Ekumenický1. Kronická24,4

1. Kronická 24:4

U Eleazárovcov sa našlo viac vedúcich osôb než u Ítamarovcov. Vy­riešili to tak, že Eleazárov­ci do­stali šest­násť a Ítamarov­ci osem rodin­ných predákov.


Verš v kontexte

3 Spolu s Cádokom, po­tom­kom Eleazárovým, a Achímelekom, po­tom­kom Ítamarovým, im Dávid roz­delil služob­né úlohy. 4 U Eleazárovcov sa našlo viac vedúcich osôb než u Ítamarovcov. Vy­riešili to tak, že Eleazárov­ci do­stali šest­násť a Ítamarov­ci osem rodin­ných predákov. 5 Tých­to i tam­tých podelili lós­mi, pre­tože hod­nos­tár­mi svätyne i hod­nos­tár­mi Božími mali byť nie­ktorí Eleazárov­ci a Ítamarov­ci.

späť na 1. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

4 A našlo sa, že je viac synov Eleazárových čo do hláv mužov ako synov Itamárových, a podelili ich. Synov Eleazárových bolo šest­násť hláv podľa domu ot­cov a synov Itamárových podľa domu ich ot­cov osem hláv.

Evanjelický

4 Zis­tilo sa, že Eleázárov­ci majú viac mužs­kých prís­lušníkov ako Ítámárov­ci. Za­delili ich tak, že synom Eleázára pri­pad­lo šest­násť rodin­ných predákov a synom Ítámára osem rodin­ných predákov.

Ekumenický

4 U Eleazárovcov sa našlo viac vedúcich osôb než u Ítamarovcov. Vy­riešili to tak, že Eleazárov­ci do­stali šest­násť a Ítamarov­ci osem rodin­ných predákov.

Bible21

4 Ukázalo se, že synové Ele­aza­rovi mají více předních mužů než synové Ita­ma­rovi, a tak pod­le poč­tu je­jich ot­cov­ských rodů roz­dě­li­li syny Ele­aza­rovy do šestnácti od­dílů a syny Ita­ma­rovy do os­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček