EvanjelickýEzechiel26

Ezechiel

Predpoveď o zničení Týru1 V jedenás­tom roku pr­vého dňa pr­vého mesiaca za­znelo mi slovo Hos­podinovo: 2 Človeče, pre­tože sa Týrus po­smešne vy­jad­ruje o Jeruzaleme: Aha! zborená je brána národov, mne pri­pad­ne; pl­nosť sa zmení na tros­ky. 3 Pre­to tak­to vraví Hos­podin, Pán; Hľa, som proti tebe, Týrus. Pri­vediem na teba mnohé národy, ako more vy­hadzuje svoje vl­ny, 4 zničia hrad­by Týru a zrúcajú jeho veže; od­metiem jeho prach z neho a zmením ho na holú skalu. 5 Mies­tom na sušenie sietí bude upro­stred mora, lebo ja som to po­vedal - znie výrok Hos­podina, Pána - korisťou bude národom. 6 I jeho dcéry, ktoré sú na poli, budú vy­vraždené mečom, a po­tom po­znajú, že ja som Hos­podin. 7 Lebo tak­to vraví Hos­podin, Pán: Hľa, pri­vediem k Týru babylon­ského kráľa Nebúkad­necara zo severu, kráľa kráľov s koňmi, bojovými voz­mi, s jazd­cami, s veľkým na­sadením síl a mnohým ľudom. 8 Tvoje dcéry na poli vy­vraždí mečom, roz­loží proti tebe ob­liehacie za­riadenie, navŕši proti tebe val a po­staví proti tebe štít. 9 Úder dobývacích baranov na­smeruje na tvoje hrad­by a tvoje veže porúca svojimi želez­nými nás­troj­mi. 10 Od zá­plavy jeho koní po­kryje ťa ich prach, od hr­motu jazd­cov, kolies a vozov triasť sa budú tvoje hrad­by, keď bude vchádzať do tvojich brán, ako sa vchádza do prelomeného mes­ta. 11 Kopytami svojich koní pošliape všet­ky tvoje ulice, tvoj ľud vy­vraždí mečom a tvoje pamät­né chrámové kamene, tvoju moc zvrh­ne na zem. 12 Vy­rabujú tvoje bohat­stvo a vy­plienia, čo si zís­kal ob­chodom, zbúrajú tvoje hrad­by, i tvoje vzác­ne domy zrúcajú, i tvoje kamene, tvoje drevo a tvoj prach po­hádžu do vody. 13 Za­stavím hukot tvojich pies­ní a nebude viac počuť zvuk tvojich citár. 14 Zmením ťa na holú skalu, budeš mies­tom na sušenie sietí, nebudeš viac vy­budovaný, lebo ja, Hos­podin, som po­vedal - znie výrok Hos­podina, Pána. 15 Tak­to vraví Týru Hos­podin, Pán: Vskut­ku, od rachotu tvoj­ho hlučného pádu, keď budú stonať tvoji smr­teľne ranení, za­trasú sa os­trovy. 16 Po­tom zo­stúpia zo svojich trónov všet­ky prímor­ské kniežatá, zložia si plášte a vy­zlečú i svoje pes­tré rúcha. Ob­lečú si hrôzu, sad­nú na zem, budú sa vzrušením chvieť a desiť nad tebou. 17 Po­tom sa pus­tia do žalo­spevu nad tebou a po­vedia ti: Ako si zmiz­lo z mora, pre­slávené mes­to, ktoré bývalo moc­né na mori, ono i jeho obyvatelia, ktorí šírili strach na celú pev­ninu. 18 Teraz sa trasú os­trovy pre deň tvoj­ho pádu a zmätené sú os­trovy, ktoré sú na mori, pre tvoj zánik. 19 Lebo tak­to vraví Hos­podin, Pán: Keď ťa pre­mením na spust­nuté mes­to, ako sú mes­tá, ktoré sú ne­obývané, keď vy­vediem proti tebe pra­hl­binu, takže ťa po­kryjú mnohé vody, 20 za­vrh­nem ťa spolu so zo­stupujúcimi do zá­hrobia k pravekému ľudu a umiest­nim ťa v pod­zem­nej krajine ako praveké zrúcaniny s tými, čo zo­stúpili do zá­hrobia, aby si viac ne­moh­lo bývať a zau­jať mies­to v krajine živých. 21 Pri­pravím ti hroz­ný koniec, aby ťa viac nebolo. Budú ťa hľadať, ale už ťa ni­kdy nenáj­du - znie výrok Hos­podina, Pána.

EvanjelickýEzechiel26