EvanjelickýEzechiel19

Ezechiel

Žalospev nad kráľovským domom1 A ty za­spievaj žalo­spev o kniežatách Iz­raela 2 a po­vedz: Čo za levica bola tvoja mat­ka medzi lev­mi! Ležala, medzi levíčat­mi si vy­chovávala mláďatá. 3 Vy­chovala si jed­no z mláďat, stalo sa mladým levom. Na­učil sa tr­hať korisť, žrával ľudí. 4 Národy kričali proti ne­mu. Do ich jamy bol lapený. Do­vied­li ho za háky v nose do Egyp­ta. 5 Keď čakajúca levica videla, že za­hynula jej nádej, vzala jed­no z mláďat, mladým levom ho urobila. 6 Pre­chádzal sa upro­stred levov, stal sa mladým levom. Na­učil sa tr­hať korisť, žrával ľudí. 7 Zrúcal ich paláce a spus­tošil ich mes­tá; pred jeho zvučným revom desila sa krajina, i čo bolo v nej. 8 Po­stavili sa proti nemu národy z okolitých krajín, rozo­streli na neho svoju sieť, lapený bol do ich jamy. 9 Dali ho do kliet­ky, za háky v nose ho pri­vied­li k babylon­skému kráľovi, do­vied­li ho v sieti, aby viac nebolo počuť jeho rev po vr­choch Iz­raela. 10 Tvoja mat­ka bola ako vinič vo vinici, za­sadený pri vodách, bol plod­ný a roz­vet­vený od mnohých vôd. 11 Mal sil­né prúty, súce na vladár­ske žez­lo, vy­soko vy­čnieval spomedzi húštiny vetiev, bol viditeľný pre svoju výšku, pre svoje mnohé ratoles­ti. 12 Avšak bol vy­tr­hnutý v prch­kos­ti, zhodený na zem a východ­ný vietor ho vy­sušil; jeho plody boli str­hané a uschli moc­né prúty; strávil ho oheň. 13 A teraz bol pre­sadený na púšť, do krajiny suchej a vy­pra­hnutej. 14 Po­tom vy­šľahol oheň z prúta, strávil jeho výhon­ky i ovocie, a niet už na ňom sil­ného prúta na vladár­ske žez­lo. Toto je žalo­spev a stal sa žalo­spevom.

EvanjelickýEzechiel19