EvanjelickýDaniel7,19

Daniel 7:19

Po­tom som chcel zís­kať is­totu o štvr­tom zvierati, ktoré bolo od­lišné od os­tat­ných: bolo náram­ne hroz­né; jeho zuby boli želez­né a pazúry bron­zové; žralo, dr­vilo a zvyšok pošliapalo nohami;


Verš v kontexte

18 A svätí Naj­vyššieho do­stanú kráľov­stvo a ud­ržia kráľov­stvo na večnosť, ba na večné veky. 19 Po­tom som chcel zís­kať is­totu o štvr­tom zvierati, ktoré bolo od­lišné od os­tat­ných: bolo náram­ne hroz­né; jeho zuby boli želez­né a pazúry bron­zové; žralo, dr­vilo a zvyšok pošliapalo nohami; 20 i o desiatich rohoch, ktoré malo na hlave; a o ďalšom rohu, ktorý vy­rás­tol a pred ktorým tri pad­li; o rohu, ktorý mal oči a ús­ta, čo hovorili veľké veci. Zdal sa byť väčší ako os­tat­né.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

19 Vtedy som chcel vedieť istotu o tom štvr­tom zvierati, ktoré bolo roz­diel­ne od nich od všet­kých, strašné náram­ne, ktoré malo zuby zo železa a pazúry z medi, k­toré žralo a krúšilo a ostatok šliapalo svojimi nohami,

Evanjelický

19 Po­tom som chcel zís­kať is­totu o štvr­tom zvierati, ktoré bolo od­lišné od os­tat­ných: bolo náram­ne hroz­né; jeho zuby boli želez­né a pazúry bron­zové; žralo, dr­vilo a zvyšok pošliapalo nohami;

Ekumenický

19 Po­tom som chcel po­znať vy­svet­lenie o štvrtej šel­me, ktorá sa líšila od os­tat­ných. Vzbudzovala veľký strach, jej zuby boli zo železa, jej pazúry z bronzu, hl­tala, drúz­gala a zvyšok šliapala svojimi nohami.

Bible21

19 Po­tom jsem chtěl vědět, co zna­mená ta čtvr­tá šel­ma, která se liši­la od všech ostatních: Byla strašná a děsivá, se že­lez­ný­mi zuby a bronzový­mi drápy, hl­ta­la a drti­la a zby­tek roz­du­páva­la no­ha­ma.