RoháčekLukáš4

Lukáš

Evanjelium podľa Lukáša

Pán Ježiš v pokušení.1 A Ježiš, pl­ný Svätého Ducha, na­vrátil sa od Jor­dána a za štyrid­sať dní bol vodený Duchom na púšti súc po­kúšaný od diab­la. 2 A nejedol ničoho v tých dňoch, a keď sa skončily, na­pokon zlačnel. 3 A diabol mu po­vedal: Ak si Syn Boží, po­vedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom! 4 A Ježiš mu od­povedal a riekol: Je na­písané, že človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove Božom. 5 A diabol ho vy­viedol na vy­soký vrch a ukázal mu všet­ky kráľov­stvá sveta v okamihu. 6 A diabol mu po­vedal: Tebe dám všet­ku túto moc aj ich slávu, lebo je mne daná, a komu chcem, tomu ju dám. 7 Ty teda, ak sa po­kloníš predo mnou, všet­ko bude tvoje. 8 A Ježiš od­povedal a riekol mu: Iď za mnou, satane, lebo je na­písané: Pánovi, svoj­mu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš svätos­lúžiť. 9 A za­viedol ho do Jeruzalema a po­stavil ho na vrch na krýd­lo chrámu a po­vedal mu: Ak si Syn Boží, hoď sa od­tiaľto dolu! 10 Lebo však je na­písané, že pri­káže svojim an­jelom o tebe, aby ťa os­tríhali 11 a že ťa uchopia na ruky, aby si snáď ne­uderil svojej nohy o kameň. 12 A Ježiš od­povedal a riekol mu: Je po­vedané: Nebudeš po­kúšať Pána, svoj­ho Boha! 13 A keď do­končil diabol všet­ko po­kúšanie, od­išiel od neho - do času. Pán káže v Nazarete, vo svojom domove.14 A Ježiš sa na­vrátil v moci Ducha do Galilee, a roz­niesol sa o ňom chýr po celej okol­nej krajine. 15 A on učil v ich synagógach zvelebovaný súc od všet­kých. 16 A prišiel do Nazareta, kde bol od­chovaný, a vošiel podľa svojej obyčaje, v sobot­ný deň do synagógy a vstal, aby prečítal. 17 A podaná mu bola kniha proroka Izai­áša, a ot­voriac knihu našiel mies­to, kde bolo na­písané: 18 Duch Pánov je nado mnou, a pre­to ma po­mazal zves­tovať chudob­ným evan­jelium, po­slal ma uzdravovať skrúšených srd­com, vy­hlásiť zajat­com pre­pus­tenie a slepým ná­vrat zraku, zlomených po­slať na slobodu 19 a vyhlásiť rok Pánov príjem­ný. 20 A za­vrúc knihu od­dal ju sluhovi a sadol si. A oči všet­kých v synagóge boly uprené na neho. 21 A začal im hovoriť: Dnes sa na­pl­nilo toto pís­mo vo vašich ušiach. 22 A všet­ci mu pri­sviedčali a divili sa ľúbez­ným slovám, vy­chádzajúcim z jeho úst, a hovorili: Či nie je toto syn Jozefov? 23 A po­vedal im: Is­tot­ne mi po­viete toto podoben­stvo: Lekáru, uzdrav sám seba! To, o čom sme počuli, že sa dialo v Kafar­nau­me, učiň aj tu vo svojej otčine. 24 A po­vedal: Ameň vám hovorím, že ni­ktorý prorok nie je vzác­ny vo svojej otčine. 25 Ale prav­du vám hovorím, že za dní Eliášových bolo mnoho vdôv v Iz­raelovi, keď bolo za­vrené nebo tri roky a šesť mesiacov, a keď bol prišiel veliký hlad na celú zem, 26 a k ni­ktorej z nich nebol po­slaný Eliáš, iba do Sidon­skej Sarep­ty k žene vdove. 27 A mnoho malomoc­ných bolo v Iz­raelovi za proroka Elizea, a ni­kto z nich nebol očis­tený, iba Náman Sýr­sky. 28 A v synagóge boli všet­ci na­pl­není hnevom, keď to počuli. 29 A vstali a vy­hnali ho von z mes­ta a za­vied­li ho až na po­kraj vr­chu, na ktorom bolo po­stavené ich mes­to, aby ho od­tiaľ svrhli dolu. 30 Ale on prešiel stredom po­medzi nich a odišiel. Pán učí v Kafarnaume. Posadlý.31 A sišiel do Kafar­nau­ma, do galilejského mes­ta, a učil ich po sobotách, 32 a žas­li nad jeho učením, lebo jeho reč bola moc­ná. 33 A bol v tej synagóge človek, ktorý mal ducha nečis­tého démona, a skríkol velikým hlasom: 34 Ach, čo máme s tebou, Ježišu Nazarén­sky! Prišiel si nás za­hubiť? Znám ťa, kto si - ten Svätý Boží! 35 A Ježiš ho po­kar­hal a po­vedal: Umĺk­ni a vy­j­di z neho! A démon vrh­núc ho do pro­stred­ku vy­šiel od neho a nič mu ne­uškodil. 36 Vtedy prišla hrôza na všet­kých, a shovárali sa medzi sebou a vraveli: Jaké je to slovo, že právom a mocou roz­kazuje nečis­tým duchom, a vy­chádzajú?! 37 A išla o ňom po­vesť na všet­ky mies­ta toho okolia. Šimonova svokra. Pán vyháňa démonov, odíde na púšť a učí v galilejských synagógach.38 Po­tom vstal zo synagógy a vošiel do domu Šimonov­ho. A Šimonovu svok­ru trápila veľká horúčka, a prosili ho za ňu. 39 A on zastal nad ňou, po­hrozil horúčke, a opus­tila ju. A na­skut­ku vstala a po­sluhovala im. 40 Po­tom pri západe sln­ka všet­ci, ktorí mali ne­moc­ných na roz­ličné neduhy, pri­vádzali ich k ne­mu, a on vzkladajúc ruky na jed­ného každého z nich uzdravoval ich. 41 A od mnohých vy­chádzali aj démoni, ktorí kričali a hovorili: Ty si Kris­tus, ten Syn Boží! Ale karhal ich a nedal im hovoriť, lebo vedeli, že je on Kris­tus. 42 A keď bol zase deň, vy­šiel od­tiaľ a išiel na pus­té mies­to. A zá­stupy ho hľadaly a prišly až k nemu a zdržovaly ho, žeby ne­od­chádzal od nich. 43 Ale on im po­vedal: Musím aj iným mes­tám zves­tovať kráľov­stvo Božie, lebo nato som po­slaný. 44 A kázal v galilej­ských synagógach.

RoháčekLukáš4