EkumenickýDaniel12

Daniel

Vzkriesenie a odplata1 V tom čase po­vs­tane veľké knieža, Míchael, ochran­ca synov tvoj­ho ľudu. Na­stane čas súženia, akého nebolo od začiat­ku národa až doteraz. V tom čase však bude za­chránený tvoj ľud i každý, kto sa náj­de za­písaný v knihe. 2 Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zo­budia: jed­ni pre večný život, ale druhí na večné za­vr­hnutie a han­bu. 3 Múd­ri sa budú skvieť ako jas ob­lohy a tí, čo mnohých pri­vedú k spravodlivosti, budú ako hviez­dy na večné veky. Zapečatenie zjavenia4 Ty však, Daniel, za­chovaj tieto slová v tajnosti a za­pečať knihu až po koniec času. Mnohí od­pad­nú a zlo sa rozm­noží. 5 Ja, Daniel, videl som stáť dvoch ďalších mužov, jed­ného na tom­to brehu a druhého na druhom brehu rieky. 6 Tu jeden pre­hovoril k mužovi ob­lečenému do ľanového rúcha, ktorý bol nad vod­ným prúdom: Kedy na­stane koniec tých­to podivuhod­ných udalos­tí? 7 Nato som počul muža ob­lečeného do ľanového rúcha, ktorý bol nad vod­ným prúdom. Po­z­dvihol svoju pravicu i ľavicu k nebu a pri­sahal na večne Živého: Bude to tr­vať čas, dva časy a pol času, kým dôj­de ku kon­cu moc znes­vätiteľa a tým­to sa všet­ko za­vŕši. 8 Vy­počul som si to, ale nerozumel som. Spýtal som sa teda: Pán môj, aký bude záver tých­to vecí? 9 Od­povedal: Daniel, choď, pre­tože slová sú držané v tajnosti a za­pečatené do po­sled­ných čias. 10 Mnohí sa pre­triedia, očis­tia a zdokonalia. Bez­božní však budú konať svoj­voľne. Ani jeden bez­božný sa ne­poučí, no múd­ri porozumejú. 11 Od času za­stavenia ustavičnej obety a po­stavenia ohav­nej mod­ly uplynie tisíc­dve­stodeväťdesiat dní. 12 Blaho­slavený, kto v dôvere prečká tisíc­tri­stot­rid­saťpäť dní. 13 Ty však choď v ústrety kon­cu. Budeš od­počívať a vstaneš, aby sa na­pl­nil tvoj údel na kon­ci dní.

EkumenickýDaniel12

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček