Bible21Leviticus18

Leviticus

Posvátnost intimních vztahů1 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: 2 „Mluv k synům Iz­rae­le: Já jsem Hos­po­din, váš Bůh. 3 Ne­chovej­te se pod­le způsobů egyptské země, v níž jste byd­le­li, ne­chovej­te se ani pod­le způsobů kanaán­ské země, do níž vás uvádím; nenásle­duj­te je­jich zvyk­losti. 4 Chovej­te se pod­le mých zákonů, za­chovávej­te má pravi­dla a řiď­te se ji­mi. Já jsem Hos­po­din, váš Bůh. 5 Za­chovávej­te má pravi­dla a mé záko­ny. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. Já jsem Hos­po­din. 6 Nikdo ne­smí po­hlavně ob­covat s žádnou svou pokrevní příbuz­nou. Já jsem Hos­po­din. 7 Ne­zostu­zuj svého otce tím, že bys ob­coval se svou matkou. Je to tvá matka, ne­smíš s ní ob­covat! 8 Ne­ob­cuj ani s ji­nou manželkou svého ot­ce. Zostu­dil bys tím svého ot­ce! 9 Ne­ob­cuj se svou sestrou. Ať je to dce­ra tvého otce nebo tvé matky, ať je zplo­zená ve tvé ro­dině nebo mimo ni, ne­smíš s ní ob­covat! 10 Ne­ob­cuj se svou vnučkou. Je to dce­ra tvého syna nebo tvé dce­ry, ne­smíš s ní ob­covat. Zostu­dil bys sám se­be! 11 Ne­ob­cuj s dce­rou manželky svého ot­ce. Je jako zplo­zená tvým ot­cem, je tvo­jí sestrou, ne­smíš s ní ob­covat! 12 Ne­ob­cuj se sestrou svého ot­ce. Je pokrevní příbuz­nou tvého ot­ce! 13 Ne­ob­cuj se sestrou své matky. Je pře­ce pokrevní příbuz­nou tvé matky! 14 Ne­zostu­zuj bra­t­ra svého otce tím, že bys ob­coval s jeho manželkou. Je to tvá teta! 15 Ne­ob­cuj se svou sna­chou. Je to manželka tvého sy­na, ne­smíš s ní ob­covat! 16 Ne­ob­cuj s manželkou svého bra­t­ra. Zostu­dil bys svého bra­t­ra! 17 Ne­ob­cuj se ženou a její dce­rou. Ne­ber si ani její vnučku, abys s ní ob­coval, ať už je to dce­ra jejího syna nebo její dce­ry. Jsou si pokrevně příbuzné, je to zvrh­lost! 18 Ne­ber si ženu i s její sestrou. Trápil bys jednu, když bys za jejího živo­ta ob­coval s tou druhou. 19 Ne­smíš po­hlavně ob­covat se ženou během nečisto­ty jejího krvácení. 20 Ne­smíš ob­covat s manželkou svého bližního, a tak se s ní po­sk­vrňovat. 21 Ne­dovol, aby někdo z tvých po­tomků byl obětován Mo­lo­chovi – zne­svě­til bys tak jméno svého Bo­ha. Já jsem Hos­po­din. 22 Ne­smíš ob­covat s mužem jako se ženou, je to ohavnost! 23 Ne­smíš ob­covat se žádným zvířetem, a tak se jím po­sk­vrňovat. Ani že­na se ne­pod­dá zvířeti, aby se s ní páři­lo. Je to zvrácenost! 24 Ne­po­sk­vrňuj­te se žádnou z těch­to věcí. Tím vším se pře­ce po­sk­vrňují náro­dy, které před vá­mi vy­háním! 25 Sama země se jimi po­sk­vrni­la; pro­to ji po­trestám za její hřích a země vy­vrh­ne své obyva­te­le. 26 Vy však za­chovávej­te má pravi­dla a záko­ny a ne­do­pouštěj­te se žádné z těch­to ohavností – do­mácí ani host, který ži­je u vás. 27 Všech­ny tyto ohavnosti pá­cha­li li­dé, kteří byli v té zemi před vá­mi, a tak se země po­sk­vrni­la. 28 Pokud tu zem po­sk­vrní­te, vy­vrh­ne i vás, tak jako vy­vrh­la národ, který tam byl před vá­mi. 29 Kdoko­li se do­pustí kteréko­li z těch­to ohavností, bude vy­ob­cován ze svého li­du. 30 Pro­to za­chovávej­te, co jsem vám svěřil, a ne­chovej­te se pod­le ohavných zvyk­lostí, jež se do­držovaly před vá­mi. Ne­po­sk­vrňuj­te se ji­mi. Já jsem Hos­po­din, váš Bůh.“

Bible21Leviticus18

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček