RoháčekLukáš16

Lukáš

Evanjelium podľa Lukáša

Nespravedlivý správca.1 A hovoril aj svojim učeníkom: Bol is­tý bohatý človek, ktorý mal správ­cu, a ten bol ohovorený u neho, že mr­há jeho majetok. 2 A za­volajúc ho po­vedal mu: Čo to čujem o tebe? Vy­daj počet zo svojej správy, lebo nebudeš môcť ďalej spravovať. 3 Vtedy po­vedal správ­ca sám v sebe: Čo urobím, keďže môj pán od­níma odo mňa správu? Kopať ne­vládzem, žob­rať sa han­bím. 4 Viem, čo urobím, aby ma, keď budem od­stránený zo správy, prijali do svojich domov. 5 A za­volajúc si jed­ného každého z dlžníkov svoj­ho pána po­vedal pr­vému: Koľko si dlžen môj­mu pánovi? 6 A on odpovedal: Sto batov oleja. A on mu po­vedal: Vez­mi svoj zápis, sad­ni rých­le a na­píš päťdesiat! 7 Po­tom po­vedal inému: A ty koľkože dl­huješ? A on po­vedal: Sto kor­cov pšenice. A po­vedal mu: Vez­mi svoj zápis a na­píš osem­desiat! 8 A pán po­chválil ne­spraved­livého správ­cu, že opatr­ne urobil. Lebo synovia tohoto sveta sú opatr­nejší nad synov svet­la čo do svoj­ho po­kolenia. 9 I ja vám hovorím: Rob­te si priateľov z ne­spraved­livého mamona, aby vás, keď sa po­minie a nebude už mať pre vás ceny, prijali do večných stánov. 10 Kto je ver­ný v mále, je ver­ný aj v mnohu; a kto je ne­spraved­livý v mále, je ne­spraved­livý aj v mnohu. 11 Ak tedy neboli ste ver­ní v ne­spraved­livom mamone, ktože vám potom sverí to, čo je pravé? 12 A jest­li ste neboli ver­ní v cudzom, kto vám dá to, čo je vaše? Slúžiť dvom pánom. Lakomí farizei.13 Ni­ktorí čeľadín ne­môže slúžiť dvom pánom, lebo buď jed­ného bude nenávidieť a druhého milovať, buď jed­ného sa bude pri­dŕžať a druhým bude po­hŕdať. Ne­môžeme slúžiť Bohu aj mamonu. 14 A počúvali to všet­ko aj farize­ovia, ktorí mali radi peniaze, a po­smievali sa mu. 15 A on im po­vedal: Vy ste tí, ktorí sa sami robia spraved­livými pred ľuďmi, ale Bôh zná vaše srd­cia, lebo to, čo je vy­soké u ľudí, je ohav­nosťou pred Bohom. Neporušiteľnosť zákona. O rozvode.16 Zákon i proroci až po Jána: od­vtedy sa zves­tuje kráľov­stvo Božie, a každý sa na­silu tis­ne do neho. 17 A ľahšie je, aby sa po­minuly nebo i zem, než aby jeden háčik padol zo zákona. 18 Každý, kto pre­púšťa svoju ženu a berie si inú, cudzoloží; a každý, kto si berie pre­pus­tenú od muža, cudzoloží. Boháč a Lazar.19 A bol nejaký bohatý človek, ktorý sa ob­liekal v pur­pur a kment a žil každý deň v rados­ti a v pre­pychu. 20 A bol nejaký chudob­ný človek, menom Lazar, ktorý ležal pri jeho bráne vredovitý 21 a žiadal si na­sýtiť sa omr­vín, ktoré padaly so stola boháča. Ale ešte aj psi pri­chádzali a lízali jeho vredy. 22 A stalo sa, že chudob­ný človek zomrel a bol zanesený od an­jelov do lona Ab­rahámov­ho. A zo­mrel aj boháč, a po­chovali ho. 23 Potom v pek­le, v mukách, po­z­dvih­nul svoje oči a videl Ab­raháma zďaleka a Lazara v jeho lone. 24 V­tedy zavolal boháč a po­vedal: Otče Ab­raháme, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby omočil koniec svoj­ho prs­ta vo vode a ov­lažil môj jazyk, lebo sa mučím v tom­to plameni. 25 A Ab­rahám po­vedal: Dieťa, roz­pamätaj sa, že si ty vzal svoje dob­ré vo svojom živote a Lazar podob­ne zlé; a tak teraz on sa tu teší, a ty sa mučíš. 26 A nad to nado všet­ko medzi nami a vami je upev­nená veliká priepasť, aby tí, ktorí chcú prej­sť od­tiaľto k vám, ne­moh­li, ani aby sa tí tamz­tade k nám nedos­tali. 27 A po­vedal im: Prosím ťa tedy, otče, žeby si ho po­slal do domu môj­ho ot­ca, 28 lebo mám päť bratov, nech im dôraz­ne svedčí, aby ne­prišli aj oni do tohoto mies­ta múk. 29 A Ab­rahám mu po­vedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech tých počúvajú! 30 A on po­vedal: Nie, otče Ab­raháme, ale keby nie­kto z mŕt­vych išiel k nim, budú činiť po­kánie. 31 Na to mu po­vedal Abrahám: Ak ne­počúvajú Mojžiša a prorokov, ne­uverili by, ani keby nie­kto vstal z mŕt­vych.

RoháčekLukáš16