EvanjelickýDaniel11

Daniel

1 A ja som stál pri ňom aj v pr­vom roku méd­skeho Dária, aby som mu po­máhal a ochraňoval ho. 2 Teraz ti však oznámim prav­du. Hľa, ešte traja králi po­vs­tanú v Per­zii, ale štvr­tý zís­ka väčšie bohat­stvo ako všet­ci. Pri svojej sile popudí svojím bohat­stvom všet­ko proti gréc­kemu kráľov­stvu. Boje medzi severom a juhom3 Po­vs­tane hr­din­ský kráľ. Panovať bude s veľkou mocou a konať, čo sa mu za­chce. 4 No tak rých­lo, ako po­vs­tane, bude jeho kráľov­stvo roz­bité a roz­delené na štyri svetové strany, ale nie jeho po­tom­stvu ani s mocou, ktorou vládol. Jeho kráľov­stvo bude spus­tošené a do­stane sa iným. 5 Po­tom zmo­cnie kráľ juhu, ale jed­no z jeho kniežat bude sil­nejšie ako on a bude panovať. Moc jeho vlády bude veľká. 6 Po nie­koľkých rokoch sa spoja a dcéra južného kráľa príde k sever­nému kráľovi, aby vy­tvorila rov­nováhu. Ale ne­ud­rží svoj vplyv a jej po­tom­stvo nebude mať tr­vác­nosť. Ona, jej sprievod­covia, jej dieťa aj ten, ktorý ju dočas­ne po­silňoval, budú vy­daní. 7 Po­tom z jej koreňov po­vs­tane výhonok, ten vy­tiah­ne proti voj­sku kráľa severu, vnik­ne do jeho pev­nos­tí a ukáže proti nim svoju moc. 8 Aj ich bohov s ich liatymi mod­lami i striebor­ným a zlatým skvost­ným náčiním od­vlečie do zajatia v Egyp­te. Nie­koľko rokov nechá sever­ného kráľa na po­koji. 9 Ten po­tom vnik­ne do krajiny južného kráľa; ale vráti sa do svojej zeme. 10 Jeho syn však vy­strojí a zhromaždí veľké množs­tvo bojov­níkov, ktoré príde, všet­ko za­plaví a všade prenik­ne. Znova vy­strojí a dôj­de až po jeho pev­nosť. 11 Kráľ juhu sa roz­horčí, vy­tiah­ne a bude bojovať proti ne­mu, kráľovi severu. Ten po­staví veľké množs­tvo, ale jeho voj­sko bude vy­dané do rúk toho druhého. 12 Keď bude dav od­vlečený, jeho srd­ce spyšnie, porazí desaťtisíce, ale ne­vyd­rží so silami. 13 Sever­ný kráľ znova po­staví veľké voj­sko, väčšie ako prv, a po nie­koľkých rokoch pri­tiah­ne s veľkým voj­skom a s veľkým bohat­stvom. 14 V tom čase po­vs­tanú mnohí proti južnému kráľovi a násil­níci z jeho vlast­ného národa sa po­z­dvih­nú, aby sa spl­nilo videnie; ale pad­nú. 15 Vtom príde sever­ný kráľ, navŕši val a za­berie jeho opev­nené mes­to. Sily juhu ne­ob­stoja a jeho vy­braný ľud nebude môcť ob­stáť. 16 Ten, ktorý proti nemu vy­tiah­ne, bude robiť, čo sa mu za­chce, a ni­kto pred ním ne­ob­stojí. Za­staví sa v krajine nád­hery a v jeho rukách bude všet­ko. 17 Zau­mieni si prísť s mocou celého svoj­ho kráľov­stva, priniesť pod­mien­ky vy­rov­nania; dá mu spomedzi žien dcéru, ktorá má byť jeho skazou. Ale ne­ob­stojí to a ne­us­kutoční sa. 18 Po­tom ob­ráti po­zor­nosť na os­trovy a mnohé zauj­me. Ale jeden vod­ca urobí koniec jeho vy­smievaniu, keď mu od­platí jeho výs­mech. 19 Po­tom ob­ráti po­zor­nosť na pev­nos­ti vlast­nej krajiny, ale po­tkne sa, pad­ne a ni­kto ho viac nenáj­de. 20 Na jeho mies­to na­stúpi iný, ktorý s kráľov­skou slávou pošle svoj­ho vy­berača po­plat­kov. No po nie­koľkých dňoch bude zničený - nie však hnevom ani voj­nou. Čas poslednej hrôzy21 Na jeho mies­to na­stúpi opo­vr­hnutý človek, ktorému udelí kráľov­skú hod­nosť; nebadane príde a záker­ne sa zmoc­ní kráľov­stva. 22 Voj­ská budú pred ním ú­pl­ne zmetené a roz­bité; podob­ne aj knieža zmluvy. 23 Po uzav­retí spojenec­tva bude si počínať pod­vod­ne. Vzras­tie a zmo­cnie upro­stred malého národa. 24 Nebadane vnik­ne do najúrod­nejších krajov a bude robiť, čo nerobili jeho ot­covia ani ot­covia jeho ot­cov, roz­deľujúc svojim ľuďom lúpež, korisť a imanie. Bude snovať plány proti pev­nos­tiam, ale len dočasu. 25 Po­tom roz­nieti s veľkým voj­skom svoju silu a od­vahu proti južnému kráľovi. Ale ten sa vrh­ne do boja s veľkým a nad­mieru moc­ným voj­skom. No ne­ob­stojí, lebo sa budú proti nemu snovať ú­klady. 26 Tí, čo jedia jeho po­krm, ho zničia a zmetú jeho voj­sko. Mnohí pad­nú pre­bod­nutí. 27 Obaja králi za­mýšľajú zlé. Pri jed­nom stole budú hovoriť lož, ale to ne­povedie k cieľu. Lebo koniec na­stane len v určenom čase. 28 Vráti sa do svojej krajiny s veľkým majet­kom a so srd­com ob­ráteným proti svätej zmluve. Podľa toho bude konať a vráti sa do svojej krajiny. 29 V určenom čase sa opäť vrh­ne proti juhu, ale ten­toraz to nebude tak ako pr­výk­rát. 30 Proti nemu prídu kitej­ské lode; stratí od­vahu a vráti sa s hnevom proti svätej zmluve a podľa toho bude konať. Opäť sa vráti a bude dávať po­zor na tých, ktorí opúšťajú svätú zmluvu. 31 Jeho voj­ská po­vs­tanú a znes­vätia svätyňu i pev­nosť; od­stránia ustavičnú obeť a po­stavia tam pus­tošiacu ohav­nosť. 32 Tých, ktorí bez­božne konajú proti zmluve, zvedie úlis­nosťou k od­pad­nutiu; ale ľud, ktorý po­zná svoj­ho Boha, ostane pev­ný a bude podľa toho konať. 33 Mnohí v ľude budú klesať ohňom a mečom, zajatím a plienením. 34 Keď budú klesať, do­stane sa im malej po­moci; ale mnohí sa k nim úlis­ne pri­poja. 35 Aj z múd­rych mnohí kles­nú, aby bola vy­konaná medzi nimi skúška, triedenie a očis­ta až do časov kon­ca. Lebo to ešte po­tr­vá až do určeného času. 36 Kráľ bude konať podľa svojej vôle. Bude sa vy­vyšovať a vy­pínať nad každého boha; bude hovoriť ne­slýchané veci aj proti Bohu bohov. Bude sa mu dariť, až kým sa ne­ukončí hnev. Lebo sa spl­ní, čo bolo určené. 37 Nebude sa starať ani o boha svojich ot­cov; nebude sa starať ani o miláčika žien alebo nejakého boha. Lebo sa bude vy­pínať nad všet­kých. 38 Na­mies­to toho bude uc­tievať boha pev­nos­tí; boha, ktorého jeho ot­covia ne­poz­nali, bude uc­tievať zlatom, strieb­rom, drahokamami a klenot­mi. 39 Bude po­stupovať proti naj­sil­nejším pev­nos­tiam s po­mocou cudzieho boha. Tým, ktorí ho uznajú, dá veľkú česť, dá im vlád­nuť nad mnohými a ako od­menu im roz­delí pôdu. 40 V po­sled­nom čase sa zrazí s ním kráľ juhu. Sever­ný kráľ zaútočí proti nemu s voz­mi, jazd­cami a mnohými loďami; vpad­ne do krajín, za­plaví ich a preženie sa cez ne. 41 Príde aj do Krajiny nád­hery; mnohé krajiny pad­nú. Ale tieto unik­nú z jeho rúk: Edóm, Moáb a hlav­ná časť Am­món­cov. 42 Vy­strie ruku na krajiny. Ani Egypt mu ne­unik­ne. 43 Bude panovať nad zlatými a striebor­nými po­klad­mi i nad všet­kými vzác­nosťami Egyp­ta. Líbyj­ci a Kúšij­ci budú pat­riť k jeho sprievodu. 44 Vtom ho pre­strašia správy z východu a severu a on vy­razí s veľkým hnevom, aby spus­tošil a vy­hladil mnohých. 45 Po­staví svoje kráľov­ské stany medzi morom a svätým vr­chom nád­hery. Do­koná však, a ni­kto mu ne­pomôže.

EvanjelickýDaniel11