EkumenickýDaniel11

Daniel

Vysvetlenie o konci času1 V prvom roku méd­skeho Dária som stál pri ňom, aby som mu po­máhal a ochraňoval ho. 2 Teraz ti však oznámim prav­du. V Perzii po­vs­tanú ešte traja králi. Štvr­tý si na­hromadí viac bohat­stva ako os­tat­ní. Keď sa po­sil­ní svojím bohat­stvom, vy­bur­cuje všet­ko proti gréc­kemu kráľov­stvu. 3 Ob­javí sa bohatier­sky kráľ. Bude moc­ne vlád­nuť a robiť, čo sa mu za­páči. 4 No ako rých­lo po­vs­tal, tak bude jeho kráľov­stvo roz­bité a roz­delené na štyri svetové strany. Nie však medzi jeho po­tom­kov. Nebude to už taká ríša, akej vládol on, lebo jeho kráľov­stvo bude vy­vrátené a do­stane sa iným, mimo nich. 5 Zmo­cnie kráľ juhu, ale jed­no z jeho kniežat bude sil­nejšie ako on a bude panovať. Jeho vláda bude ne­smier­na. 6 Po nie­koľkých rokoch sa spoja: dcéra kráľa juhu príde za kráľom severu, aby urobila do­hodu. Ne­ud­rží si však svoju moc, ani jej po­tom­stvo ne­prežije. Bude vy­daná ona, jej sprievod­covia, jej syn i ten, ktorý bol jej oporou. 7 Na jeho mies­te vzíde z jej koreňov výhonok. Vy­tiah­ne proti voj­sku, vstúpi do pev­nos­ti kráľa severu a do­káže na nich svoju moc. 8 Do zajatia v Egypte od­vlečie aj ich bohov, liate mod­ly, vzác­ne nádoby, strieb­ro a zlato. Na nie­koľko rokov nechá kráľa severu na po­koji. 9 Ten po­tom vnik­ne do kráľov­stva kráľa juhu, ale vráti sa do svojej krajiny. 10 Jeho synovia budú bojovať. Zhromaždia veľké množs­tvo voj­ska, ktoré bude po­stupovať a preženie sa ako po­vodeň. Bude bojovať ďalej až po jeho pev­nosť. 11 Kráľ juhu sa roz­horčí. Vy­tiah­ne do boja proti kráľovi severu. On po­staví veľké voj­sko, ale bude vy­dané do rúk toho druhého. 12 Keď to voj­sko od­vlečú, jeho srd­ce spyšnie. Porazí desaťtisíce, ale pre­vahu nezís­ka. 13 Kráľ severu sa vráti a po­staví ešte väčšie voj­sko než pred­tým. Po určitom čase, po nie­koľkých rokoch, pri­tiah­ne s veľkým voj­skom a s mnohým majet­kom. 14 V tých časoch mnohí po­vs­tanú proti kráľovi juhu. Aj roz­vášnení synovia tvoj­ho ľudu sa po­z­dvih­nú, aby sa po­tvr­dilo videnie, ale pad­nú. 15 Kráľ severu pri­tiah­ne, navŕši val a zauj­me opev­nené mes­to. Južné sily ne­ob­stoja. Ani vy­braní z jeho ľudu nebudú mať silu odolávať. 16 Ten, čo vy­tiahol proti ne­mu, bude robiť, čo sa mu za­chce, a ni­kto pred ním ne­ob­stojí. Za­staví sa aj v Nádhernej krajine a všet­ko bude v jeho ruke. 17 Zau­mieni si ov­lád­nuť celé jeho kráľov­stvo. Uzat­vorí s ním mierovú do­hodu a dá mu dcéru za ženu, aby ho zničila. To sa však ne­stane, ne­us­kutoční sa to. 18 Po­tom sa za­meria na os­trovy a mnohé ob­sadí. No jeden voj­vod­ca urobí koniec jeho výs­mechu, no nielen to, po­tupu mu od­platí. 19 Ob­ráti teda po­zor­nosť na pev­nos­ti jeho krajiny, ale po­tkne sa, pad­ne a stratí sa. 20 Na jeho mies­to sa po­staví iný, ktorý pri­vedie vy­berača s kráľovskou slávou. Po nie­koľkých dňoch sa však zlomí, no nie hnevom ani bojom. 21 Na jeho mies­to na­stúpi opo­vr­hnutý muž bez udelenia kráľov­skej hod­nos­ti. Nenápad­ne pri­tiah­ne a ú­skok­mi sa zmoc­ní kráľov­stva. 22 Vojen­ské od­diely sa pred ním od­plavia a budú roz­bité, ako aj knieža zmluvy. 23 Keď uzav­rie spojenec­tvá, bude si počínať ľs­tivo. Do­stane sa k moci po­mocou malej čas­ti národa. 24 Pri­tiah­ne do naj­bohatších a najúrod­nejších krajov a bude robiť, čo nerobili jeho ot­covia ani ot­covia jeho ot­cov. Medzi svojich roz­hodí lup, korisť a majetok. Proti opev­neným mes­tám bude snovať plány, ale len do určitého času. 25 Vy­bur­cuje svoju silu a srd­ce s veľkým voj­skom proti kráľovi juhu. Aj kráľ juhu sa pus­tí do boja s veľkým a ne­smier­ne počet­ným voj­skom. Ne­ob­stojí však, lebo budú proti nemu strojiť ú­klady. 26 Zlomia ho tí, čo jedávajú jeho po­krm. Zničia jeho voj­sko a mnohí pad­nú pre­bod­nutí. 27 Obaja zlomyseľní králi budú pri jed­nom stole hovoriť lož. Nebude to však osožiť, lebo koniec má prísť v určenom čase. 28 Vráti sa do svojej krajiny s veľkou korisťou a so srd­com zau­jatým proti svätej zmluve. Bude konať a vráti sa do svojej krajiny. 29 V stanovenom čase opäť vpad­ne na juh, ale ten­to raz to nebude tak ako po pr­výk­rát. 30 Keď proti nemu pri­tiah­nu lode Kit­tejov, stratí od­vahu a ustúpi. Roz­zúri sa a bude konať proti svätej zmluve. Keď sa vráti, bude si všímať tých, čo opúšťajú svätú zmluvu. 31 Jeho voj­ská po­vs­tanú a znes­vätia svätyňu i pev­nosť. Od­stránia ustavičnú obetu a po­stavia ohav­nú mod­lu. 32 Tých, čo pre­stupujú zmluvu, ľs­tivo zvedie. No ľudia, ktorí po­znajú svoj­ho Boha, po­sil­nia sa a budú konať. 33 Múd­ri z ľudu budú mnohých poúčať, ale za is­tý čas za­váhajú pre meč, oheň, zajatie a plienenie. 34 Keď kles­nú, do­stane sa im malej po­moci a mnohí sa k nim úlis­ne pri­poja. 35 Aj nie­ktorí z múdrych v skúške zneis­tejú pre triedenie a očis­tu medzi nimi až do kon­ca čias, totiž do určeného času. 36 Kráľ bude konať svoj­voľne, bude sa vy­vyšovať a vy­pínať nad každého boha. Aj proti Bohu bohov bude hovoriť opovážlivé veci. Bude ús­pešný, až kým sa nedovŕši hnev, lebo sa spl­ní to, čo bolo určené. 37 Nebude sa starať o Boha svojich ot­cov. Ani miláčikovi žien, ani nijakému inému bohu nebude prejavovať úc­tu, lebo sa bude vy­pínať nad všet­kých. 38 Na­mies­to toho bude uc­tievať zlatom, strieb­rom, drahokamami a klenot­mi boha pev­nos­tí, boha, ktorého jeho ot­covia ne­poz­nali. 39 Za­sadí sa za ob­ran­cov pev­nos­tí. Ľud, ktorý uzná cudzieho boha, ob­darí poc­tami. Dá im vlád­nuť nad mnohými a za od­menu im pri­delí pôdu. 40 Na kon­ci času sa stret­ne v boji s kráľom juhu, ale kráľ severu proti nemu vy­razí s vozmi, jazd­cami a mnohými loďami. Vpad­ne do krajov a preženie sa nimi ako po­vodeň. 41 Príde aj do Nád­her­nej krajiny. Mnohé krajiny pad­nú. Z jeho ruky však unik­nú Edóm, Moáb i pop­red­ní z Amónčanov. 42 Rozp­res­trie svoju moc nad krajinami. Ani Egypt ne­unik­ne. 43 Bude spravovať zlaté a striebor­né po­klady a všet­ky vzác­nos­ti Egyp­ta. Aj Líbyjčania a Kúšij­ci budú v jeho sprievode. 44 Keď ho vy­strašia správy z východu a zo severu, vy­tiah­ne s veľkou zúrivosťou, aby zničil a vy­hladil mnohých. 45 Osadí svoje kráľov­ské stany medzi morom a medzi nád­her­ným svätým vr­chom. Dôj­de však k svojmu kon­cu a nik mu ne­pomôže.

EkumenickýDaniel11

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček