EvanjelickýEzechiel17

Ezechiel

Podobenstvo o orlovi a viniči1 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podinovo: 2 Človeče, po­vedz záhad­nú rozp­ráv­ku, zo­stav podoben­stvo o dome Iz­raela 3 a po­vedz: Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Veľký orol s veľkými kríd­lami, dl­hými peruťami, ú­pl­ne operený strakatým perím, prišiel na Libanon a vzal vr­cholec céd­ra, 4 jeho vr­chol­ný výhonok od­lomil, zaniesol ho do krajiny kup­cov a zložil v mes­te ob­chod­níkov. 5 Po­tom na­bral zo semena krajiny a dal ho do úrod­nej pôdy, vzal ho k hoj­ným vodám, za­sadil ho ako vŕbu. 6 Vy­pučala a stala sa buj­ným viničom níz­keho vzras­tu, ktorý ob­racal letoras­ty k nemu a jeho korene boli pod ním. Tak sa stal viničom, vy­háňal konáre a vy­stieral výhon­ky. 7 Bol však aj iný veľký orol s veľkými kríd­lami a mnohým perím. Hľa, vinič vy­strel k nemu svoje korene a letoras­ty vy­sielal k ne­mu, aby ho na­pájal lepšie ako záhon, v ktorom bol za­sadený. 8 Bol pred­sa za­sadený na dob­rom poli, pri hoj­ných vodách, aby sa roz­vet­vil a donášal úrodu, aby sa stal nád­her­ným viničom. 9 Po­vedz: Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Či sa vy­darí? Či onen ne­vy­tr­há jeho korene a ne­zreže jeho ovocie, takže vy­schnú jeho vy­háňajúce vet­vy? Bez moc­ného ramena a bez množs­tva ľudu zdvih­nú ho z jeho koreňov. 10 Za­sadený je, ale či sa vy­darí? Ne­vy­schne az­da, keď ho ovanie východ­ný vietor? Vy­schne na záhone, kde rás­tol. 11 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podinovo: 12 Po­vedz domu vzdoru: Či ne­viete, čo to znamená? Po­vedz: Prišiel babylon­ský kráľ do Jeruzalema, vzal jeho kráľa i kniežatá a za­viedol ich k sebe do Bábelu. 13 Vzal jed­ného z po­tom­stva kráľov­ského, uzav­rel s ním zmluvu a za­viazal ho prísahou, ale moc­ných krajiny od­viedol, 14 aby sa kráľov­stvo znížilo a ne­moh­lo sa po­z­dvih­núť, aby za­chovávalo zmluvu s ním, a tak ob­stálo. 15 Ale vzpriečil sa mu a po­slal svojich po­slov do Egyp­ta, aby mu dali kone a mnoho ľudu. Či sa vy­darí? Či unik­ne ten, čo tak robí? Mal by sa za­chrániť ten, čo ruší zmluvu? 16 Akože žijem - znie výrok Hos­podina, Pána - zo­mrie v síd­le kráľa, ktorý ho do­sadil za kráľa, ktorého prísahu znevážil a ktorého zmluvu zrušil, u neho zo­mrie v Bábeli. 17 Ani faraón mu nebude po­máhať s veľkým voj­skom a ohrom­ným množs­tvom ľudu vo voj­ne, keď na­sypú val a po­stavia ob­liehacie za­riadenia, aby vy­hasili mnoho životov. 18 Znevážil prísahu, zrušil zmluvu, a hoci na to dal ruku, pred­sa tieto veci vy­konal. Ne­unik­ne! 19 Pre­to tak­to vraví Hos­podin, Pán: Akože žijem: za mne danú prísahu, ktorú znevážil, a za moju zmluvu, ktorú porušil, uvediem trest na jeho hlavu. 20 Rozo­striem na neho svoju sieť a bude chytený do môj­ho osíd­la, do­vediem ho do Bábelu; tam sa budem s ním súdiť pre ne­ver­nosť, ktorej sa do­pus­til voči mne. 21 A všet­ci jeho vy­braní vo všet­kých jeho húfoch pad­nú mečom, a tí, čo zo­stanú, budú rozp­týlení do všet­kých vet­rov; tak po­znáte, že ja, Hos­podin, som hovoril. 22 Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Po­tom vez­mem z vy­sokého céd­rového vr­chol­ca a za­sadím ho; z vr­chol­ca jeho výhon­kov od­lomím mlád­nik a za­sadím ho na vy­soký a vy­čnievajúci vrch. 23 Na vy­sokom vr­chu Iz­raela ho za­sadím, vy­ženie vet­vy, prinesie ovocie a stane sa nád­her­ným céd­rom, i budú bývať pod ním všet­ky vtáky s roz­ličným perím, v tôni jeho vetiev budú pre­bývať. 24 Po­tom všet­ky poľné stromy po­znajú, že ja som Hos­podin, že som ponížil vy­soký strom a vy­výšil som níz­ky strom, že som vy­sušil ešte zelený strom a pri­viedol som k roz­kvetu suchý strom. Ja, Hos­podin, som po­vedal, a spl­ním to!

EvanjelickýEzechiel17