EvanjelickýDaniel8

Daniel

Videnie o kozlovi a baranovi1 V treťom roku kraľovania kráľa Bélšac­cara sa mne, Danielovi, do­stalo zjavenie vo videní, a to po videní, ktoré som mal na začiat­ku. 2 Mal som videnie; v ňom som bol na hrade v Šúšane, ktorý je v krajine Elám. Vo svojom videní pri rieke Úlaj, 3 keď som zdvihol oči, videl som pri rieke stáť jed­ného barana, ktorý mal dva rohy. Oba rohy boli vy­soké, ale jeden bol vy­šší ako druhý. Vy­šší vy­rás­tol ne­skoršie. 4 Videl som barana klať na západ, na sever, na juh; nijaké zviera pred ním ne­ob­stálo a ni­kto sa ne­mohol vy­slobodiť z jeho moci. Robil, čo chcel, a mohut­nel. 5 Keď som to po­zoroval, od západu pri­chádzal kozol na po­vrch celej zeme, jej sa však nedotýkal. Mal nápad­ný roh medzi očami. 6 Prišiel k dvoj­rohému baranovi, ktorého som videl stáť pri rieke, a rútil sa na neho svojou zúrivou silou. 7 Videl som, ako dorazil k baranovi, roz­zúril sa naň, narazil doň a dolámal mu oba rohy; baran ne­mal silu ob­stáť pred ko­zlom. Ten ho zhodil na zem a pošliapal. A ni­kto nezach­ránil barana z moci koz­la. 8 Kozol veľmi zmohut­nel; keď zmoc­nel, zlomil sa mu veľký roh a na jeho mies­te narást­li štyri nápad­né rohy na štyri svetové strany. 9 Z jed­ného z nich vy­rás­tol ďalší malý roh, ktorý nad­mieru zmohut­nel smerom na juh, na východ a smerom k nád­her­nej krajine. 10 A vzrás­tol až po knieža nebies, zvr­hol nie­ktorých z voj­ska a z hviezd a pošliapal ich. 11 Vzrás­tol až po veliteľa nebes­kého voj­ska, od­stránil ustavičnú obeť a spus­tošil príbytok Jeho svätyne. 12 Voj­sko bolo od­boj­ne po­stavené proti ustavičnej obeti. Zvr­h­lo prav­du na zem, a čo robilo, to sa mu darilo. 13 Vtedy som počul hovoriť svätého; svätý po­vedal nie­komu, kto sa pýtal: Až do­kedy bude platiť videnie o ustavičnej obeti, o pus­tošiacom od­boji, o svätyni, po ktorej šliape voj­sko? 14 Od­povedal mu: Až prej­de dvetisíc­tri­sto večerov a rán, po­tom bude svätyňa opäť uvedená do správ­neho stavu. 15 Keď som ja, Daniel, videl zjavenie, usiloval som sa porozumieť, a vtom za­stal predo mnou ktosi, kto vy­zeral ako muž. 16 Počul som ľud­ský hlas medzi breh­mi Úlaja. Ten hovoril: Gab­riel, vy­svet­li mu ten­to zjav! 17 Tak prišiel k mies­tu, kde som stál. Keď prišiel, zľakol som sa a padol na tvár. Po­vedal mi: Po­chop, človeče, že videnie sa týka po­sled­ných čias. 18 Keď hovoril so mnou, omráčený som padol tvárou na zem. Dot­kol sa ma a po­stavil na mies­to, kde som stál. 19 Po­tom po­vedal: Aj­hľa, dávam ti vedieť, čo sa stane na kon­ci doby hnevu. Lebo sa to týka po­sled­ných ob­dobí. 20 Dvoj­rohý baran, ktorého si videl, to sú králi méd­ski a perz­skí. 21 Kozol, to je gréc­ky kráľ. Veľký roh medzi jeho očami, to je pr­vý kráľ. 22 To, že sa zlomil a že na jeho mies­te vy­rást­li štyri, znamená: štyri kráľov­stvá po­vs­tanú z jeho národa, ale nebudú mať jeho moc. 23 Na kon­ci ich kraľovania, keď pre­vinil­ci do­pl­nia svoju mieru, po­vs­tane kráľ s dr­zou tvárou a skúsený v ú­kladoch. 24 Jeho moc vzras­tie, ale nebude tak sil­ný ako oni. Spôsobí hroz­né nešťas­tie. Podarí sa mu, čo bude robiť. Skazí moc­nárov a proti svätému ľudu 25 sa ob­rátia jeho ú­klady. Podarí sa mu to pod­vodom, v srd­ci spyšnie a bez­ohľad­ne zničí mnohých. Vzprieči sa Kniežaťu kniežat, ale na­koniec bude ro­zdr­vený bez ľud­ského zásahu. 26 Videnie o večeroch a ránach, ako bolo po­vedané, je prav­da. Ty však ud­rž videnie v taj­nos­ti, lebo sa to vzťahuje na ďalekú budúc­nosť. 27 Ja, Daniel, som na nie­koľko dní ochorel. Po­tom som vstal a konal službu u kráľa. Ale bol som vzrušený pre videnie a nechápal som ho.

EvanjelickýDaniel8