RoháčekLukáš3

Lukáš

Evanjelium podľa Lukáša

Pôsobenie Jána Krstiteľa a jeho uväznenie.1 A v pät­nás­tom roku panovania cisára Tiberia, keď bol Pont­ský Pilát vladárom v Jud­sku a Heródes tet­rar­chom v Galilei a Filip, jeho brat, tet­rar­chom v Iturei a v Trachonitid­skej krajine a Lyzaniáš tet­rar­chom v Abyléne, 2 za naj­vyššieho kňaza An­náša a Kai­fáša stalo sa slovo Božie k Jánovi, synovi Za­chariášov­mu, na púšti. 3 A po­chodil po celom okolí Jor­dán­skom kážuc krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov, 4 ako je na­písané v knihe slov proroka Izai­áša: Hlas volajúceho na púšti: Pri­hotov­te ces­tu Pánovu, čiňte priame jeho chod­níky! 5 Každé údolie bude vy­pl­nené, a každý vrch a breh bude snížený, a bude to, čo je krivé, priamym a nerov­né bude hladkými ces­tami, 6 a každé telo uvidí spasenie Božie. 7 A hovoril zá­stupom, ktoré vy­chádzaly, aby sa mu daly po­krs­tiť: Plemä vreteníc, ktože vám ukázal, aby ste utiek­li budúcemu hnevu? 8 Tedy ne­ste ovocie, hod­né po­kánia! A nezačnite hovoriť sami v sebe: Veď otca máme Ab­raháma! Lebo vám hovorím, že Bôh môže i z tých­to kameňov vzbudiť Ab­rahámovi deti. 9 A už je aj sekera priložená na koreň stromov. Každý teda strom, ktorý nerodí dob­rého ovocia, vy­tínajú a hádžu na oheň. 10 A zá­stupy sa ho pýtaly a vravely: Čože teda budeme robiť? 11 A on odpovedal a vravel im: Kto má dvoje sukieň, nech udelí tomu, kto ne­má, a ten, kto má jed­lá, nech činí podob­ne! 12 A prišli aj col­ní dať sa po­krs­tiť a po­vedali mu: Učiteľu, čo budeme robiť? 13 A on im po­vedal: Nič viacej ne­vyberaj­te nad to, čo vám je nariadené! 14 A pýtali sa ho aj vojaci a hovorili: A my čo budeme robiť? A po­vedal im: Ni­koho nezas­trašuj­te a tak nez­dieraj­te ani nerob­te ničoho pod­vod­ne a maj­te do­sť na svojom plate. 15 A keď očakával ľud, a všet­ci roz­mýšľali vo svojom srd­ci o Jánovi, či nie je asi on Kris­tus, 16 od­povedal Ján všet­kým a riekol: Ja vás krs­tím vodou, ale ide moc­nejší odo mňa, ktorému nie som hoden roz­viazať remienok na jeho obuvi; ten vás bude krs­tiť Svätým Duchom a ohňom; 17 ktorého vejačka je v jeho ruke, a prečis­tí svoje hum­no a shromaždí pšenicu do svojej obil­nice, ale plevy bude páliť ne­uhasiteľným ohňom. 18 A tak aj vzhľadom na mnohé iné veci napomínal a tak zves­toval ľudu evan­jelium. 19 Ale Heródes, tet­rar­cha, súc tres­taný od neho pre Heródiadu, ženu Filipa, svoj­ho brata, a pre všet­ky zlé skutky, ktoré páchal Heródes, 20 pri­dal ku všet­kému tomu ešte aj to, že za­tvoril Jána do žalára. Pokrstenie Pána Ježiša a jeho rodokmeň.21 A stalo sa v tom, keď sa krs­til všetok ľud, a keď bol po­krs­tený i Ježiš a mod­lil sa, že sa razom ot­vorilo nebo, 22 a Svätý Duch sos­túpil v teles­nej podobe, jako čo by holubica, na neho, a hlas za­vznel z neba, ktorý hovoril: Ty si ten môj milovaný Syn, v tebe sa mi zaľúbilo. 23 A on, Ježiš, začínajúc kázať mal tak asi trid­sať rokov, súc, ako sa mys­lelo, synom Jozefovým, ktorý bol Héliho, 24 ktorý bol Mat­tatov, ktorý bol Léviho, ktorý bol Mel­chiho, ktorý bol Jan­nov, ktorý bol Jozefov, 25 ktorý bol Mat­tatiášov, ktorý bol Ámosov, ktorý bol Na­húmov, ktorý bol Es­liho, ktorý bol Nag­geho, 26 ktorý bol Mahatov, ktorý bol Mat­tatiášov, ktorý bol Semeiho, ktorý bol Jozefov, ktorý bol Júdov, 27 ktorý bol Johan­nov, ktorý bol Résov, ktorý bol Zorobábelov, ktorý bol Salatielov, ktorý bol Nériho, 28 ktorý bol Mel­chiho, ktorý bol Ad­diho, ktorý bol Kosamov, ktorý bol El­modamov, ktorý bol Érov, 29 ktorý bol Joseho, ktorý bol Eliezerov, ktorý bol Jorimov, ktorý bol Mat­tatov, ktorý bol Léviho, 30 Ktorý bol Sime­onov, ktorý bol Júdov, ktorý bol Jozefov, ktorý bol Jonamov, ktorý bol Elijakimov, 31 ktorý bol Mele­ov, ktorý bol Menamov, ktorý bol Mat­tatov, ktorý bol Nátanov, ktorý bol Dávidov, 32 ktorý bol Jes­seho, ktorý bol Obédov, ktorý bol Bo­azov, ktorý bol Sal­monov, ktorý bol Názonov, 33 ktorý bol Aminadábov, ktorý bol Aramov, ktorý bol Ez­romov, ktorý bol Fáresov, ktorý bol Júdov, ktorý bol Jakobov, 34 ktorý bol Izákov, ktorý bol Ab­rahámov, ktorý bol Táreho, ktorý bol Náchorov, 35 ktorý bol Sáruchov, ktorý bol Ragau­ho, ktorý bol Fálekov, ktorý bol Sáleho, 36 ktorý bol Kai­nanov, ktorý bol Ar­faxadov, ktorý bol Sémov, ktorý bol No­eho, ktorý bol Lámechov, 37 ktorý bol Matuzalemov, ktorý bol Enochov, ktorý bol Jaredov, ktorý bol Malalehélov, ktorý bol Kai­nanov, 38 ktorý bol Enosov, ktorý bol Sétov, ktorý bol Adamov, ktorý bol Boží.

RoháčekLukáš3