RoháčekLukáš2,27

Lukáš 2:27

Evanjelium podľa Lukáša

A prišiel v Duchu do chrámu. A keď uvodili rodičia dieťat­ko Ježiša, aby vzťahom na neho urobili podľa obyčaje zákona,


Verš v kontexte

26 A bolo mu zjavené od Svätého Ducha, že ne­uz­rie smr­ti prv, ako by uvidel Kris­ta Pánov­ho. 27 A prišiel v Duchu do chrámu. A keď uvodili rodičia dieťat­ko Ježiša, aby vzťahom na neho urobili podľa obyčaje zákona, 28 vzal ho na ramená a dob­rorečil Bohu a po­vedal:

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

27 A prišiel v Duchu do chrámu. A keď uvodili rodičia dieťat­ko Ježiša, aby vzťahom na neho urobili podľa obyčaje zákona,

Evanjelický

27 Vedený Duchom prišiel teda do chrámu; a keď rodičia prinies­li dieťat­ko Ježiša, aby vy­konali (všet­ko) podľa obyčaje, pred­písanej zákonom,

Ekumenický

27 Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby spl­nili, čo pred­pisoval zákon,

Bible21

27 Ve­den Du­chem tedy přišel do chrá­mu. Když ro­diče při­nes­li dítě Ježíše, aby s ním naloži­li pod­le zvyk­losti Záko­na,