EvanjelickýEzechiel11

Ezechiel

Súd nad predákmi ľudu1 Duch ma zdvihol a doniesol k východ­nej bráne chrámu Hos­podinov­ho. A hľa, vo vchode do brány bolo dvad­saťpäť mužov. Medzi nimi som videl Jaazan­ju, syna Az­zúrov­ho, a Pelat­ju, syna Benájov­ho, kniežatá ľudu. 2 Riekol mi: Človeče, toto sú mužovia, ktorí vy­mýšľajú ne­právosť a ktorí dávajú zlú radu v tom­to mes­te. 3 Hovoria: Čo­skoro sa nebudú stavať domy. Mes­to je hr­n­com a my sme mäsom. 4 Pre­to prorokuj proti nim, prorokuj, človeče! 5 Tu padol na mňa Duch Hos­podinov a riekol mi: Hovor: Tak­to vraví Hos­podin: Tak ste hovorievali, dom Iz­raela, ja viem, čo vám prišlo na myseľ. 6 Zväčšili ste počet svojich za­bitých v tom­to mes­te a na­pl­nili ste jeho ulice za­bitými. 7 Pre­to tak­to vraví Hos­podin, Pán: Vaši za­bití, ktorých ste zložili v mes­te, sú mäsom, a ono je hr­n­com; ale vás vy­vediem z jeho stredu. 8 Obávate sa meča, a pred­sa uvediem meč na vás - znie výrok Hos­podina, Pána. 9 Vy­vediem vás z neho, vy­dám vás do ruky cudzin­cov a vy­konám na vás roz­sud­ky: 10 pad­nete mečom. Budem vás súdiť na hranici Iz­raela. Po­tom po­znáte, že ja som Hos­podin. 11 Ono vám nebude hr­n­com, ani vy v ňom nebudete mäsom; na hranici Iz­raela budem vás súdiť. 12 Po­tom po­znáte, že ja som Hos­podin, v ktorého ustanoveniach ste nechodili, ani ste ne­pl­nili moje nariadenia, ale konali ste podľa pred­pisov národov, ktoré sú okolo vás. 13 Kým som prorokoval, zo­mrel Pelat­já, syn Benájov. Vtedy som padol na tvár a zvolal moc­ným hlasom: Ach, Hos­podine, Pane, chceš ú­pl­ne zničiť zvyšok Iz­raela? Zasľúbenie obnovenia14 Vtedy mi za­znelo slovo Hos­podinovo: 15 Človeče, o tvojich bratoch, tvojich príbuz­ných a o celom dome Iz­raela hovoria obyvatelia Jeruzalema: Sú ďaleko od Hos­podina, nám je daná táto krajina do vlast­níc­tva. 16 Pre­to po­vedz: Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Vskut­ku, ja som ich za­hnal ďaleko medzi národy a rozp­týlil som ich po krajinách, ale budem im svätyňou za krát­ky čas v krajinách, do ktorých prišli. 17 Pre­to po­vedz: Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Po­tom vás zhromaždím spomedzi národov a po­zbieram vás z krajín, do ktorých ste boli rozp­týlení; dám vám pôdu Iz­raela. 18 Keď tam prídu, od­stránia z nej všet­ky jej mrz­ké a ohav­né mod­ly. 19 Po­tom im dám jed­no srd­ce a nového ducha vložím do ich vnút­ra; od­stránim kamen­né srd­ce z ich tela a vložím im srd­ce mäsité, 20 aby chodili podľa mojich ustanovení, aby za­chovávali moje nariadenia a pl­nili ich. Oni budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom. 21 Avšak na tých, ktorých srd­ce sa pri­dŕža ich mrz­kých a ohav­ných modiel, na ich hlavu uvalím trest za ich ces­ty - znie výrok Hos­podina, Pána. Odchod slávy Hospodinovej22 Cherubi zdvih­li svoje kríd­la a kolesá sa po­hli zároveň s nimi, za­tiaľ čo sláva Boha Iz­raela bola nad nimi. 23 Po­tom sláva Hos­podinova od­išla na­hor z mes­ta a za­stala na vr­chu východ­ne od mes­ta. 24 Po­tom ma duch zdvihol a pro­stred­níc­tvom Ducha Božieho ma zaniesol vo videní do Chal­dej­ska k zajatým. Po­tom od­išlo odo mňa videnie, ktoré som mal. 25 Vy­rozp­rával som zajatým všet­ko, čo mi Hos­podin dal prežiť vo videní.

EvanjelickýEzechiel11