EvanjelickýEzechiel48

Ezechiel

1 Toto sú mená kmeňov: V sever­ných končinách od mora ces­tou chel­tón­skou až po prí­stup do Chamátu, po Chacar-Énón - pričom územie Damas­ku zo­stáva na severe, pop­ri Chamáte a po­zdĺž tej­to hranice od východ­nej strany až po západ­nú stranu: Dán do­stane jeden diel. 2 Pri území Dánovom od východ­nej strany až po západ­nú stranu: Ašér do­stane jeden diel. 3 Pri území Ašéra od východ­nej strany po západ­nú stranu: Naf­tálí do­stane jeden diel. 4 Pri území Naf­tálího od východ­nej strany až po západ­nú stranu: Menašše do­stane jeden diel. 5 Pri území Menaššeho od východ­nej strany po západ­nú stranu: Ef­rajim do­stane jeden diel. 6 Pri území Ef­rajima od východ­nej strany po západ­nú stranu: Rúben do­stane jeden diel. 7 Pri území Rúbenovom od východ­nej strany po západ­nú stranu: Júda do­stane jeden diel. 8 Pri území Júdovom od východ­nej strany až po západ­nú stranu bude dáv­ka územia ako dáv­ka, ktorú máte venovať: dvad­saťpäťtisíc lakťov šír­ky i dĺžky ako jeden z dielov od východ­nej strany po západ­nú stranu. Svätyňa bude v jeho strede. 9 Územie dáv­ky, ktoré máte venovať Hos­podinovi, bude dl­hé dvad­saťpäťtisíc lakťov a široké desaťtisíc lakťov. 10 Toto územie po­svät­nej dáv­ky, ktoré máte venovať, má pat­riť tým­to: Kňazom na severe dvad­saťpäťtisíc lakťov dĺžky, na západe desaťtisíc lakťov šír­ky, na východe desaťtisíc lakťov šír­ky a na juhu dvad­saťpäťtisíc lakťov dĺžky a upro­stred bude Hos­podinova svätyňa. 11 Po­svät­ným kňazom z po­tom­stva Cádokov­ho, ktorí konali moju službu a ktorí neb­lúdili vtedy, keď blúdili Iz­rael­ci, ako zblúdili levíti, 12 im má pat­riť územie dáv­ky darované z území krajiny ako najs­vätejšie pri území levítov. 13 Levítom má pat­riť podob­né územie, ako je územie kňazov: dvad­saťpäťtisíc lakťov dĺžky a desaťtisíc lakťov šír­ky. Spolu dvad­saťpäťtisíc lakťov dĺžky a dvad­saťtisíc lakťov šír­ky. 14 Ne­smú predať z toho, ani za­meniť ne­smú, aby ne­prešla táto naj­lepšia časť krajiny na iného, lebo je svätá pre Hos­podina. 15 A zvyšok, široký päťtisíc lakťov po­zdĺž dvad­saťpäťtisíc lakťov, nebude po­svät­ný, ale bude pat­riť mes­tu na bývanie a na pas­tviny. A mes­to bude upro­stred neho. 16 Toto budú jeho roz­mery: sever­ná strana štyritisíc­päťs­to lakťov, južná strana štyritisíc­päťs­to lakťov, východ­ná strana štyritísíc­päťs­to lakťov a západ­ná strana štyritisíc­päťs­to lakťov. 17 Mest­ské pas­tvis­ko má mať dve­stopäťdesiat lakťov na sever, na juh dve­stopäťdesiat, na východ dve­stopäťdesiat, na západ dve­stopäťdesiat lakťov. 18 Zvyšok dĺžky po­zdĺž územia po­svät­nej dáv­ky pre svätyňu, na východe desaťtisíc lakťov a desaťtisíc lakťov na západe, bude po­zdĺž územia dáv­ky pre svätyňu; jeho výnos má po­slúžiť na výživu tým, ktorí slúžia v mes­te. 19 Tí, ktorí pracujú v mes­te, majú byť zo všet­kých kmeňov Iz­raela. 20 Celé územie dáv­ky bude dl­hé dvad­saťpäťtisíc lakťov a široké dvad­saťpäťtisíc lakťov; št­vor­cové územie máte venovať ako po­svät­né dáv­kové územie spolu s vlast­níc­tvom mes­ta. 21 Čo zo­stalo, má pat­riť kniežaťu: po oboch stranách územia po­svät­nej dáv­ky a mest­ského vlast­níc­tva po­zdĺž oných dvad­saťpäťtisíc lakťov po­svät­nej dáv­ky až po východ­nú hranicu, a na západ po­zdĺž oných dvad­saťpäťtisíc lakťov po západ­nú hranicu; podob­ne ako kmeňové diely, má to pat­riť kniežaťu. Územie po­svät­nej dáv­ky a chrámová svätyňa majú ležať upro­stred toho. 22 Vlast­níc­tvo levítov a vlast­níc­tvo mes­ta majú byť v strede medzi tým, čo pat­rí kniežaťu. Medzi územím Júdu a územím Ben­jamína má byť to, čo pat­rí kniežaťu. 23 Os­tat­né kmene: od východ­nej strany až po západ­nú stranu do­stane jeden diel Ben­jamín. 24 Pri území Ben­jamína od východ­nej strany až po západ­nú stranu do­stane jeden diel Šimeón. 25 Pri území Šimeónovom od východ­nej strany až po západ­nú stranu do­stane jeden diel Jis­sáchár. 26 Pri území Jis­sáchárovom od východ­nej strany až po západ­nú stranu do­stane jeden diel Zebulún. 27 Pri území Zebulúnovom od východ­nej strany až po západ­nú stranu do­stane jeden diel Gád. 28 Pri území Gádovom na južnej strane na juh bude hranica od Támáru až po vody Meríbat-Kádeš, po po­tok pri Veľkom mori. 29 Toto je krajina, ktorú lósom podelíte kmeňom Iz­raela ako dedičné vlast­níc­tvo, a toto sú ich diely - znie výrok Hos­podina, Pána. Jeruzalemské brány30 Toto sú východy z mes­ta; mest­ské brány sú po­menované podľa iz­rael­ských kmeňov. 31 Od sever­nej strany, ktorá meria štyritisíc­päťs­to lakťov, tri brány budú na sever: Rúbenova, Júdova a Lévího. 32 Na východ­nej strane, ktorá meria štyritisíc­päťs­to lakťov, budú tri brány: Jozefova, Ben­jamínova a Dánova. 33 Na južnej strane, ktorá meria štyritisíc­päťs­to lakťov, budú tri brány: Šimeónova, Jis­sáchárova a Zebulúnova. 34 Na západ­nej strane, ktorá meria štyritisíc­päťs­to lakťov, budú tri brány: Gádova, Ašérova a Naf­tálího. 35 Ob­vod bude osem­násťtisíc lakťov. Meno mes­ta od­teraz bude: Hos­podin je tam.

EvanjelickýEzechiel48