EvanjelickýDaniel7

Daniel

Danielovo videnie o štyroch zvieratách1 V pr­vom roku babylon­ského kráľa Bélšac­cara mal Daniel sen a videnie, ktoré mu pre­beh­li hlavou na jeho lôžku. Nato opísal sen. Začiatok správy hovorí: 2 Daniel po­vedal: V noci som mal videnie: Aj­hľa, štyri vet­ry neba roz­búrili veľké more 3 a z mora sa vy­norili štyri veľké zvieratá, jed­no od­lišné od druhého. 4 Pr­vé bolo ako lev a malo or­lie kríd­la. Videl som, že mu vy­tr­hali kríd­la, a keď ho zdvih­li zo zeme, po­stavili ho na obe nohy ako človeka a do­stalo ľud­ské srd­ce. 5 Po­tom druhé zviera, cel­kom iné, podob­né med­veďovi, bolo po­stavené na pred­nú stranu a v tlame medzi zubami malo tri reb­rá. Hovorili mu: Hore sa! Jedz mnoho mäsa! 6 Nato som videl, že sa ob­javilo ďalšie zviera ako le­opard a malo štyri vtáčie kríd­la na bokoch. Zviera malo štyri hlavy a do­stalo moc. 7 Ďalej som videl v nočných videniach, že sa zjavilo štvr­té zviera, strašné a náram­ne sil­né. Malo veľké želez­né zuby, žralo, dr­vilo a zvyšok pošliapalo nohami. Bolo od­lišné od všet­kých zvierat, ktoré boli pred ním; malo desať rohov. 8 Po­zoroval som rohy, a hľa, ďalší, malý vy­rás­tol medzi nimi. Tri z pr­vých rohov boli vy­tr­hnuté. A hľa, na tom­to rohu boli oči ako ľud­ské, a ús­ta, ktoré hovorili veľké veci. 9 Videl som, ako po­stavili tróny a Vekom starý si za­sadol. Jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na Jeho hlave boli ako čis­tá vl­na. Oh­nivé plamene boli Mu trónom, blčiaci oheň Jeho kolesami. 10 Oh­nivá rieka vy­tekala spred Neho, tisíce tisícov Mu slúžili a desaťtisíce desaťtisícov stáli pre Ním. Súd za­sadol a knihy sa ot­vorili. 11 Po­tom som sa ob­zrel pre zvuk veľkých slov, ktoré vy­dával roh. Po­zrel som sa, a zviera bolo za­bité, jeho telo zničené a vy­dané na spálenie. 12 Aj os­tat­ným zvieratám bola odňatá moc a bol im určený čas a hodina, do­kiaľ majú žiť. Syn človeka13 V nočných videniach som videl, že na nebes­kých ob­lakoch pri­chádzal nie­kto ako Syn človeka. Do­stal sa k Vekom starému a pri­vied­li ho pred Neho. 14 Do­stal moc, slávu i kráľov­stvo, aby Mu slúžili všet­ci ľudia, národy a národ­nos­ti. Jeho vláda je večná vláda a ne­pominie, Jeho kráľov­stvo nezanik­ne. 15 Ja, Daniel, bol som tým zdesený, a videnia, ktoré mi pre­beh­li hlavou, ma znepokojili. 16 Pri­stúpil som k jed­nému z tých, čo stáli, a pýtal som si vy­svet­lenie o tom všet­kom. Od­povedal mi a obo­známil ma s výz­namom vecí. 17 Tie štyri veľké zvieratá, to sú štyria králi, ktorí po­vs­tanú zo zeme. 18 A svätí Naj­vyššieho do­stanú kráľov­stvo a ud­ržia kráľov­stvo na večnosť, ba na večné veky. 19 Po­tom som chcel zís­kať is­totu o štvr­tom zvierati, ktoré bolo od­lišné od os­tat­ných: bolo náram­ne hroz­né; jeho zuby boli želez­né a pazúry bron­zové; žralo, dr­vilo a zvyšok pošliapalo nohami; 20 i o desiatich rohoch, ktoré malo na hlave; a o ďalšom rohu, ktorý vy­rás­tol a pred ktorým tri pad­li; o rohu, ktorý mal oči a ús­ta, čo hovorili veľké veci. Zdal sa byť väčší ako os­tat­né. 21 Keď som sa po­zeral, ten­to roh viedol voj­nu so svätými a pre­máhal ich, 22 kým ne­prišiel Vekom starý a ne­pris­lúžil právo svätým Naj­vyššieho a ne­na­stal čas, keď svätí do­stali kráľov­stvo. 23 Vtedy po­vedal: Štvr­té zviera bude štvr­tým kráľov­stvom na zemi, ktoré bude od­lišné od os­tat­ných kráľovs­tiev. Po­hl­tí celú zem, rozm­láti a ro­zdr­ví ju. 24 A desať rohov znamená, že z toh­to kráľov­stva po­vs­tane desať kráľov, a po nich po­vs­tane iný. Ten bude od­lišný od predošlých a zvrh­ne troch kráľov. 25 Bude hovoriť reči proti Naj­vyššiemu a trápiť bude svätých Naj­vyššieho. Bude chcieť zmeniť časy sviat­kov i zákony. Budú mu dané do rúk na jeden čas, na dva časy a na pol času. 26 Ale za­sad­ne súd a jeho vláda mu bude odňatá, spus­tošená a navždy zničená. 27 No kráľov­stvo a moc i veľkosť kráľov­stva pod celým nebom budú odo­vzdané ľudu svätých Naj­vyššieho; ich kráľov­stvo bude večné a všet­ky moc­nár­stva im musia slúžiť a byť pod­dané. 28 Tu sa končí správa. Mňa, Daniela, veľmi znepokojili moje myšlien­ky a moja tvár zmenila far­bu; ale videnie som si za­pamätal.

EvanjelickýDaniel7