EvanjelickýDaniel7,10

Daniel 7:10

Oh­nivá rieka vy­tekala spred Neho, tisíce tisícov Mu slúžili a desaťtisíce desaťtisícov stáli pre Ním. Súd za­sadol a knihy sa ot­vorili.


Verš v kontexte

9 Videl som, ako po­stavili tróny a Vekom starý si za­sadol. Jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na Jeho hlave boli ako čis­tá vl­na. Oh­nivé plamene boli Mu trónom, blčiaci oheň Jeho kolesami. 10 Oh­nivá rieka vy­tekala spred Neho, tisíce tisícov Mu slúžili a desaťtisíce desaťtisícov stáli pre Ním. Súd za­sadol a knihy sa ot­vorili. 11 Po­tom som sa ob­zrel pre zvuk veľkých slov, ktoré vy­dával roh. Po­zrel som sa, a zviera bolo za­bité, jeho telo zničené a vy­dané na spálenie.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

10 Oh­nivá rieka tiek­la a vy­chádzala zp­red neho; tisíc tisícov mu slúžilo, a desaťk­rát tisíc desaťtisícov stálo pred ním; za­sadol súd, a boly ot­vorené knihy.

Evanjelický

10 Oh­nivá rieka vy­tekala spred Neho, tisíce tisícov Mu slúžili a desaťtisíce desaťtisícov stáli pre Ním. Súd za­sadol a knihy sa ot­vorili.

Ekumenický

10 Oh­nivá rieka vy­vierala a vy­tekala spred neho. Tisíce tisícov mu po­sluhovali a desaťtisíce desaťtisícov stáli pred ním. Súd za­sadol a knihy sa ot­vorili.

Bible21

10 Proud oh­nivé ře­ky od něj vychází, miliony jsou jeho sloužící­cha mi­li­ar­dy před ním stojících. Soudní dvůr se po­sa­di­la byly otevře­ny kni­hy.