Bible21Leviticus4

Leviticus

Oběti za hřích1 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: 2 „Mluv k synům Iz­rae­le: Když se někdo neúmy­s­lně pro­hřeší pro­ti něk­teré­mu z Hos­po­di­nových přikázání a do­pustí se něče­ho, co se ne­smí, učiň­te to­to: 3 Pro­hřeší-li se po­mazaný kněz, po­sk­vrní vi­nou vše­chen lid. Ať tedy za hřích, je­hož se do­pustil, obě­tuje Hos­po­di­nu mladého býčka bez vady jako oběť za hřích. 4 Býčka přive­de před Hos­po­di­na ke vcho­du do Stanu setkávání, vloží mu ruku na hlavu a za­bi­je ho před Hos­po­di­nem. 5 Po­mazaný kněz pak vez­me tro­chu krve z toho býčka a při­ne­se ji do Stanu setkávání. 6 Na­močí prst v krvi a sedmkrát jí stříkne před Hos­po­di­nem, před opo­nou sva­tyně. 7 Tro­chou krve po­tře rohy ol­táře k pálení vonného ka­di­dla, který sto­jí před Hos­po­di­nem ve Stanu setkávání. Všech­nu zbývající krev z býčka pak vy­li­je k patě ol­táře pro zápalné obě­ti, který sto­jí u vcho­du do Stanu setkávání. 8 Po­tom z býčka obětovaného za hřích ode­jme vše­chen tuk: tuk přikrývající vni­třnosti i vše­chen tuk ko­lem vni­třností, 9 obě led­vi­ny s tu­kem, který je na nich i na sla­binách, a ja­terní lalok, který ode­jme spo­lu s led­vi­na­mi 10 (tak jako se od­jímá tuk z do­bytčete při pokojné obě­ti). Kněz to pak ne­chá dý­mat na ol­táři pro zápalné obě­ti. 11 Ce­lý zby­tek býčka – jeho kůži, veškeré maso i s hlavou, no­ha­ma, vni­třnost­mi a výkaly – 12 vy­ne­se ven za tá­bor na čis­té místo, kam se sype po­pel, a spálí jej na ohni z dříví. Ať je spálen na místě, kam se sype po­pel. 13 Pro­hřeší-li se neúmy­s­lně ce­lá iz­rael­ská obec (ne­boť si to shro­máždění ne­u­vědo­mí) a pře­kročí něk­teré Hos­po­di­novo přikázání, když se pro­viní něčím, co se ne­smí, učiň­te to­to: 14 Jakmi­le si uvědo­mí hřích, je­hož se do­pusti­li, přive­de shro­máždění mladého býčka před Stan setkávání jako oběť za hřích. 15 Stařeši­nové obce vloží před Hos­po­di­nem ruce na jeho hlavu a býček bude za­bit před Hos­po­di­nem. 16 Po­mazaný kněz při­ne­se tro­chu jeho krve do Stanu setkávání, 17 na­močí prst v krvi a sedmkrát jí stříkne před Hos­po­di­nem, před opo­nou. 18 Tro­chou krve také po­tře rohy ol­táře, který sto­jí před Hos­po­di­nem ve Stanu setkávání. Všech­nu zbývající krev vy­li­je k patě ol­táře pro zápalné obě­ti, který sto­jí u vcho­du do Stanu setkávání. 19 Po­tom z něj ode­jme vše­chen tuk a ne­chá jej dý­mat na ol­táři. 20 Naloží s tím býčkem přes­ně tak, jak se na­kládá s býčkem obě­ti za hřích. Tak za ně kněz vy­koná obřad smíření a bude jim odpuštěno. 21 Vy­ne­se býčka ven za tá­bor a spálí jej, jako spá­lil toho prvního býčka. To je oběť za hřích shro­máždění. 22 Pro­hřeší-li se vůd­ce li­du, když neúmy­s­lně pře­kročí něk­teré přikázání Hos­po­di­na, svého Bo­ha, a tak se pro­viní něčím, co se ne­smí, učiň­te to­to: 23 Jakmi­le si uvědo­mí hřích, je­hož se do­pustil, při­ne­se da­rem koz­la, sam­ce bez va­dy. 24 Vloží ruku na jeho hlavu a za­bi­je ho před Hos­po­di­nem na místě, kde se za­bíjí zápalná oběť; je to oběť za hřích. 25 Kněz pak prs­tem nabe­re tro­chu krve z obě­ti za hřích a po­tře rohy ol­táře pro zápalné obě­ti; zby­tek krve vy­li­je k patě ol­táře. 26 Vše­chen tuk ne­chá dý­mat na ol­táři tak jako tuk pokojné obě­ti. Tak za něj kněz kvů­li jeho hří­chu vy­koná obřad smíření a bude mu odpuštěno. 27 Pro­hřeší-li se neúmy­s­lně někdo z pro­stého li­du, když se pro­viní pře­kročením jedno­ho z Hos­po­di­nových přikázání něčím, co se ne­smí, učiň­te to­to: 28 Jakmi­le si uvědo­mí hřích, je­hož se do­pustil, při­ne­se jako oběť za svůj hřích ko­zu, sa­mici bez va­dy. 29 Vloží ruku na hlavu této obě­ti za hřích a za­bi­je ji na místě pro zápalné obě­ti. 30 Kněz pak prs­tem nabe­re tro­chu krve a po­tře rohy ol­táře pro zápalné obě­ti; všech­nu zbývající krev pak vy­li­je k patě ol­táře. 31 Vše­chen tuk ode­jme, jako se odnímá tuk pokojné obě­ti, a kněz jej ne­chá dý­mat na ol­táři jako příjemnou vůni Hos­po­di­nu. Tak za něj kněz vy­koná obřad smíření a bude mu odpuštěno. 32 Chce-li jako oběť za svůj hřích přinést jeh­ně, ať přive­de sa­mičku bez va­dy. 33 Vloží ruku na hlavu této obě­ti za hřích a za­bi­je ji jako oběť za hřích na místě, kde se za­bíjí zápalná oběť. 34 Kněz pak prs­tem nabe­re tro­chu krve z obě­ti za hřích a po­tře rohy ol­táře pro zápalné obě­ti; všech­nu zbývající krev vy­li­je k patě ol­táře. 35 Vše­chen tuk ode­jme (tak jako se z jeh­ně­te odnímá tuk při pokojné obě­ti) a kněz jej ne­chá dý­mat na ol­táři jako oh­nivou oběť Hos­po­di­nu. Tak za něj kněz vy­koná obřad smíření kvů­li hří­chu, je­hož se do­pustil, a bude mu odpuštěno.

Bible21Leviticus4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček