EvanjelickýDaniel1

Daniel

Daniel a jeho druhovia na babylonskom kráľovskom dvore1 V treťom roku kraľovania jud­ského kráľa Jehojákíma prišiel babylon­ský kráľ Nebúkad­necar k Jeruzalemu a ob­kľúčil ho. 2 Pán mu vy­dal do rúk jud­ského kráľa Jehojákíma i časť náčinia domu Božieho. Od­niesol ich do krajiny Šineár, do domu svoj­ho boha. Nádoby zaniesol do klenot­nice svoj­ho boha. 3 Po­tom kráľ po­vedal svoj­mu hlav­nému komor­níkovi Ašpenazovi, aby pri­viedol spomedzi Iz­rael­cov z kráľov­ského po­tom­stva, alebo zo šľach­ticov 4 mladíkov, na ktorých nebola vada, pek­ných vzhľadom, nadaných pre každú múd­rosť, bohatých v znalos­tiach a učen­livých, ktorí by boli schop­ní za­stávať službu v kráľov­skom paláci, aby ich vy­učoval chal­dej­skému pís­mu a reči. 5 Kráľ im určil den­ný prídel po­kr­mu z kráľov­skej stravy a z vína, ktoré on sám pil. Tri roky ich mal vy­chovávať a po ich uplynutí mali za­stávať službu pred kráľom. 6 Medzi nimi boli spomedzi Júdej­cov Daniel, Chanan­ja, Míšáél a Azar­ja. 7 Hlav­ný komor­ník im dal mená: Danielovi dal meno Bél­tšac­car, Chanan­jovi Šad­rach, Míšáélovi Méšach a Azar­jovi Abéd-Negó. 8 Daniel si zau­mienil, že sa ne­poškvr­ní po­kr­mom z kráľov­skej stravy ani vínom, ktoré píjaval kráľ, a vy­pýtal si od hlav­ného komor­níka po­volenie, aby sa ne­musel poškv­rňovať. 9 A Boh dal Danielovi, že našiel priazeň a milo­sr­den­stvo u hlav­ného komor­níka. 10 Hlav­ný komor­ník po­vedal Danielovi: Bojím sa svoj­ho pána, kráľa, ktorý určil váš po­krm a nápoj, že zbadá, že vy­zeráte horšie ako iní mladíci, vaši vrs­tov­níci. Tak mi u kráľa spôsobíte, že prídem o hlavu. 11 Vtedy od­povedal Daniel do­zor­covi, ktorého hlav­ný komor­ník určil nad Daniela, Chanan­ju, Míšáéla a Azar­ju: 12 Skús to desať dní so svojimi služob­ník­mi. Nech nám dávajú jesť zeleninu a piť vodu. 13 A po­tom nech sa pre­skúma pred tebou výzor náš a výzor mladíkov, ktorí jedia po­krm z kráľov­skej stravy. Po­tom nalož so svojimi služob­ník­mi podľa toho, čo uvidíš. 14 On ich v tej­to veci po­slúchol a skúsil to s nimi desať dní. 15 Po desiatich dňoch vy­zerali krajší a tučnejší v tele ako os­tat­ní mladíci, ktorí jed­li po­krm z kráľov­skej stravy. 16 Do­zor­ca od­niesol ich stravu a víno, ktoré mali piť, a dával im jesť zeleninu. 17 A Boh dal tým­to štyrom mladíkom učen­livosť a chápavosť pre každé pís­mo a múd­rosť. Daniel sa vy­znal v každom videní a v snoch. 18 Po uplynutí dní, určených kráľom na ich pred­vedenie, hlav­ný komor­ník ich pred­viedol pred Nebúkad­necara. 19 Kráľ sa zhováral s nimi, a medzi všet­kými sa nenašiel ni­kto ako Daniel, Chanan­ja, Míšáél a Azar­ja. 20 V každej veci, kde bolo treba múd­rosť a dô­vtip, na ktorý sa ich kráľ pýtal, zis­til, že desaťk­rát pre­vyšovali všet­kých čarodej­níkov a vešt­cov v celom jeho kráľov­stve. 21 Tak bol Daniel tam až do pr­vého roku kráľa Kýra.

EvanjelickýDaniel1