EvanjelickýDaniel7,7

Daniel 7:7

Ďalej som videl v nočných videniach, že sa zjavilo štvr­té zviera, strašné a náram­ne sil­né. Malo veľké želez­né zuby, žralo, dr­vilo a zvyšok pošliapalo nohami. Bolo od­lišné od všet­kých zvierat, ktoré boli pred ním; malo desať rohov.


Verš v kontexte

6 Nato som videl, že sa ob­javilo ďalšie zviera ako le­opard a malo štyri vtáčie kríd­la na bokoch. Zviera malo štyri hlavy a do­stalo moc. 7 Ďalej som videl v nočných videniach, že sa zjavilo štvr­té zviera, strašné a náram­ne sil­né. Malo veľké želez­né zuby, žralo, dr­vilo a zvyšok pošliapalo nohami. Bolo od­lišné od všet­kých zvierat, ktoré boli pred ním; malo desať rohov. 8 Po­zoroval som rohy, a hľa, ďalší, malý vy­rás­tol medzi nimi. Tri z pr­vých rohov boli vy­tr­hnuté. A hľa, na tom­to rohu boli oči ako ľud­ské, a ús­ta, ktoré hovorili veľké veci.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

7 Po­tom som videl v nočných videniach a hľa, i štvrté zviera vystúpilo, strašné a hroz­né a veľmi sil­né, ktoré malo veľké želez­né zuby; žralo a krúšilo a ostatok šliapalo svojimi nohami a to bolo roz­diel­ne od všet­kých zvierat, ktoré sa boly zjavily pred ním, a malo desať rohov.

Evanjelický

7 Ďalej som videl v nočných videniach, že sa zjavilo štvr­té zviera, strašné a náram­ne sil­né. Malo veľké želez­né zuby, žralo, dr­vilo a zvyšok pošliapalo nohami. Bolo od­lišné od všet­kých zvierat, ktoré boli pred ním; malo desať rohov.

Ekumenický

7 Po­tom som v nočných videniach zbadal štvr­tú šel­mu. Vzbudzovala strach a hrôzu, bola ne­smier­ne moc­ná. Mala veľké želez­né zuby, ktorými hl­tala a drúz­gala, zvyšok podupala nohami. Líšila sa od všet­kých os­tat­ných šeliem, ktoré boli pred ňou. Mala desať rohov.

Bible21

7 Po­tom to noční vi­dění pokračovalo a hle, spatřil jsem čtvr­tou šel­mu. Byla děsivá a hroz­ná a mě­la strašnou sílu. Svý­mi ob­rov­ský­mi že­lez­ný­mi zuby hl­ta­la a drti­la a zby­tek roz­du­páva­la no­ha­ma. Liši­la se od všech še­lem, které ji před­cháze­ly, a mě­la deset ro­hů.