EvanjelickýDaniel12

Daniel

Vzkriesenie a odplata1 V tom čase po­vs­tane veľké knieža Mícháél, ktoré sa za­stane synov tvoj­ho ľudu. Na­stane čas súženia, akého nebolo, od­kedy jes­tvujú národy, až po ten­to čas. V tom čase bude za­chránený tvoj ľud i každý, ktorého náj­du za­písaného v knihe. 2 Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa pre­budia, jed­ni na večný život, druhí na han­bu a večné za­vr­hnutie. 3 Ale múd­ri skvieť sa budú ako blesk ob­lohy, a tí, ktorí mnohých pri­vádzajú k spravod­livos­ti, budú ako hviez­dy na večné veky. Zapečatenie proroctva4 Ty však, Daniel, ukry tieto slová a za­pečať knihu až po po­sled­ný čas! Mnohí budú skúmať a po­znanie sa rozm­noží. 5 Ja, Daniel, som videl, že tam stáli dvaja iní mužovia; jeden na tom­to brehu rieky, druhý na druhom brehu rieky. 6 Tu jeden po­vedal mužovi, ob­lečenému do ľanového rúcha, ktorý bol nad vodami rieky: Kedy na­stane koniec tých­to udalos­tí? 7 Nato som počul muža, ob­lečeného do ľanového rúcha, ktorý bol nad vodami rieky; zdvihol pravicu i ľavicu k nebu a pri­sahal na Večne živého: Po­tr­vá to jeden čas, dva časy a pol času. A keď sa do­vŕši zničenie moci svätého ľudu, všet­ko toto sa uskutoční. 8 Počul som to, ale ne­porozumel, a vtedy som po­vedal: Pane môj, aký bude koniec tých­to dejov? 9 Od­povedal: Choď, Daniel! Lebo slová sú skryté a za­pečatené až po po­sled­ný čas! 10 Mnohí prej­du triedením, očis­tou a skúškou, ale bez­božní budú páchať bez­božnosť. Ani jeden bez­božný ne­pochopí, ale roz­um­ní po­chopia. 11 Od­vtedy, ako bude od­stránená ustavičná obeť a po­stavená pus­tošiaca ohav­nosť, uplynie tisíc­dve­stodeväťdesiat dní. 12 Blaho­slavený, kto bude čakať a dočká sa tisíc­tri­stot­rid­saťpäť dní. 13 Ty však choď v ús­trety kon­cu a od­počívaj! Po­tom vstaneš k svoj­mu údelu na kon­ci dní.

EvanjelickýDaniel12