EvanjelickýEzechiel5

Ezechiel

Štvoraké vlasy1 Ty, človeče, vez­mi si os­trý meč! Po­uži ho ako holičs­kú brit­vu a ohoľ si hlavu i bradu; po­tom si vez­mi váhy a roz­deľ chl­py. 2 Tretinu spáľ v ohni v strede mes­ta, keď sa skončia dni ob­liehania. Po­tom vez­mi druhú tretinu a roz­sekaj ju mečom okolo mes­ta. Tretiu tretinu rozt­rús do vet­ra, a ja vy­tasím za nimi meč. 3 Vez­mi však z toho trošku a za­viaž to do podol­ku svoj­ho rúcha. 4 Ale aj z toho ešte vez­mi, hoď to do ohňa a spáľ. Z toho vy­šľah­ne plameň na celý dom Iz­raela. Odôvodnenie súdu5 Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Ten­to Jeruzalem som umiest­nil do stredu národov a okolo neho som roz­miest­nil krajiny. 6 A pred­sa sa bez­božnejšie spriečil mojim nariadeniam ako po­hania a mojim ustanoveniam viac ako krajiny okolo neho; lebo od­miet­li moje nariadenia a ne­správali sa podľa mojich ustanovení. 7 Pre­to tak­to vraví Hos­podin, Pán: Pre­tože ste boli vzdorovitejší ako po­hania, ktorí sú okolo vás, ne­správali ste sa podľa mojich ustanovení a moje nariadenia ste ne­spl­nili, ba ani len podľa poriad­kov po­hanov, ktorí sú okolo vás, ste nekonali, 8 pre­to tak­to vraví Hos­podin, Pán: Hľa, aj ja som proti tebe, a upro­stred teba vy­konám roz­sud­ky pred očami národov. 9 Pre všet­ky tvoje ohav­nos­ti naložím s tebou, ako som nenaložil a ako už viac nenaložím. 10 Pre­to ot­covia budú jesť synov medzi sebou a synovia budú jesť svojich ot­cov; vy­konám na tebe roz­sud­ky, a čo zo­stane z teba, rozt­rúsim do všet­kých vet­rov! 11 Akože ja žijem - znie výrok Hos­podina, Pána - pre­tože si poškvr­nil moju svätyňu svojimi všelijakými ošk­livosťami a všelijakými ohav­nosťami, pre­to i ja budem strihať, môj zrak sa nezľutuje a nebudem mať súcit. 12 Tretina z teba po­mrie na mor a po­hynie hladom upro­stred teba; tretina pad­ne mečom okolo teba a tretinu rozt­rúsim do všet­kých vet­rov; a vy­tasím meč za nimi. 13 Tak sa vy­pl­ní môj hnev, utíšim si na nich svoju prch­kosť a upokojím sa. Keď vy­pl­ním svoju prch­kosť na nich, uvedomia si, že ja, Hos­podin, som hovoril vo svojom hor­lení. 14 Urobím z teba rumovis­ko a po­tupu medzi po­han­mi, ktorí sú okolo teba, pred zrakom každého, kto tadiaľ prej­de. 15 Budeš národom okolo teba na po­tupu ako po­smešné prís­lovie, na výs­trahu a na úžas, keď vy­konám na tebe roz­sud­ky v hneve a v prch­kos­ti, s tres­tom prch­kos­ti. Ja, Hos­podin, som hovoril. 16 Keď vy­strelím proti nim svoje zlé šípy hladu, aby spôsobili skazu, vy­strelím ich, aby som vás zničil, pri­dám vám hlad a polámem vám oporu chleba. 17 Pošlem na vás hlad a dravú zver a pri­pravia ťa o deti; i mor a kr­vi­prelievanie prej­de cez teba, ba aj meč pri­vediem proti tebe. Ja, Hos­podin, som hovoril.