EvanjelickýEzechiel41

Ezechiel

1 Po­tom ma za­viedol do chrámu a zmeral piliere: boli šesť lakťov široké z jed­nej strany a šesť lakťov široké z druhej strany podľa šír­ky stán­ku. 2 Šír­ka vchodu bola desať lakťov; bočné steny vchodu boli päť lakťov z jed­nej strany a päť lakťov z druhej strany. Na­meral štyrid­sať lakťov jeho dĺžky a dvad­sať lakťov šír­ky. 3 Vstúpil do­vnút­ra a zmeral pilier pri vchode: dva lak­te; vchod mal šesť lakťov a bočné steny vchodu sedem lakťov. 4 Po­tom na­meral dvad­sať lakťov dĺžky a dvad­sať lakťov šír­ky ako v chrámovej sieni a po­vedal mi: To je veľs­vätyňa! 5 Zmeral múr budovy: šesť lakťov, a šír­ka prí­stav­by okolo chrámu bola štyri lak­te. 6 Bočné komory, komora nad komorou boli trik­rát nad sebou po trid­sať. Na stene chrámu boli vý­stup­ky pre bočné komory do­okola, ktoré slúžili ako nos­níky. Neboli to nos­níky v múre chrámovej budovy. 7 Tak sa bočné komory rozširovali od po­schodia k po­schodiu, ako sa rozširovali komory z po­schodia na po­schodie všade okolo chrámu. Pre­to sa šír­ka budovy na­hor rozširovala. Zo spod­ného po­schodia sa moh­lo vy­stupovať na naj­vyššie po­schodie aj cez stred­né po­schodie. 8 Videl som okolo chrámu do­okola vy­výšenú dlažbu ako pod­klad bočných komôr o dĺžke celej jed­nej trs­tiny, to jest šesť lakťov. 9 Hrúb­ka múru na von­kajších komorách bola päť lakťov a voľný pries­tor medzi bočnými komorami chrámu 10 a komorami bol zôkol-vôkol budovy dvad­sať lakťov široký. 11 Vchody z prí­stav­by vied­li na voľný pries­tor: jeden na sever a jeden na juh; šír­ka voľného pries­toru bola päť lakťov zôkol-vôkol. 12 Za­dná stav­ba pred ohradeným pries­torom na západ­nej strane bola široká sedem­desiat lakťov, múr stav­by bol hrubý päť lakťov zôkol-vôkol a jeho dĺžka bola deväťdesiat lakťov. 13 Zmeral budovu chrámu: sto lakťov dĺžky. Ohradený pries­tor dvora so za­dnou stav­bou a s jej múr­mi bol dl­hý sto lakťov. 14 Aj šír­ka priečelia chrámovej budovy a ohradeného pries­toru na východ­nej strane bola sto lakťov. 15 Zmeral dĺžku za­dnej stav­by pred ohradeným pries­torom, ktorý bol na za­dnej strane i so svojimi múr­mi z jed­nej i druhej strany: sto lakťov. Vnútor­ný chrámový pries­tor, vnútor­ná časť a von­kajšia pred­sieň 16 boli ob­ložené do­skami a všet­ky tri mali za­mrežované ok­ná a do­okola vý­stup­ky. Hore oproti prahu bol chrám ob­ložený drevom zôkol-vôkol, od pod­lahy až po ok­ná; tak boli ok­ná za­kryté 17 až ponad vchod a až po vnútor­nú časť chrámu i navonok. Na všet­kých stranách zôkol-vôkol 18 vo vnút­ri i navonok boli podoby cherubov a paliem; pal­ma bola vždy medzi dvoma cherub­mi. Cherub mal dve tváre: 19 ľud­skú tvár smerom k jed­nej pal­me a leviu tvár k druhej pal­me; zhotovené boli po celom chráme zôkol-vôkol. 20 Od zeme až nad dvere boli po stenách chrámu cherubi i pal­my. 21 Chrám mal št­vor­hran­né veraje. Pred svätyňou bolo niečo, čo vy­zeralo 22 ako ol­tár z dreva; bol tri lak­te vy­soký, dva lak­te dl­hý; jeho uhly, pod­stavec i steny boli z dreva. Po­vedal mi: To je stôl, ktorý je pred Hos­podinom. 23 Chrám mal dvoj­kríd­lové dvere; aj svätyňa 24 mala dvoj­kríd­lové dvere; dvere mali dve otáčavé kríd­la; jed­ny i druhé dvere mali po dve dverové kríd­la. 25 Na dverách chrámu boli cherubi a pal­my ako po stenách. Na priečelí pred­siene zvon­ku bola zhotovená strieška. 26 Za­mrežované ok­ná a pal­my boli na jed­nej i na druhej strane bočných stien pred­siene i na prí­stav­bách chrámu a prís­trešiach.

EvanjelickýEzechiel41