to Mo­jžíš vzal z je­jich dlaní a ne­chal vše dý­mat na ol­táři spo­lu se zápalnou obětí. Byla to příjemně vonící oběť po­věření, byla to oh­nivá oběť Hos­po­di­nu. 29 Mo­jžíš vzal také hrudí a zvedáním je nabí­dl Hos­po­di­nu. To byl Mo­jžíšův podíl z be­ra­na po­věření, jak Mo­jžíšovi přikázal Hos­po­din. 30 Po­tom vzal Mo­jžíš tro­chu ole­je po­mazání a tro­chu krve, která byla na ol­táři, a po­stříkal tím Áro­na a jeho rou­cha a s ním i jeho syny a je­jich rou­cha. Tak po­svě­til Áro­na i jeho rou­cha a s ním i jeho syny a je­jich rou­cha. 31 Teh­dy Mo­jžíš Áro­novi a jeho synům ře­kl: „U­vař­te maso u vcho­du do Stanu setkávání a tam ho sněz­te s chle­bem, který je v koši po­věření, jak jsem přikázal: ‚Áron a jeho synové je bu­dou jíst.‘ 32 Co z masa a chle­ba zbu­de, spálí­te. 33 Po sedm dní ne­o­de­jdete od vcho­du do Stanu setkávání, dokud se ne­vy­plní doba vaše­ho po­věřování. Vaše po­věřování po­trvá sedm dní. 34 Hos­po­din přikázal, aby za vás byl konán obřad smíření tak, jak byl vy­konán dnešního dne. 35 Zůstanete u vcho­du do Stanu setkávání dnem i no­cí po sedm dní a bu­dete držet Hos­po­di­novu stráž, abys­te ne­zemře­li, ne­boť tak mi to bylo přikázáno.“ 36 Áron pak se svý­mi syny vy­ko­nal vše, co Hos­po­din skrze Mo­jžíše přikázal.

Bible21Leviticus8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček