EvanjelickýEzechiel35

Ezechiel

Súd nad Edómom1 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podinovo: 2 Človeče, ob­ráť sa tvárou k Séír­skemu po­horiu a prorokuj proti ne­mu. 3 Po­vedz mu: Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Hľa, som proti tebe, Séír, vy­striem ruku proti tebe a zmením ťa na strašnú púšť. 4 Tvoje mes­tá zmením na zrúcaniny, ty sa staneš púšťou a po­znáš, že ja som Hos­podin. 5 Pre­tože máš od­dáv­na ne­priateľs­ký po­stoj, synov Iz­raela si vy­dal na­pos­pas meču v dobe ich nešťas­tia, v dobe ich po­sled­ného tres­tu za vinu. 6 Pre­to, akože žijem - znie výrok Hos­podina, Pána - spus­tím ťa z krvi a krv ťa bude prena­sledovať; pre­tože si sa kr­vou pre­vinil, krv ťa bude prena­sledovať. 7 Séír zmením na strašnú púšť a vy­kynožím z neho toho, kto chodí sem i tam. 8 Jeho po­horie za­pl­ním jeho pre­bod­nutými. Na tvoje pahor­ky aj do tvojich údolí i do tvojich riečisk popadajú po­bití mečom. 9 Zmením ťa na večnú púšť a tvoje mes­tá nebudú obývané. Po­tom po­znáte, že ja som Hos­podin. 10 Lebo hovoríš: Oba národy i obe krajiny budú moje a budem ich vlast­niť, hoci je tam Hos­podin. 11 Pre­to, akože žijem - znie výrok Hos­podina, Pána - chcem na­kladať s tebou pri­merane k tvoj­mu hnevu a pri­merane k tvojej žiar­livos­ti, ktorej si sa do­púšťal z nenávis­ti k nim; dám sa spoz­nať pri tebe, keď ťa budem súdiť. 12 A uznáš, že ja som Hos­podin. Počúval som všet­ky rúhania, ktoré si vy­slovil proti vr­chom Iz­raela: Sú spus­tošené, nám sú dané za po­krm. 13 Svojimi ús­tami ste sa chvas­tali proti mne, drzo ste hovorili proti mne. Ja som to počul. 14 Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Ako si sa tešil, že celá krajina je púšťou, tak ja naložím s tebou; 15 ako sa tešíš, že budeš vlast­niť dom Iz­raela, ktorý spus­tol, tak ja naložím s tebou. Vrch Séír bude púšťou, i celý Edóm. Po­tom po­znajú, že ja som Hos­podin.

EvanjelickýEzechiel35