Bible21Leviticus9

Leviticus

Zahájení kněžské služby1 Os­mého dne pak Mo­jžíš za­vo­lal Áro­na a jeho syny i stařeši­ny Iz­rae­le 2 a ře­kl Áro­novi: „Vez­mi si mladé tele k obě­ti za hřích a be­ra­na k zápalné obě­ti, oba bez va­dy, a obě­tuj je před Hos­po­di­nem. 3 Synům Iz­rae­le pak řekni: Vez­mě­te koz­la k obě­ti za hřích, tele a beránka k zápalné obě­ti (oba roční, bez va­dy), 4 také býka a be­ra­na k pokojné obě­ti, aby byli obětováni před Hos­po­di­nem spo­lu s moučnou obětí za­dělanou ole­jem. Dnes se vám to­tiž ukáže Hospodin.“ 5 Vza­li tedy to, co Mo­jžíš přikázal, před Stan setkávání a ce­lá obec přistou­pi­la a po­stavi­la se před Hos­po­di­na. 6 Teh­dy Mo­jžíš ře­kl: „To­to nám přikázal Hos­po­din. Když to vy­koná­te, ukáže se vám Hos­po­di­nova sláva.“ 7 Po­tom Mo­jžíš ře­kl Áro­novi: „Přistup k ol­táři, obě­tuj svou oběť za hřích a svou zápalnou oběť, a vy­ko­nej tak za sebe i za lid obřad smíření. Obě­tuj také dar lidu a vy­ko­nej za ně obřad smíření, jak přikázal Hospodin.“ 8 Áron tedy přistou­pil k ol­táři a za­bil své tele jako oběť za hřích. 9 Když mu pak jeho synové poda­li krev, na­močil si v ní prst a po­třel rohy ol­táře. Zby­tek krve vy­lil k patě ol­táře. 10 Tuk, led­vi­ny a ja­terní lalok z obě­ti za hřích ne­chal dý­mat na ol­táři, jak Hos­po­din přikázal Mo­jžíšovi. 11 Maso a kůži však spá­lil na ohni venku za tá­bo­rem. 12 Po­té za­bil zápalnou oběť. Jeho synové mu poda­li krev a on jí pokropil ol­tář ze všech stran. 13 Poda­li mu zápalnou oběť roz­se­kanou na díly a hlavu a on to dal dý­mat na ol­tář. 14 Když omyl vni­třnosti a no­hy, dal je dý­mat na ol­táři spo­lu se zápalnou obětí. 15 Po­tom obětoval dar li­du. Vzal koz­la obě­ti za hřích li­du, za­bil jej a obětoval jej za hřích tak jako pře­dešlou oběť. 16 Ne­chal přinést také zápalnou oběť a obětoval ji pod­le pravi­del. 17 Pak ne­chal přinést moučnou oběť, vzal z ní hrst a dal ji dý­mat na ol­táři ve­dle ranní zápalné obě­ti. 18 Po­tom za­bil býka a be­ra­na pokojné obě­ti za lid. Jeho synové mu poda­li krev, jíž pokropil ol­tář ze všech stran, 19 a tučné kusy z býka i z be­ra­na – tučný ocas, tuk přikrývající vni­třnosti, led­vi­ny a ja­terní lalok. 20 Tyto tučné kusy po­loži­li na hrudí a on je ne­chal dý­mat na ol­táři. 21 Hrudí a pravou ký­tu pak Áron zvedáním nabí­dl Hos­po­di­nu, jak Mo­jžíš přikázal. 22 Po­tom Áron vztáhl ruce k lidu a žeh­nal jim. Tak dokončil oběť za hřích, zápalnou i pokojnou oběť a se­stou­pil z ol­táře. 23 Mo­jžíš s Áro­nem pak veš­li do Stanu setkávání, a když vy­š­li ven, žeh­na­li li­du. Vtom se vše­mu lidu ukáza­la Hos­po­di­nova sláva. 24 Od Hos­po­di­na to­tiž vy­šle­hl oheň a po­hl­til zápalnou oběť i tučné kusy na ol­táři. A když to vše­chen lid spatřil, vy­křik­li a pad­li na tvář.

Bible21Leviticus9

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček