EvanjelickýEzechiel27

Ezechiel

Žalospev nad zničením Týru1 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podinovo: 2 Človeče, za­spievaj žalo­spev o Týre 3 a po­vedz Týru: Ty, čo bývaš pri vstupe na more, ob­chod­níčka národov na mnohých os­trovoch, tak­to vraví Hos­podin, Pán: Týrus, po­vedal si o sebe: Som loď do­konalej krásy! 4 Upro­stred mora je tvoje územie, tvoji stavitelia ťa do­konale vy­stavili. 5 Zo senír­skeho cyp­rusu zhotovili všet­ky tvoje do­sky, vzali céder z Libanonu, aby urobili stožiar na tebe. 6 Z bášán­skych dubov ti zhotovili ves­lá, tvoju palubu spravili zo slonoviny, z cyp­rusov z os­trovov kit­tej­ských. 7 Z pes­trého egypt­ského jem­ného ľanu bola tvoja plach­ta a slúžila ti ako zá­stava. Mod­rý a čer­vený pur­pur z Elíšs­kych os­trovov tvoril tvoje prís­trešie. 8 Obyvatelia Sidónu a Ar­vadu ti boli ves­lár­mi, tvoji znal­ci, Týrus, boli pri tebe, oni boli tvojimi kor­midel­ník­mi. 9 Starší Gebalu a jeho znal­ci ti opravovali trh­liny. Všet­ky mor­ské lode a ich námor­níci bývali v tebe, aby robili výmen­ný ob­chod. 10 Ľudia z Per­zie, Lúdu a Pútu boli bojov­ník­mi v tvojom voj­sku, pri tebe si vešali štíty i pril­by, oni ti do­dávali les­ku. 11 Ľudia z Ar­vadu boli v tvojom voj­sku do­okola na tvojich hrad­bách a ľudia z Gamadu boli na tvojich vežiach; svoje ok­rúh­le štíty vešali do­okola na tvoje hrad­by, oni do­pĺňali tvoju krásu. 12 Taršíš bol tvojím vy­kupovačom pre všet­ko tvoje bohat­stvo; za strieb­ro, železo, cín a olovo dávali tvoj zložený tovar. 13 Jáván, Túbal a Mešech boli tvojimi ob­chod­ník­mi; za ot­rokov a bron­zové náčinie dávali tvoj výmen­ný tovar. 14 Z domu Togar­mu ti za ťažké a jaz­dec­ké kone a mulice dávali tvoj zložený tovar. 15 Ľudia z Rodosu boli tvojimi ob­chod­ník­mi a mnohé os­trovy sú vy­kupovačmi pre teba; platili ti slonovou kosťou a ebenovým drevom. 16 Edóm bol tvojím vy­kupovačom pre množs­tvo tvojich výrob­kov: za granát, čer­vený pur­pur, pes­tré tkanivo, bysus, koraly a rubíny dávali tvoj zložený tovar. 17 Júda i Iz­rael boli tvojimi ob­chod­ník­mi; za pšenicu, olivy, skoré figy, med, olej a bal­zam dávali tvoj výmen­ný tovar. 18 Damask bol tvojím vy­kupovačom pre množs­tvo tvojich výrob­kov a tvoje veľké bohat­stvo. Víno z Chel­bónu a vlnu z Caháru 19 a víno z Uzalu dávali za tvoj zložený tovar. Želez­né výrob­ky, kas­sia a von­ná trs­tina pri­chádzali za tvoj výmen­ný tovar. 20 Dedán bol tvojím ob­chod­níkom s lát­kou na sed­lá. 21 Arabi a všet­ky kédar­ské kniežatá boli tvojimi vy­kupovačmi jah­niat, baranov a koz­lov; tie vy­kupovali pre teba. 22 Ob­chod­níci zo Sáby a Raamy boli tvojimi kup­cami; za naj­lepší bal­zam, za všet­ky druhy drahokamov a za zlato dávali tvoj zložený tovar. 23 Cháran, Kan­né a Éden, priekup­níci zo Sáby, Asýria i celé Méd­sko boli tvojimi kup­cami. 24 Oni boli tvojimi ob­chod­ník­mi s nád­her­nými odev­mi, plášťami z mod­rého pur­puru, s pes­trými lát­kami, s dvoj­fareb­nými kober­cami a s pletenými i točenými po­v­raz­mi na tvojom tr­hu. 25 Taršíšs­ke lode boli karavánami s tvojím tovarom. Tak si bol príliš pl­ný a sláv­ny upro­stred morí. 26 Po šírom mori ťa vozili tvoji ves­lári, no východ­ný vietor ťa dolámal upro­stred morí. 27 Tvoje bohat­stvo, tvoj zložený tovar, tvoj výmen­ný tovar, tvoji námor­níci a tvoji kor­midel­níci, opravári trh­lín a tí, čo vy­mieňali tvoj tovar, i všet­ci tvoji bojov­níci, ktorí sú v tebe, a všetok ľud, ktorý je upro­stred teba, pad­nú do­pro­stred mora v deň tvoj­ho pádu. 28 Na bedákanie tvojich kor­midel­níkov za­chvejú sa po­brežné kraje. 29 Zo svojich lodí zo­stúpia všet­ci, čo narábajú s ves­lom; námor­níci, všet­ci mor­skí kor­midel­níci za­stanú na súši. 30 Nad tebou budú nariekať, tr­p­ko bedákať a budú hádzať prach na svoje hlavy, budú sa váľať v popole. 31 Kvôli tebe vy­holia si lysinu, opášu sa vrecovinou a budú plakať nad tebou s tr­p­kým srd­com v tr­p­kom žalo­speve. 32 Dajú sa do náreku nad tebou a žalos­tiť budú nad tebou: Kto bol ako Týrus zničený upro­stred mora? 33 Keď sa tvoj tovar do­stal na breh, na­sýtil mnohé národy. Množs­tvom svoj­ho bohat­stva a výmen­ného tovaru si obohatil zem­ských kráľov. 34 Teraz si stros­kotan­com na mori, v hl­binách vôd, tvoj tovar a celé tvoje množs­tvo sa po­topilo s tebou. 35 Všet­ci obyvatelia os­trovov sa zdesili nad tebou a ich kráľom dup­kom stáli vlasy, mali vy­desené tváre. 36 Kup­ci medzi národ­mi pís­kajú nad tebou. Hroz­ný koniec ťa stihol, a nebude ťa už ni­kdy viac.

EvanjelickýEzechiel27