EkumenickýDaniel7

Daniel

1 V prvom roku babylon­ského kráľa Bélšac­cara mal Daniel sen. Práve keď ležal na svojom lôžku, mal vo svojej mys­li videnia. Pod­stat­né veci svoj­ho sna za­písal. 2 Daniel po­vedal: Vo svojom nočnom videní som videl, ako štyri nebes­ké vet­ry roz­búrili veľké more. 3 Z mora vy­stúpili štyri veľké šel­my, líšiace sa jed­na od druhej. 4 Pr­vá bola ako lev, no mala kríd­la or­la. Hľadel som na ňu, a tu jej oš­kl­bali kríd­la. Zdvih­li ju zo zeme, po­stavili na obe nohy ako človeka a do­stala ľud­ské srd­ce. 5 Vtedy sa ob­javila iná, druhá šel­ma, podob­ná med­veďovi. Po­stavili ju do pop­redia. V tlame medzi zubami mala tri reb­rá; po­vedali jej tak­to: Vstaň a zožer mnoho mäsa! 6 Po­tom som hľadel ďalej a hľa, ob­javila sa ďalšia šel­ma, podob­ná le­opar­dovi. Na chrb­te mala štyri kríd­la ako vtáky a mala štyri hlavy. Do­stala moc. 7 Po­tom som v nočných videniach zbadal štvr­tú šel­mu. Vzbudzovala strach a hrôzu, bola ne­smier­ne moc­ná. Mala veľké želez­né zuby, ktorými hl­tala a drúz­gala, zvyšok podupala nohami. Líšila sa od všet­kých os­tat­ných šeliem, ktoré boli pred ňou. Mala desať rohov. 8 Po­zoroval som tieto rohy, keď tu zrazu vy­rás­tol medzi nimi ďalší, malý roh. Tri z predchádzajúcich rohov pred ním boli vy­lomené. Ten­to roh mal oči, ako majú ľudia, a jeho ús­ta sa vy­jad­rovali velikášs­ky. 9 Po­zeral som sa, až boli na­pokon po­stavené tróny a Starec dní si za­sadol. Jeho odev bol biely ako sneh a vlasy jeho hlavy boli ako čis­tá vl­na. Jeho trónom boli oh­nivé plamene a jeho kolesami bol plápolajúci oheň. 10 Oh­nivá rieka vy­vierala a vy­tekala spred neho. Tisíce tisícov mu po­sluhovali a desaťtisíce desaťtisícov stáli pred ním. Súd za­sadol a knihy sa ot­vorili. 11 Po­tom som hľadel na roh, ktorý hovoril hlas­no a mal silác­ke reči. Po­zeral som, kým tá šel­ma nebola usmr­tená. Jej telo bolo zničené a vy­dané na spálenie ohňom. 12 Aj os­tat­ným šel­mám bola odňatá moc, no ešte na is­tý čas im bola určená dĺžka života. 13 V nočnom videní som videl: S nebeskými ob­lak­mi pri­chádzal ktosi ako Syn človeka. Pri­blížil sa až k Starcovi dní, pri­vied­li ho pred neho. 14 Bola mu odo­vzdaná moc a sláva i kráľov­stvo, aby mu slúžili ľudia každého národa i jazyka. Jeho moc je večná, ni­kdy ne­pominie, a jeho kráľov­stvo nebude ni­kdy zničené. 15 Pre tieto veci som sa ja, Daniel, roz­rušil a videnia, ktoré mi prešli hlavou, ma vy­ľakali. 16 Pri­stúpil som k jednému z prítomných, aby som sa ho opýtal na zmysel toho všet­kého. Pre­hovoril teda ku mne a dal mi po­znať zmysel tých­to vecí: 17 Štyri veľké šel­my znamenajú, že na zemi po­vs­tanú štyria králi. 18 Kráľov­stvo však do­stanú svätí Naj­vyššieho a kráľov­stvo si ud­ržia navždy, na veky vekov. 19 Po­tom som chcel po­znať vy­svet­lenie o štvrtej šel­me, ktorá sa líšila od os­tat­ných. Vzbudzovala veľký strach, jej zuby boli zo železa, jej pazúry z bronzu, hl­tala, drúz­gala a zvyšok šliapala svojimi nohami. 20 Chcel som aj vy­svet­lenie o desiatich rohoch, ktoré mala na hlave, a o tom ďalšom, ktorý vy­rás­tol a pred ktorým tri iné vy­pad­li. Ten­to roh mal oči a ús­ta, ktoré hovorili pyšne, a podľa výzoru bol väčší než os­tat­né. 21 Hľadel som ďalej a ten­to roh roz­pútal voj­nu so svätými a víťazil nad nimi, 22 až na­pokon prišiel Starec dní a súd bol odo­vzdaný svätým Naj­vyššieho, pre­tože nadišiel čas, aby kráľov­stvo pre­vzali svätí. 23 Tak­to pre­hovoril: Štvr­tá šel­ma, to bude štvr­té kráľov­stvo na zemi, ktoré bude od­lišné od všet­kých os­tat­ných kráľovs­tiev. Po­hl­tí celú zem, pošliape a ro­zdrúz­ga. 24 Desať rohov znamená, že z tohto kráľov­stva po­vs­tane desať kráľov. Ešte ďalší po­vs­tane po nich, bude od­lišný od tých pred­chádzajúcich a zo­sadí troch kráľov. 25 Bude hovoriť slová proti Naj­vyššiemu, bude sužovať svätých Naj­vyššieho, bude sa po­kúšať zmeniť po­svät­né ob­dobia a pred­pisy. Do jeho ruky budú vy­daní na čas a časy a polo­vicu času. 26 Za­sad­ne však súd a vez­me mu moc ničiť a hubiť až do kon­ca. 27 Kráľov­stvo, moc a vznešenosť kráľovs­tiev pod šírym nebom bude zverené ľudu svätých Naj­vyššieho. Ich kráľov­stvo bude večné, všet­ky moc­nos­ti im budú slúžiť a budú ich po­slúchať. 28 Tu sa končí rozp­rávanie. Mňa, Daniela, veľmi vy­ľakali vlast­né myšlien­ky a tvár sa mi zmenila, no všet­ko toto som si nechal pre seba.

EkumenickýDaniel7

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček