RoháčekLukáš21

Lukáš

Evanjelium podľa Lukáša

Chudobnej vdovy dva haliere.1 A po­zrúc hore videl bohatých hádzať svoje dary do ch­rámovej pokladnice. 2 A videl aj nejakú veľmi chudob­nú vdovu, ktorá ta hodila dva haliere, 3 a po­vedal: Prav­du vám hovorím, že táto chudob­ná vdova hodila viac ako všet­ci; 4 lebo títo všet­ci hodili do darov Božích z toho, čo sa im zvyšovalo; ale táto zo svoj­ho nedos­tat­ku hodila všet­ku svoju živ­nosť, ktorú mala. Pán predpovedá zkazu Jeruzalema, ráz budúceho veku, svoj príchod a napomína bdieť.5 A keď hovorili nie­ktorí o chráme, že je oz­dobený krás­nymi kameňmi a po­svät­nými dary, po­vedal: 6 Prij­dú dni, v ktorých z toho, čo tu vidíte, nebude zanechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 7 A opýtali sa ho a riek­li: Učiteľu, a kedy to bude? A čo bude znamením, keď sa to bude mať diať? 8 A on po­vedal: Hľaďte, aby ste neboli zvedení! Lebo mnohí prij­dú pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kristus, a: Čas sa pri­blížil. Teda ne­poj­dete za nimi! 9 A keď počujete o voj­nách a o ne­pokojoch, ne­strachuj­te sa, lebo to sa musí najprv stať, ale nie hneď bude koniec. 10 Vtedy im hovoril: Po­vs­tane národ proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu, 11 a budú veľké zeme­trasenia mies­tami, a bude bývať hlad a mor, a budú sa ukazovať strašné z­javy a veľké znamenia s neba. 12 Ale pred tým predovšet­kým vztiah­nu na vás svoje ruky a budú vás prenasledovať vy­dávajúc vás do synagóg a do žalárov a po­vedú vás pred kráľov a p­red vladárov pre moje meno. 13 A to sa vám bude diať na svedoc­tvo. 14 Složte to tedy vo svojich srd­ciach, aby ste sa ne­starali vo­pred, ako a čo máte po­vedať na svoju ob­ranu, 15 lebo ja vám dám ús­ta a múd­rosť, ktorej nebudú môcť odolať ani pred ňou ob­stáť ni­ktorí vaši protiv­níci. 16 No, budú vás zrádzať i ­vlast­ní rodičia i bratia i príbuz­ní i priatelia a usmr­tia niek­torých z vás, 17 a všet­ci vás budú nenávidieť pre moje meno. 18 Ale ani vlas s vašej hlavy nez­hynie. 19 Svojou tr­pez­livosťou si dobyte svoje duše! 20 A keď uvidíte Jeruzalem, že je obkľúčený voj­skami, vtedy vedz­te, že sa pri­blížilo jeho spus­tošenie. 21 A vtedy tí, ktorí budú v Jud­sku, nech utekajú na vr­chy, a ktorí v jeho strede, nech vy­j­dú, a ktorí na poliach, nech ne­vchádzajú do neho. 22 Lebo to budú dni po­msty, aby sa na­pl­nilo všet­ko, čo je na­písané. 23 Ale beda tehot­ným a tým, ktoré budú kojiť v tých dňoch. Lebo bude veľká tieseň v tej zemi, a hnev bude na tom­to ľude, 24 a budú padať os­trím meča a zajatí za­vedení budú medzi všet­ky národy, a Jeruzalem bude šliapaný od po­hanov, do­kiaľ sa ne­na­pl­nia časy po­hanov. 25 A budú znamenia na sln­ku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi bude sovrenie národov, ne­vediacich, kam sa podieť, keď bude hučať more a vl­nobitie, 26 takže zmŕtvejú ľudia od strachu a od očakávania toho, čo všet­ko prijde na svet. Lebo nebes­ké moci sa budú po­hybovať. 27 A vtedy uvidia Syna človeka, pri­chádzajúceho na ob­laku s mocou a slávou, velikou. 28 A keď sa to začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vy­kúpenie. 29 A po­vedal im aj podobenstvo: Vidz­te fík a všet­ko stromovie: 30 keď už pučia, a vidíte to, sami od seba viete, že je už blíz­ko leto. 31 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to všet­ko deje, vedz­te, že je blíz­ko kráľov­stvo Božie. 32 Ameň vám hovorím, že ne­pominie toto po­kolenie, do­kiaľ sa všet­ko ne­stane. 33 Nebo a zem po­minú, ale moje slová nik­dy nepominú. 34 A vy­stríhaj­te sa, aby snáď vaše srd­cia neboly obťažené obžer­stvom a opils­tvom a starosťami o ten­to život, a náh­le by prišiel na vás ten deň. 35 Lebo prij­de jako osíd­lo na všet­kých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. 36 Pre­to teda bdej­te každého času, mod­liac sa, žeby ste boli uznaní za hod­ných unik­núť všet­kému tomu, čo sa to má diať, a po­staviť sa pred Synom človeka. 37 A cez deň učieval v chráme a na noc chodieval von a nocúval na vr­chu, zvanom Olivovom. 38 A všetok ľud pri­chádzal na ús­vite k nemu do chrámu počúvať ho.

RoháčekLukáš21