EvanjelickýDaniel7,11

Daniel 7:11

Po­tom som sa ob­zrel pre zvuk veľkých slov, ktoré vy­dával roh. Po­zrel som sa, a zviera bolo za­bité, jeho telo zničené a vy­dané na spálenie.


Verš v kontexte

10 Oh­nivá rieka vy­tekala spred Neho, tisíce tisícov Mu slúžili a desaťtisíce desaťtisícov stáli pre Ním. Súd za­sadol a knihy sa ot­vorili. 11 Po­tom som sa ob­zrel pre zvuk veľkých slov, ktoré vy­dával roh. Po­zrel som sa, a zviera bolo za­bité, jeho telo zničené a vy­dané na spálenie. 12 Aj os­tat­ným zvieratám bola odňatá moc a bol im určený čas a hodina, do­kiaľ majú žiť.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

11 Vtedy som poz­rel a hľadel som pre hlas velikej reči, ktorú hovoril roh, a hľadel som, až bolo zviera za­bité a jeho telo za­hubené a dané, aby ho spálil oheň.

Evanjelický

11 Po­tom som sa ob­zrel pre zvuk veľkých slov, ktoré vy­dával roh. Po­zrel som sa, a zviera bolo za­bité, jeho telo zničené a vy­dané na spálenie.

Ekumenický

11 Po­tom som hľadel na roh, ktorý hovoril hlas­no a mal silác­ke reči. Po­zeral som, kým tá šel­ma nebola usmr­tená. Jej telo bolo zničené a vy­dané na spálenie ohňom.

Bible21

11 Díval jsem se dál, ne­boť jsem slyšel, jaké pyšné řeči vedl onen malý roh. Vtom jsem uvi­děl, jak ta šel­ma byla za­bi­ta a její tělo vy­dáno zkáze v pla­menech.