EvanjelickýEzechiel38

Ezechiel

Hrozba Gógovi a zasľúbenie Izraelu1 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podinovo: 2 Človeče, ob­ráť sa tvárou ku krajine Mágóg proti Gógovi, veľk­niežaťu Mešecha a Túbala, prorokuj proti nemu 3 a po­vedz: Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Hľa, som proti tebe, Góg, veľk­niežaťa Mešecha a Túbala. 4 Vrátim ťa späť, dám ti háky do čeľus­tí a vy­vediem teba i celé tvoje voj­sko, kone i jazd­cov, všet­kých ú­pl­ne vy­strojených, veľký od­diel s pavézami a štít­mi, všet­kých, ktorí narábajú s mečmi. 5 Per­zia, Kúš a Pút sú s nimi, všet­ci so štítom a pril­bou. 6 Gómer a všet­ky jeho hor­dy, Bét-Togar­má, naj­vzdialenejší sever i všet­ky jeho hor­dy, mnohé národy sú s tebou. 7 Pri­prav sa a vy­stroj so všet­kými od­diel­mi, ktoré sa zhromaždili k tebe, a buď im strážou. 8 Po mnohých dňoch budeš vy­zvaný, v po­sled­né roky prídeš do krajiny, ktorá unik­la meču, k ľudu zhromaždenému z mnohých národov - totiž na iz­rael­ské vr­chy, ktoré boli stálym zborenis­kom - a ktorý je teraz vy­vedený z národov; všet­ci bývajú bez­pečne. 9 Vy­stúpiš ako búr­ka, prídeš ako ob­lak za­kryť krajinu, ty i všet­ky tvoje hor­dy; mnohé národy budú s tebou. 10 Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Toho dňa ti prídu na um myšlien­ky, vy­mys­líš zlomyseľný plán 11 a po­vieš: Vy­stúpim proti ot­vorenej krajine a prídem na po­koj­ných ľudí, ktorí bývajú bez­pečne; všet­ci žijú bez hradieb a závor a ne­majú ani dvere. 12 Chceš zís­kať korisť, odňať lup a svoju ruku ob­rátiť k zrúcaninám, ktoré sú znova obývané, aj proti ľudu, zhromaždenému z národov, ktorý znova nadobudol dobytok a majetok a býva na vy­výšenom strede zeme. 13 Sába a Dedán a ich kup­ci, Taršíš a všet­ci jeho kup­ci ti po­vedia: Pri­chádzaš zís­kať korisť, ulúpiť lup? Zhromaždil si svoj húf, aby si po­od­nášal strieb­ro i zlato, aby si po­bral dobytok a majetok, a tak zís­kal ohrom­nú korisť? 14 Pre­to, človeče, prorokuj a po­vedz Gógovi: Tak­to hovorí Hos­podin, Pán: Na­ozaj, v ten deň, keď môj ľud Iz­rael bude bývať bez­pečne, sa po­hneš 15 a prídeš zo svoj­ho mies­ta na naj­vzdialenejšom severe, ty i mnohé národy s tebou, samí jazd­ci na koňoch, mohut­ný húf a veľké voj­sko. 16 Prídeš na môj iz­rael­ský ľud ako ob­lak za­kryť krajinu. Bude to v po­sled­ných dňoch. Pri­vediem ťa pre­to na moju krajinu, aby ma národy po­znali, keď sa na tebe, Góg, do­kážem svätým pred ich očami. 17 Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Si to ty, o ktorom som hovorieval v predošlých dňoch pro­stred­níc­tvom svojich služob­níkov, iz­rael­ských prorokov, ktorí v tých­to dňoch a rokoch prorokovali, že ťa pri­vediem na nich? 18 V ten deň, to jest v deň, keď vstúpi Góg na pôdu Iz­raela - znie výrok Hos­podina, Pána - moja prch­kosť vzplanie v mojom hneve. 19 Vo svojej hor­livos­ti a v ohni svojej prch­kos­ti som po­vedal: Na­ozaj, v ten deň bude veľké zeme­trasenie na pôde Iz­raela, 20 takže sa predo mnou za­chvejú mor­ské ryby i nebes­ké vtáky, i poľná zver i každý plaz, ktorý sa plazí po zemi, i všet­ci ľudia, ktorí sú na zemi. Vr­chy sa zrútia a skal­né svahy i všet­ky hrad­by pad­nú na zem. 21 Pri­volám proti nemu všet­ky druhy hrôzy - znie výrok Hos­podina, Pána - každý meč sa ob­ráti proti vlast­nému bratovi. 22 Morom a kr­vi­prelievaním sa budem s ním súdiť. Za­plavujúci dážď, krupobitie, oheň a síru zošlem na neho i na jeho hor­dy i na mnohé národy, ktoré budú s ním. 23 Do­kážem svoju veľkosť i svätosť a dám sa po­znať pred očami mnohých národov; po­tom po­znajú, že ja som Hos­podin.

EvanjelickýEzechiel38