EvanjelickýEzechiel32

Ezechiel

Žalospevy nad faraónom a Egyptom1 V dvanás­tom roku, v dvanás­tom mesiaci, pr­vého dňa toho mesiaca za­znelo mi slovo Hos­podinovo: 2 Človeče, za­spievaj žalo­spev o faraónovi, egypt­skom kráľovi, a po­vedz mu: Podobal si sa mladému levovi medzi národ­mi, bol si ako krokodíl v moriach, víril si vodu vo svojich riekach, kalil si vodu svojimi nohami a mútil si ich prúdy. 3 Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Rozo­striem na teba svoju sieť s húfom mnohých národov a vy­tiah­nu ťa svojou vlečnou sieťou. 4 Hodím ťa na zem, na šíre pole ťa vrh­nem a usíd­lim na tebe všelijaké nebes­ké vtác­tvo, tebou na­sýtim zverinu celej krajiny. 5 Vy­ložím tvoje telo na vr­chy a tvojou mŕt­volou na­pl­ním údolia. 6 Na­pojím krajinu tvojím výtokom, tvojou kr­vou až po vr­chy, takže korytá po­tokov sa tebou na­pl­nia. 7 Keď vy­has­neš, za­kryjem nebesá a za­tem­ním na nich hviez­dy. Sln­ko za­kryjem ob­lakom a mesiac ne­vydá svoje svet­lo. 8 Všet­ky svetel­né telesá na nebi pre teba za­tem­ním a zošlem tmu na tvoju krajinu - znie výrok Hos­podina, Pána. 9 Za­rmútim srd­ce mnohých národov, keď pri­vediem tvojich zajat­cov medzi národy do krajín, ktoré si ne­poz­nal. 10 Tvojím údelom predesím mnohé národy a ich králi str­nú nad tebou, keď za­mávam proti nim svojím mečom, a budú sa stále triasť o svoj život v deň tvoj­ho pádu. 11 Lebo tak­to vraví Hos­podin, Pán: Meč babylon­ského kráľa príde na teba! 12 Mečmi hr­dinov porazím tvoj dav - sú najk­rutejší z národov - spus­tošia pýchu Egyp­ta, a celý jeho dav bude vy­hubený. 13 Vy­hubím všet­ky jeho zvieratá z mnohých vôd, ľud­ská noha ich už nebude kaliť, ani kopytá zvierat ich nebudú kaliť. 14 Ich vody vy­čis­tím, aby ich rieky tiek­li ako olej - znie výrok Hos­podina, Pána. 15 Keď zmením Egypt na púšť, zbavím krajinu všet­kého, čo ju na­pĺňa, keď po­bijem v nej všet­kých, ktorí v nej bývajú, po­tom po­znajú, že ja som Hos­podin. 16 To je žalo­spev, a budú ho spievať, dcéry národov ho budú spievať; budú ho spievať nad Egyp­tom a nad celým jeho davom - znie výrok Hos­podina, Pána. 17 V dvanás­tom roku, pät­nás­teho dňa pr­vého mesiaca za­znelo mi slovo Hos­podinovo: 18 Človeče, nariekaj nad davom Egyp­ta a zhoď ho, jeho i dcéry moc­ných národov, do najs­pod­nejších čas­tí zeme, k tým, čo zo­stupujú do jamy. 19 Od koho si milší? Zo­stúp a ľah­ni si k ne­ob­rezaným! 20 Pad­nú medzi po­bitých mečom; meč je určený; budú ležať pri nich s celým ich davom. 21 Z pros­tried­ku pod­svetia budú hovoriť sil­ní hr­dinovia o ňom: Zo­stúpili s tými, čo im po­máhali, ležia ne­ob­rezaní, pre­bod­nutí mečom. 22 Tam je Aššúr i celá jeho družina; jeho hroby sú okolo neho. Všet­ci sú po­bití, pad­li mečom. 23 Dali mu hrob v naj­zad­nejšej čas­ti jamy a jeho družina je okolo jeho hrobu, totiž všet­ci po­bití, ktorí pad­li mečom, ktorí šírili strach v krajine živých ľudí. 24 Tam je Élám, i celý jeho dav je okolo jeho hrobu, všet­ci po­bití, pad­lí mečom, ktorí zo­stúpili ne­ob­rezaní do najs­pod­nejšej čas­ti zeme, ktorí šírili strach pred sebou v krajine živých a znášajú svoju po­tupu s tými, čo zo­stúpili do hrobu. 25 Dali mu lôžko upro­stred po­bitých so všet­kým jeho davom; okolo sú jeho hroby: samí ne­ob­rezaní, pad­lí mečom; lebo pred nimi sa šíril strach v krajine živých, a tak znášajú svoju po­tupu s tými, čo zo­stupujú do hrobu; sú položení medzi po­bitých. 26 Tam je Mešech, Túbal i všetok jeho dav, okolo jeho hrobu, samí ne­ob­rezaní, pad­lí mečom, lebo šírili strach v krajine živých. 27 Nebudú ležať s hr­dinami, ktorí pad­li v praveku, ktorí zo­stúpili do pod­svetia so svojou vojen­skou výzb­rojou a ktorým dali meče pod ich hlavy, i štíty sú na ich kos­tiach, lebo strach z hr­dinov bol v krajine živých. 28 Avšak ty budeš zdr­vený medzi ne­ob­rezanými a budeš ležať s tými, čo boli po­bití mečom. 29 Tam je Edóm, jeho králi a všet­ky jeho kniežatá, ktorí boli pri svojej veľkej sile pri­pojení k tým, čo boli po­bití mečom; budú ležať pri ne­ob­rezaných a pri tých, ktorí zo­stupujú do jamy. 30 Tam sú všet­ky kniežatá severu, a všet­ci Sidón­ci, ktorí zo­stúpili s po­bitými; na­priek strachu, ktorý spôsobili svojím hr­din­stvom, vy­šli na han­bu, ľah­li si ako ne­ob­rezaní s tými, čo pad­li mečom, a znášajú po­tupu s tými, čo zo­stupujú do jamy. 31 Tých­to uvidí faraón a po­teší sa nad celým svojím davom. Faraón a celé jeho voj­sko sú mečom po­bití - znie výrok Hos­podina, Pána. 32 Lebo som šíril strach z neho v krajine živých, a tak faraón i celý jeho dav bol uložený medzi ne­ob­rezanými, s po­bitými mečom - znie výrok Hos­podina, Pána.

EvanjelickýEzechiel32