RoháčekLukáš2

Lukáš

Evanjelium podľa Lukáša

Popis ľudu. Narodenie Pána Ježiša.1 A stalo sa v tých dňoch, že vyšiel roz­kaz od cisára Au­gus­ta, aby bol popísaný celý svet. 2 (Ten­to pr­vý popis sa udial vtedy, keď bol Cyrenius vladárom nad Sýri­ou). 3 A išli všet­ci, aby sa za­písali, každý do svoj­ho vlast­ného mes­ta. 4 A tak od­išiel aj Jozef od Galilee z mes­ta Nazareta hore do Jud­ska, do mes­ta Dávidov­ho, ktoré sa volá Bet­lehem, pre­tože bol z domu a z čeľade Dávidovej, 5 aby sa za­písal s Mári­ou, sebe za­snúbenou manžel­kou tehot­nou. 6 A stalo sa, keď tam boli, že sa na­pl­nily dni aby porodila. 7 A porodila svoj­ho pr­vorodeného syna a za­vinula ho do plienok a uložila ho v jas­liach, pre­tože ne­mali mies­ta v uchýlišti. Pastieri.8 A pas­tieri boli v tom is­tom kraji nocujúc na poli a zamieňajúc sa po strážach strážili vnoci nad svojím stádom. 9 A hľa, razom sa po­stavil an­jel Pánov vedľa nich, a sláva Pánova ich osvietila, a báli sa veľkou bázňou. 10 Ale anjel im po­vedal: Neboj­te sa, lebo hľa, zves­tujem vám velikú radosť, ktorá bude všet­kému ľudu, 11 lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kris­tus, Pán, v mes­te Dávidovom. 12 A toto vám bude znamením: naj­dete ne­mluv­niat­ko za­vinuté v plien­kach a ležiace v jas­liach. 13 A zrazu sa zjavilo s an­jelom množs­tvo nebes­kého voj­ska chváliacich Boha a hovoriacich: 14 Sláva na výsos­tiach Bohu a na zemi po­koj, v ľuďoch zaľúbenie! 15 A stalo sa, keď od­išli od nich an­jeli do neba, že si po­vedali mužovia, tí pas­tieri: Nože poďme až do Bet­lehema a vidz­me, čo sa to stalo, čo nám to oznámil Pán! 16 A prišli poponáhľajúc sa a našli Máriu i Jozefa i ne­mluv­niat­ko, ležiace v jas­liach. 17 A keď uvideli, roz­hlasovali všade, čo im bolo hovorené o tom dieťat­ku. 18 A všet­ci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im bolo hovorené od pas­tierov. 19 Ale Mária za­chovávala všet­ky tie slová a uvažovala o nich vo svojom srd­ci. 20 A pas­tieri sa na­vrátili oslavujúc a chváliac Boha za všet­ko, čo počuli a videli, tak ako im to bolo hovorené. Ježiš obrezaný. Mária očistená.21 A keď sa na­pl­nilo osem dní, aby bolo ob­rezané dieťat­ko, na­zvali jeho meno Ježiš, ktorým bolo na­zvané od an­jela, prv ako sa bolo počalo v živote. 22 A keď sa na­pl­nily dni jej očisťovania podľa zákona Mojžišov­ho, donies­li ho hore do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, 23 jako je na­písané v zákone Pánovom, že všet­ko mužs­kého po­hlavia, čo ot­vára život, bude sa volať svätým Pánovi, 24 a aby dali obeť podľa toho, čo je povedané v zákone Pánovom: dvoje hrd­ličiek alebo dve holúbätá. Simeon.25 A hľa, bol v Jeruzaleme človek, ktorému bolo meno Sime­on. Bol to človek spraved­livý a po­božný, očakávajúci po­tešenie Iz­raelovo, a Svätý Duch bol na ňom. 26 A bolo mu zjavené od Svätého Ducha, že ne­uz­rie smr­ti prv, ako by uvidel Kris­ta Pánov­ho. 27 A prišiel v Duchu do chrámu. A keď uvodili rodičia dieťat­ko Ježiša, aby vzťahom na neho urobili podľa obyčaje zákona, 28 vzal ho na ramená a dob­rorečil Bohu a po­vedal: 29 Teraz pre­púšťaš svoj­ho služob­níka, Samov­lád­ca, podľa svoj­ho slova, v po­koji, 30 lebo moje oči videly tvoje spasenie, 31 ktoré si pri­hotovil pred tvárou všet­kých ľudí, 32 svet­lo na zjavenie národom a slávu svoj­ho ľudu Iz­raela. 33 A Jozef a jeho mat­ka sa divili tomu, čo sa hovorilo o ňom. 34 A Sime­on ich požeh­nal a po­vedal Márii, jeho mat­ke: Hľa, ten­to je položený na pád a na po­vs­tanie mnohých v Iz­raelovi a na znamenie, ktorému budú protirečiť - 35 aj tvoju vlast­nú dušu prenik­ne meč -, aby boli zjavené myšlien­ky z mnohých sŕdc. Anna.36 A bola is­tá Anna, prorokyňa, dcéra Fanuelova, z po­kolenia Aserov­ho, po­kročilá vo mnohých dňoch, ktorá žila s mužom sedem rokov od svoj­ho panen­stva. 37 A tá bola vdovou až do osem­desiatich štyroch rokov, ktorá ne­od­chádzala z chrámu pôs­tami a pros­bami slúžiac Bohu dňom i nocou. 38 Tá prišla v tú is­tú hodinu a chválila Boha a vravela o ňom všet­kým, ktorí očakávali vy­kúpenie v Jeruzaleme. 39 A keď vy­konali všet­ko podľa zákona Pánov­ho, na­vrátili sa do Galilee, do svoj­ho mes­ta, Nazareta. 40 A dieťat­ko rást­lo a sil­nelo duchom, pl­nené súc múd­rosťou, a milosť Božia bola ob­rátená naň. Dvanásťročný Ježiš s učencami v chráme.41 A jeho rodičia chodievali každého roku na veľkonočný sviatok hore do Jeruzalema. 42 A keď mu bolo dvanásť rokov, a keď išli oni hore do Jeruzalema podľa obyčaje toho sviat­ku 43 a keď potom vybudli tam tie dni a vracali sa domov, chlapec Ježiš zo­stal v Jeruzaleme, a Jozef a jeho mat­ka ne­vedeli o tom. 44 Ale domnievajúc sa, že je medzi spolu­ces­tujúcimi, od­išli deň ces­ty a hľadali ho medzi príbuz­nými a známymi. 45 A keď ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali ho. 46 A stalo sa po troch dňoch, že ho našli v chráme sedieť medzi učiteľmi počúvať ich a opytovať sa ich. 47 A všet­ci, ktorí ho počúvali, žas­li nad jeho roz­um­nosťou a nad jeho od­poveďami. 48 A keď ho uvideli, užas­li, a jeho mat­ka mu po­vedala: Dieťa, čo si nám to tak urobil? Hľa, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. 49 A on im po­vedal: Čo to, že ste ma hľadali? Či ste ne­vedeli, že musím byť vo veciach svoj­ho Ot­ca? 50 Ale oni nerozumeli slovu, ktoré im hovoril. 51 A od­išiel s nimi dolu a prišiel do Nazareta a pod­dával sa im. A jeho mat­ka za­chovávala všet­ky tie reči vo svojom srd­ci. 52 A Ježiš pro­spieval múd­rosťou a vzras­tom a milosťou u Boha aj u ľudí.

RoháčekLukáš2