EvanjelickýDaniel7,14

Daniel 7:14

Do­stal moc, slávu i kráľov­stvo, aby Mu slúžili všet­ci ľudia, národy a národ­nos­ti. Jeho vláda je večná vláda a ne­pominie, Jeho kráľov­stvo nezanik­ne.


Verš v kontexte

13 V nočných videniach som videl, že na nebes­kých ob­lakoch pri­chádzal nie­kto ako Syn človeka. Do­stal sa k Vekom starému a pri­vied­li ho pred Neho. 14 Do­stal moc, slávu i kráľov­stvo, aby Mu slúžili všet­ci ľudia, národy a národ­nos­ti. Jeho vláda je večná vláda a ne­pominie, Jeho kráľov­stvo nezanik­ne. 15 Ja, Daniel, bol som tým zdesený, a videnia, ktoré mi pre­beh­li hlavou, ma znepokojili.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

14 A bolo jemu dané pan­stvo i sláva i kráľov­stvo, a slúžily mu všet­ky národy a ľudia a jazyky; jeho pan­stvo je večným pan­stvom, ktoré ne­pominie, a jeho kráľov­stvo je také, ktoré nebude zničené.

Evanjelický

14 Do­stal moc, slávu i kráľov­stvo, aby Mu slúžili všet­ci ľudia, národy a národ­nos­ti. Jeho vláda je večná vláda a ne­pominie, Jeho kráľov­stvo nezanik­ne.

Ekumenický

14 Bola mu odo­vzdaná moc a sláva i kráľov­stvo, aby mu slúžili ľudia každého národa i jazyka. Jeho moc je večná, ni­kdy ne­pominie, a jeho kráľov­stvo nebude ni­kdy zničené.

Bible21

14 Byla mu dá­na vláda, sláva i království, aby jej cti­li všich­ni li­dé, náro­dy i jazyky. Jeho vláda je věčná – nikdy neskončí, jeho králov­ství se ne­zhroutí!