EkumenickýDaniel1

Daniel

Daniel a jeho priatelia1 V treťom roku kraľovania jud­ského kráľa Jójakima prišiel babylon­ský kráľ Nebúkad­necar k Jeruzalemu a ob­liehal ho. 2 Pán mu vy­dal do rúk jud­ského kráľa Jójakima i časť náčinia Božieho domu. Od­niesol ich do krajiny Šineár, do domu svoj­ho boha. Nádoby zaniesol do klenot­nice svoj­ho boha. 3 Po­tom kráľ po­vedal svoj­mu hlav­nému dvoranovi Ašpenazovi, aby spomedzi Iz­raelitov z kráľovského po­tom­stva a zo šľach­ticov pri­viedol 4 mladíkov bez akej­koľvek chyby, pek­ných na po­hľad, nadaných vo všet­kej múd­ros­ti, zbeh­lých a učen­livých, ktorí by boli schop­ní slúžiť v kráľovskom paláci, aby ich vy­učoval chal­dej­skej náuke a reči. 5 Kráľ im určil den­ný prídel z kráľovského po­kr­mu a z vína, ktoré on sám pil. Dal ich tri roky vy­chovávať a po uplynutí toh­to času mali za­stávať službu pred kráľom. 6 Spomedzi Júdov­cov boli medzi nimi: Daniel, Chanan­ja, Míšael a Azar­ja. 7 Hlav­ný dvoran ich pre­menoval: Danielovi dal meno Bél­tšac­car, Chanan­jovi Šad­rach, Míšaelovi Méšach a Azar­jovi Abéd-Nego. 8 Daniel si zau­mienil, že sa ne­poškvr­ní kráľov­skou stravou ani vínom, ktoré píjaval kráľ. Požiadal hlav­ného dvorana o dovolenie, aby sa ne­musel poškv­rňovať. 9 Boh dal, aby Daniel našiel u hlavného dvorana priazeň a milo­sr­den­stvo. 10 Hlav­ný komor­ník po­vedal Danielovi: Bojím sa svoj­ho pána, kráľa, ktorý vám pri­delil po­krm a nápoj. Keď zbadá, že vy­zeráte horšie ako os­tat­ní mladíci, vaši vrs­tov­níci, do­siah­nete u kráľa, že prídem o hlavu. 11 Daniel od­povedal do­zor­covi, ktorého hlav­ný komor­ník určil nad ním a nad Chanan­jom, Míšaelom a Azar­jom: 12 Len vy­skúšaj svojich služob­níkov počas desať dní. Nech nám dávajú jesť zeleninu a piť vodu. 13 Po­tom porov­naj, ako vy­zeráme my a ako mladíci, ktorí jed­li kráľov prídel stravy. Podľa toho, čo uvidíš, nalož so svojimi služob­ník­mi. 14 Do­zor­ca ich slovo vy­počul a skúšal to s nimi desať dní. 15 Po desiatich dňoch videl, že vy­zerali lepšie a boli sil­nejší ako os­tat­ní mladíci, ktorí jed­li po­krm z kráľovho prídelu. 16 Do­zor­ca od­nášal ich prídel a víno, ktoré mali piť, a dával im zeleninu. 17 Boh dal tým­to štyrom mladíkom schop­nosť po­znať a po­chopiť každú náuku a múd­rosť. Danielovi ok­rem toho dal schop­nosť porozumieť každé videnie a každý sen. 18 Po uplynutí dní, ktoré kráľ určil, aby ich pred­vied­li, hlav­ný komor­ník ich pri­viedol pred Nebúkad­necara. 19 Kráľ sa s nimi zhováral a medzi všet­kými sa nenašiel ni­kto ako Daniel, Chanan­ja, Míšael a Azar­ja. 20 V každej veci, na ktorú sa ich kráľ pýtal a v ktorej šlo o múdrosť, zis­til, že desaťk­rát pre­vyšujú všet­kých čarodej­níkov a vešt­cov v celom jeho kráľov­stve. 21 Daniel tam zo­stal až do pr­vého roku kráľa Kýra.

EkumenickýDaniel1

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček