Bible21Leviticus12

Leviticus

Čistota po porodu1 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: 2 „Mluv k synům Iz­rae­le: Když že­na počne a po­rodí chlap­ce, bude po sedm dní nečis­tá, stejně jako v době svého pravi­delného krvácení. 3 Os­mého dne bude chlapec obřezán, 4 ale matči­no očišťování od krve po­trvá ještě třicet tři dny. Dokud se ne­vy­plní doba jejího očišťování, ne­do­tkne se niče­ho svatého a ne­při­jde ke sva­ty­ni. 5 Po­rodí-li dívku, bude po dva týd­ny nečis­tá jako při svém krvácení a její očišťování od krve po­trvá ještě še­desát šest dní. 6 Když uplyne doba jejího očišťování po na­ro­zení syna nebo dce­ry, přive­de knězi ke vcho­du do Stanu setkávání ročního beránka k zápalné obě­ti a ho­lou­bě nebo hrd­ličku k obě­ti za hřích. 7 Kněz je bude obětovat před Hos­po­di­nem a vy­koná za ni obřad smíření, a tak bude očiště­na od svého krvácení. Toto je zákon o ženě, která po­ro­di­la chlap­ce nebo dívku. 8 Nemůže-li si dovo­lit jeh­ně, vez­me dvě hrd­ličky nebo dvě ho­lou­ba­ta, jedno k zápalné obě­ti a druhé k obě­ti za hřích. Kněz za ni vy­koná obřad smíření, a tak bude očištěna.“

Bible21Leviticus12

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček