EvanjelickýDaniel7,17

Daniel 7:17

Tie štyri veľké zvieratá, to sú štyria králi, ktorí po­vs­tanú zo zeme.


Verš v kontexte

16 Pri­stúpil som k jed­nému z tých, čo stáli, a pýtal som si vy­svet­lenie o tom všet­kom. Od­povedal mi a obo­známil ma s výz­namom vecí. 17 Tie štyri veľké zvieratá, to sú štyria králi, ktorí po­vs­tanú zo zeme. 18 A svätí Naj­vyššieho do­stanú kráľov­stvo a ud­ržia kráľov­stvo na večnosť, ba na večné veky.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

17 Tie veľké zvieratá, ktoré štyri, štyria kráľovia, k­torí povstanú zo zeme.

Evanjelický

17 Tie štyri veľké zvieratá, to sú štyria králi, ktorí po­vs­tanú zo zeme.

Ekumenický

17 Štyri veľké šel­my znamenajú, že na zemi po­vs­tanú štyria králi.

Bible21

17 „­Ty čtyři ob­rov­ské šel­my jsou čtyři králové, kteří po­vstanou na ze­mi.