RoháčekLukáš23

Lukáš

Evanjelium podľa Lukáša

Pán pred Pilátom.1 A vstalo všet­ko to množs­tvo, koľko ich bolo, a od­vied­li ho k Pilátovi. 2 A začali žalovať na neho a hovorili: Tohoto sme našli jako takého, ktorý pre­vracia náš národ a bráni dávať cisárovi dane a hovorí o sebe, že je on Kris­tus, kráľ. 3 A Pilát sa ho opýtal a riekol: Či si ty ten kráľ Židov? A on mu od­povedal a riekol: Ty dob­re hovoríš. 4 A Pilát po­vedal naj­vyšším kňazom a zá­stupom: Nenachádzam nijakej viny na tom­to človekovi. 5 Ale oni nás­tojili a hovorili: Búri ľud s­vojím učením učiac po celom Jud­sku; za­počal od Galilee a prišiel až sem. 6 A keď počul Pilát o Galilei, opýtal sa, či je to človek Galilean? 7 A do­zvediac sa, že je z pan­stva Heródesov­ho, po­slal ho hore k Heródesovi, ktorý bol tiež v Jeruzaleme v tých dňoch. Pán pred Heródesom.8 A keď videl Heródes Ježiša, za­radoval sa veľmi, lebo ho od dáv­na chcel vidieť, pre­tože mnoho slýchal o ňom a nadejal sa, že ho uvidí učiniť nejaký div. 9 A pýtal sa ho mnohými rečami, ale on mu ničoho ne­od­povedal. 10 A stáli tam najvyšší kňazi a zákon­níci prud­ko na neho žalujúc. 11 A potom, keď ním po­hŕd­nul Heródes so svojím voj­skom a na­pos­mieval sa mu, ob­liekol ho do skvelého rúcha a po­slal ho zpät Pilátovi. 12 A Pilát a Heródes sa stali priateľmi jeden s druhým toho dňa, lebo pred­tým si boli ne­priateľmi. Pán zase pred Pilátom. Ľud si vyprosí Barabáša.13 A Pilát si svolal naj­vyšších kňazov i kniežatá i ľud 14 a po­vedal im: Do­vied­li ste mi tohoto človeka, že vraj od­vracia ľud, a hľa, ja som sa ho povypytoval pred vami a nenašiel som na tom­to človekovi nijakej takej viny, jako na neho žalujete. 15 Ale ani Heródes, lebo som vás po­slal hore k ne­mu, a vidíte, ne­urobil ničoho takého, čo by bolo hod­no smr­ti. 16 Po­tres­cem ho tedy a pre­pus­tím. 17 Lebo na ten sviatok im musel vždy prepustiť jed­ného väzňa. 18 Ale skrík­li, všet­ko to množs­tvo, a hovorili: Za­hlaď tohoto a pre­pus­ti nám Barabáša! 19 Ktorý bol pre jakúsi vzburu, ktorá bola po­vs­tala v mes­te, a pre vraždu hodený do žalára. 20 Vtedy zase pre­hovoril k nim Pilát chcúc pre­pus­tiť Ježiša. 21 Ale oni mu nato volali zpät a hovorili: Ukrižuj, ukrižuj ho! 22 A on im po­vedal po tretie: Ale čože zlého urobil ten­to? Nijakej príčiny smr­ti som nenašiel na ňom. Po­tres­cem ho tedy a pre­pus­tím. 23 Ale oni len naliehali velikým hlasom a požadovali, aby bol ukrižovaný, a ich hlasy pre­vládaly i ­hlasy najvyšších kňazov. 24 Vtedy usúdil Pilát, aby sa stalo, čo si žiadajú, 25 a pre­pus­til im toho pre vzburu a pre vraždu hodeného do väzenia, ktorého si pýtali, a Ježiša vy­dal ich ľubovôli. Pána vedú ukrižovať. Šimon Cyrenenský.26 A jako ho vied­li, po­chytili is­tého Šimona Cyrenen­ského, ktorý išiel s poľa, a položili na neho kríž, aby niesol za Ježišom. 27 A išlo za ním veliké množs­tvo ľudu i žien, ktoré nariekaly a kvílily nad ním. 28 A Ježiš sa ob­rátil k nim a po­vedal: Dcéry Jeruzalema, ne­plačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi: 29 Lebo hľa, idú dni, v ktorých po­vedia: Blaho­slavené ne­plod­né, a životy, ktoré nerodily, pr­sia, ktoré nekojily. 30 Vtedy začnú hovoriť vr­chom: Pad­nite na nás! a brehom: Pri­kryte nás: 31 Lebo ak toto robia na zelenom dreve, čo bude na suchom. 32 A videl s ním aj iných dvoch, zločin­cov, aby ich za­bili. Ukrižovanie. Lotri.33 A keď prišli na mies­to, zvané Leb­ka alebo Umr­lčia hlava, tam ho ukrižovali, aj tých zločin­cov, jed­ného po pravej a druhého po ľavej strane. 34 A Ježiš hovoril: Otče, od­pusť im, lebo ne­vedia, čo robia! A deliac si jeho rúcho hodili los. 35 A ľudia stáli a dívali sa. A po­smievali sa mu s nimi aj po­hlavári a hovorili: Iným spomáhal, nech spomôže sám sebe, ak je on Kris­tus, ten vy­volený Boží! 36 Aj vojaci sa mu po­smievali pri­chádzajúc a ocot mu podávajúc 37 a hovorili: Ak si ty ten kráľ Židov, spomôžže si! 38 A bol aj nápis na­písaný nad ním, pís­mom gréc­kym, latin­ským a heb­rej­ským: Toto je kráľ Židov. 39 A jeden z tých po­vesených zločin­cov sa mu rúhal a hovoril: Či nie si ty Kris­tus? Spomôž sám sebe i nám! 40 A ten druhý od­povedal, kar­hal ho a riekol: Či sa ani ty nebojíš Boha, pre­tože si v tom is­tom od­sud­ku? 41 A my, prav­da, spraved­livo, lebo berieme hod­nú od­platu za to, čo sme páchali, ale ten­to ne­urobil ničoho zlého. 42 A po­vedal Ježišovi: Roz­pomeň sa na mňa, Pane, keď prij­deš vo svojom kráľov­stve! 43 A Ježiš mu po­vedal: Ameň ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji. 44 A bolo okolo šies­tej hodiny, a po­vs­tala tma na celej zemi a trvala až do deviatej hodiny. 45 A sl­n­ce sa za­tmilo, a chrámová opona sa roz­trh­la cez poly. 46 A Ježiš zvolal velikým hlasom a po­vedal: Otče, do tvojich rúk kladiem svoj­ho ducha! A keď to po­vedal, vy­pus­til dušu. 47 A keď videl stot­ník, čo sa stalo, oslavoval Boha a po­vedal: Ten­to človek bol skutočne spraved­livý. 48 A všet­ky tie zá­stupy, ktoré sa boly sišly k tomu divad­lu, vidiac, čo sa stalo, všet­ci sa bili do pŕs a vracali sa zpät do mesta. 49 A všet­ci jeho známi stáli zďaleka, i ženy, ktoré na­sledujúc ho boly prišly s ním od Galilee a dívaly sa na to. Jozef z Arimátie. Pánov pohrab.50 A hľa, nejaký muž, menom Jozef, rad­ca, človek, dob­rý a spraved­livý, 51 ktorý nebol pri­stal na ich radu a na ich skutok, z Arimátie, z mesta Židov, ktorý tiež sám očakával kráľov­stvo Božie, 52 ten išiel k Pilátovi a vy­pýtal si telo Ježišovo. 53 A keď ho sňal, za­vinul ho do jem­ného plát­na a položil do hrobu, vy­tesaného v skale, v ktorom ešte ni­kdy ni­kto neležal. 54 A bol deň pri­pravovania, a na­stávala sobota. 55 A išli za ním aj ženy, ktoré s ním boly prišly z Galilee, a podívaly sa na hrob, i jako ta bolo položené telo. 56 A na­vrátiac sa na­hotovily voňavých vecí i mas­tí. Ale cez sobotu od­počívaly podľa pri­kázania.

RoháčekLukáš23