EvanjelickýDaniel7,6

Daniel 7:6

Nato som videl, že sa ob­javilo ďalšie zviera ako le­opard a malo štyri vtáčie kríd­la na bokoch. Zviera malo štyri hlavy a do­stalo moc.


Verš v kontexte

5 Po­tom druhé zviera, cel­kom iné, podob­né med­veďovi, bolo po­stavené na pred­nú stranu a v tlame medzi zubami malo tri reb­rá. Hovorili mu: Hore sa! Jedz mnoho mäsa! 6 Nato som videl, že sa ob­javilo ďalšie zviera ako le­opard a malo štyri vtáčie kríd­la na bokoch. Zviera malo štyri hlavy a do­stalo moc. 7 Ďalej som videl v nočných videniach, že sa zjavilo štvr­té zviera, strašné a náram­ne sil­né. Malo veľké želez­né zuby, žralo, dr­vilo a zvyšok pošliapalo nohami. Bolo od­lišné od všet­kých zvierat, ktoré boli pred ním; malo desať rohov.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

6 Po­tom som videl a hľa, zase iné z­viera čo do podoby jako le­opard, ktoré malo štyri vtáčie krýd­la na svojom chrb­te, a štyri hlavy malo zviera, a bolo mu dané pan­stvo.

Evanjelický

6 Nato som videl, že sa ob­javilo ďalšie zviera ako le­opard a malo štyri vtáčie kríd­la na bokoch. Zviera malo štyri hlavy a do­stalo moc.

Ekumenický

6 Po­tom som hľadel ďalej a hľa, ob­javila sa ďalšia šel­ma, podob­ná le­opar­dovi. Na chrb­te mala štyri kríd­la ako vtáky a mala štyri hlavy. Do­stala moc.

Bible21

6 Díval jsem se dál a hle, ob­jevi­la se další šel­ma, podobná pardálu, ale na zá­dech mě­la čtyři ptačí kříd­la. Mě­la čtyři hlavy a byla jí dá­na moc.